Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 140702
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L' 11 de setembre de 2021 en el BOIB número 125 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

 NEXTG45-419/2021

Ajuntament De Mao

***0320**

L'entitat sol·licitant no està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la CAIB. Per autoconsums col·lectius es necessita més d'un CUP. Així mateix, s'ha d'indicar quina potència s'instal·la eliminant amiant.

 NEXTG45-392/2021

Aguilo Vera, Francisco

***5370**

Manca presentar l'oferta econòmica. En el document 4 manca indicar el número RII de l'empresa instal·ladora. En el document 5 ha d'aparèixer el sol·licitant de la subvenció i no l'empresa instal·ladora.

 NEXTG45-373/2021

Alcover Puig, Joan

***5376**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. Els kWp totals no coincideixen amb els oferts ni descrits.

 NEXTG45-428/2021

Alemany Pons, Guillem

***9968**

Els document 1,4 i 5 han d'estar signats pel sol·licitant i no per l'autoritzat, a no ser que es tracti d'un representant legal. En aquest cas, s'ha de presentar el document que ho acredita.

 NEXTG45-340/2021

Amengual Torrens, Coloma

***4741**

En el document 4 cal indicar la direcció de l'emplaçament de la instal·lació. En el document 4 cal indicar les actuacions addicionals.

 NEXTG45-357/2021

Anglada Torres, Ester

***4207**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. Els kWp oferts no coincideixen amb els del document 4. El document 4 està incomplet. Al document 5 apareix un representant que no és qui firma i no està acreditat legalment.

 NEXTG45-477/2021

Avenza Martínez, Virgilio

***0051**

Els kWp oferts no coincideixen amb els del document 4. El document 4 està incomplet. Al document 5 apareix un representant que no és qui firma i no està acreditat legalment.

 NEXTG45-516/2021

Bonet Bonet Oliver, Miquel Ángel

***9930**

Manca presentar el document 1. Manca presentar còpia del DNI en cas que sigui necessari. Manca presentar poders de representació en cas que sigui necessari. Manca presentar el document 3 en cas que sigui necessari. Manca presentar document 4. Manca presentar document 5.

 NEXTG45-485/2021

Caballero Rubio, Antonio

***8037**

Al document 4 falta la referència cadastral.

 NEXTG45-464/2021

Cabrisas Moncada, Angel Jose

***3684**

En el document 1 manca indicar l'any de justificació. Manca presentar l'oferta econòmica.

 NEXTG45-456/2021

Capo Capo, Antonia

***8983**

Els documents 1, 4 i 5 han d'estar signat pel sol·licitant o per un representant legal, no per l' autoritzar per fer el tràmit telemàtic. En cas de ser un representant legal cal presentar un document legal que ho acrediti. El document 5 no està incomplet.

 NEXTG45-421/2021

Carbonell Llabrés, Esperanza

***7729**

Les inversions del document 1 no estan ben desglossades. L'oferta econòmica ha de ser posterior al 30 de juny de 2021. El document 4 està incomplet.

 NEXTG45-469/2021

Cardona Baos, Marina

***5638**

Els kW dels inversors oferts no coincideixen amb els del document 4. Els imports del document 2 no coincideixen amb els de les ofertes econòmiques.

 NEXTG45-492/2021

Cardona Leon, Fernando

***8897**

En el document 1 cal indicar l'any de justificació. Manca presentar el document 5.

 NEXTG45-500/2021

Cardona Ribas, Jose

***3156**

En el document 4 cal acabar d'emplenar les actuacions addicionals. Es supera la ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge front la potència de generació de 2 kWh/kW.

 NEXTG45-503/2021

Casas Carrero, Maria Dolors

***2547**

El document 4 està incomplet i els kWp totals no són correctes.

 NEXTG45-354/2021

Castro Garcia, Miguel

***3145**

Els document 1, 4 i 5 han d'estar signats pel sol·licitant o per un representant legal, no per l'autoritzat. Per altre banda, si es tracta d'un representant legal cal presentar un document que acrediti la legalitat.

 NEXTG45-378/2021

Clavell González, Eduard

***2046**

Manca presentar l'oferta econòmica. En el document 4 manca el número RII de l'empresa instal·ladora. El document 4 ha d'estar signat pel tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-425/2021

Coll Amengual, Gabriel Juan

***6648**

Els kWp de l'oferta econòmica no coincideixen amb els del document 4. El document 4 està incomplet i els kWp de les plaques no són correctes. Al document 5 la persona representant que apareix no està acreditada legalment.

 NEXTG45-955/2021

Collafo Rodriguez, Jose Maria

***2307**

El document 1 està incomplet. El document 4 està incomplet.

 NEXTG45-344/2021

Colls Dols, Roberto

***6802**

El càlcul del percentatge d'autoconsum està mal calculat i amb les dades proporcionades no compleix que sigui igual o superior al 80%. En el document 4 cal indicar les actuacions addicionals.

 NEXTG45-415/2021

Colom Colom, Antoni Xavier

***2046**

Al document 1 no marca el programa de subvencions. Els kWp de l'oferta econòmica no es corresponen amb els del document 4. Al document 4 els kWp no estan ben calculats i falta el consum anual associat. Els kWh totals no poden ser més del doble dels kWp totals.

 NEXTG45-406/2021

Company Oliver, Diego

***1878**

L'oferta econòmica ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021

 NEXTG45-411/2021

Covas Medina, Maria

***2415**

Falta l'oferta econòmica.

 NEXTG45-341/2021

Da Pena Mesa, Victor

***9805**

Els documents 1, 4 i 5 han d'estar firmats pel sol·licitant de la subvenció o per un representant legal adjuntant la documentació necessària que acrediti la legalitat de la representació.  En el document 4 cal indicar l'emplaçament exacte de la instal·lació i a d'estar signat per un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-387/2021

De Blas Valcarlos, Edurne

***4077**

Falta el document 1. Falta el DNI de la persona sol·licitant. Al document 4 falta el número RII.

 NEXTG45-938/2021

Desmares Dorothea Gerdina Maria, Catharina

***3000**

El document 4 està incomplet, ha de descriure la instal·lació existent.

 NEXTG45-511/2021

Duverrie, Sophie

***5393**

Falta el document 4. Falta el document 5.

 NEXTG45-431/2021

Egea Sanchez, Manuel

***9067**

El document 4 està incomplet.

 NEXTG45-454/2021

Escandell Serra, Juan

***5054**

En el document 1 si es tracta d'una sol·licitud de subvenció per instal·lar bateries eN una instal·lació existent cal marcar el programa 5. En el document 4 cal indicar les característiques de la instal·lació existent per tal de comprovar que es compleix la condició de que no  es superi una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge front la potència de generació de 2 kWp/kWh.

 NEXTG45-946/2021

Estrany Coll, Maria Francesca

***2502**

El document 4 ha d'estar signat per un tècnic competent o empresa instal·ladora. Cal indicar el número RII de l'empresa instal·ladora.

 NEXTG45-943/2021

Estrany Vallespir, Maria Juana

***3477**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. Al document 4 falta el consum anual associat i la potència de la instal·lació.

 NEXTG45-321/2021

Febrer Andreu, Margarita

***6780**

Els documents estan firmats per una persona autoritzada, han d'estar firmats per la persona sol·licitant o per un representant legal acreditat.

 NEXTG45-424/2021

Feria Martin, Maria Carmen

***3702**

El DNI presentat no correspon amb el sol·licitant. En el document 4 cal emplenar les actuacions addicionals.

 NEXTG45-461/2021

Fernandez Canaveral Malmb, Eva Jessica

***5466**

El document 1 està incomplet.

 NEXTG45-455/2021

Fons Garcia, Margalida

***6253**

L'ajuda sol·licitada al formulari i al document no coincideixen. Falta el document 4. Falta el document 5.

 NEXTG45-338/2021

Fundació Projecte Home Balears

***4880**

En el document 4 cal indicar el número de CUPS.

 NEXTG45-522/2021

Galmes Llodra, Margalida

***2401**

En el document 4 manca indicar les coordenades UTM. En el document 4 manca la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-497/2021

Garcia Hevia, Juan Manuel

***5968**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. Al document 4 no s'indica que és una ampliació. El percentatge d'autoconsum ha de ser com a mínim del 80%.

 NEXTG45-491/2021

Gaya Moya, Miguel

***8183**

Al document 1 no indica inversió en emmagatzematge ni ajuda sol·licitada. Falta l'oferta econòmica. Al document 4 falta la firma d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-501/2021

Gelabert Flucha, Maria Concepcion

***0327**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. Al document 4 els kWp totals no són correctes.

 NEXTG45-329/2021

Ginard Feron, Pedro

***4829**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. Al document 4 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-514/2021

Goiria Rojas, Jose Ignacio

***0074**

L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021. Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5.

 NEXTG45-482/2021

Gonzalez Corral, Jose Luis

***9113**

La potència unitària dels mòduls indicada en el document 4 no coincideix amb la dels mòduls indicats en el pressupost. En el document 4 manca indicar les actuacions addicionals.

 NEXTG45-443/2021

Greck, Volker

***5280**

Al document 4 falta rúbrica d'un tècnic competent o instal·ladora. Al document 5 la persona representant no es qui firma el document i no està acreditada legalment.

 NEXTG45-507/2021

Gregorio Vallori, Pedro

***3162**

Falta el document 1.

 NEXTG45-498/2021

Guerra Pascual, Olga

***3394**

L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny del 2021.

 NEXTG45-510/2021

Gutierrez Baños, Juan Carlos

***4927**

Manca aportar el document 4. Manca aportar el document 5.

 NEXTG45-27/2021

Gutiérrez Pérez, Jorge

***2725**

El document 4 està incomplet.

 NEXTG45-453/2021

Hansen Herner, Conny

***3764**

El document 4 està incomplet. Al document 5 la persona representant que apareix no es qui firma i no està acreditada legalment.

 NEXTG45-317/2021

Juan Tur, Felipe

***1563**

Al document 1 el programa de subvencions escollit no es correcte i falta marcar l'any de justificació. El document 4 està incomplet i els valors de kW i kWp no són correctes, Falta el document 5.

 NEXTG45-359/2021

Juarez Ruiz, Rodolfo

***7475**

L'oferta econòmica no coincideix amb allò descrit als documents 1 i 4.

 NEXTG45-369/2021

Konrad, Gilbert

***5888**

El document 1 està incomplet i les inversions no coincideixen amb l'oferta econòmica. El document 4 està està incomplet.

 NEXTG45-395/2021

Kopecky Mari, Antonio Hector

***5480**

Al document 1 posa que és una petita empresa i no marca l'any de justificació. Al document 4 falta la referència cadastral.

 NEXTG45-499/2021

Latorre Zanon, Miguel Juan

***4838**

Els kWp oferts no coincideixen amb els del document 4. El document 4 està incomplet. Al document 5 apareix un representant que no es qui firma i no està acreditat legalment.

 NEXTG45-450/2021

Maimo Torres, Ramon

***9397**

Manca presentar el document 5.

 NEXTG45-293/2021

March Vigueret, Antoni

***2824**

Les plaques i els kWp oferts no es corresponen amb els del document 4. Així mateix, a l'oferta econòmica no s'identifica de quants kW és l'inversor. Falta el document 5.

 NEXTG45-348/2021

Marroig Toledo, Javier

***0434**

En el document 4 manca la signatura d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. El percentatge d'autoconsum està mal calculat, ha de ser igual o superior al 80%.

 NEXTG45-426/2021

Martinez Perez, Maria Nieves

***5543**

En el document 4 manca indicar les coordenades de l'emplaçament de l' instal·lació i la referència cadastral.

 NEXTG45-380/2021

Mas Mas, Juan

***4706**

El document 4 no està complet, manca omplir l'apartat de les bateries.

 NEXTG45-430/2021

Mas Sureda, Joan

***3811**

L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny del 2021. En el document 4 manca indicar el número RII de l'empresa instal·ladora i les actuacions addicionals. El document 4 està signat dues vegades per la mateixa persona. Si el sol·licitant de la subvenció és també el tècnic, d'acord a l'article 29.7.d) de la Llei de Subvencions ens han de sol·licitar una autorització prèvia si el tècnic competent és també el sol·licitant de la subvenció.

 NEXTG45-417/2021

Matas Nicolau, Margarita

***0222**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. La data de la oferta econòmica ha de ser posterior al 30 de juny i els kWp de les plaques no coincideixen amb els del document 4. Els kWp totals del document 4 no estan ben calculats.

 NEXTG45-394/2021

Matutes Tur, Abel

***1889**

Manca presentar l'oferta econòmica.

 NEXTG45-935/2021

Miquel Nadal, Antonio María

***9891**

Manca presentar el document 1 d'aquesta convocatòria., L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de junt de 2021. Manca presentar el document 4 d'aquesta convocatòria. Manca presentar el document 5 d'aquesta convocatòria.

 NEXTG45-353/2021

Moll Ponseti, Rita Eugenia

***4271**

Al document 1 no marca l'any de justificació. Els kWp oferts no coincideix amb els del document 4. El document 4 està incomplet. Al document 5 figura un representant el qual no està acreditat com a representant legal.

 NEXTG45-937/2021

Monserrat Adrover, Francisca

***3417**

Els documents presentats no són d'aquesta convocatòria. La persona autoritzada no és qui ha fet el registre telemàtic. Falta el document 1.

 Cal presentar el document 3 si és necessari. Falta el document 4. Falta el document 5.

 NEXTG45-953/2021

Montero Ruiz, Antonio

***0698**

Manca signar el document 1. Cal indicar correctament el programa d'incentius. L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021. En el document 4 cal emplenar el consum anual del consumidor, energia anual estimada produïda i percentatge d'autoconsum. D'acord a l'article 29.7.d) de la Llei de Subvencions ens han de sol·licitar una autorització prèvia si el tècnic competent que signa l' instal·lació és també el sol·licitant de la subvenció. Cal revisar totes les dades de la instal·lació indicades en el document 4.

 NEXTG45-386/2021

Mora Guardiola, Francisca

***0884**

En el document 4 manca indicar el número de l'emplaçament. També manca emplenar les actuacions addicionals., El document 5 no està signat.

 NEXTG45-447/2021

Morales Bosch, Alejandra

***3914**

La potència unitària dels mòduls indicada en el document 4 (450 W) no coincideix amb els mòduls indicats en el pressupost (455 W).

 NEXTG45-379/2021

Morell Ramis, Juan

***8647**

Falta el document 4.  Falta el document 5.

 NEXTG45-407/2021

Munar Roig, Magdalena

***4022**

Al document 1 falta marca l'any de justificació. Els kWh totals no poden ser més del doble dels kWp totals.

 NEXTG45-339/2021

Pastor Cabrer, Antonio

***0250**

Manca presentar l'oferta econòmica. Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5.

 NEXTG45-409/2021

Perez Gonzalez, Felipe

***2740**

Al document 4 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-473/2021

Pericàs Ferragut, Jaume

***5881**

La instal·lació no és a un municipi de menys de 5.000 habitants o a un municipi de repte demogràfic. El document 4 està incomplet, els kWp no són correctes i no es corresponen amb l'oferta econòmica. Al document 5 el representant que figura no es qui firma i no està acreditat legalment.

 NEXTG45-462/2021

Perona Robles, Jose

***5043**

En el document 1 manca indicar l'any de justificació. En el document 4 manca indicar la ubicació de la instal·lació (al terra o coberta) i les actuacions addicionals. El percentatge d'autoconsum està mal calculat i amb les dades proporcionades no es compleix la condició de que sigui igual o major al 80%. El document 4 ha d'estar signat per un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-945/2021

Piqueras Vivo, Jose Angel

***9873**

En el document 4 manca indicar les coordenades UTM. D'acord a l'article 29.7.d) del la Llei de Subvencions ens han de sol·licitar una autorització prèvia si el tècnic competent és també el sol·licitant de la subvenció.

 NEXTG45-950/2021

Piqueras Vivo, Jose Angel

***9873**

En el document 4 manca indicar les coordenades UTM. D'acord a l'article 29.7.d) de la Llei de Subvencions ens han de sol·licitar una autorització prèvia si el tècnic competent és també el sol·licitant de la subvenció.

NEXTG45-390/2021

Planas Serra, Antonia

***2845**

Ja existeix una altra sol·licitud per aquest mateix emplaçament.

 NEXTG45-351/2021

Planells Clapes, Juan Jesus

***4750**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació, El document 4 està incomplet.

 NEXTG45-319/2021

Pocovi Orell, Juan

***5994**

Falta l'oferta econòmica, La instal·lació fotovoltaica descrita al document 4 no coincideix amb la posada en servei registrada per la persona sol·licitant. Els kWh totals no poden ser més del doble dels kWp totals.

 NEXTG45-957/2021

Pons Mercadal, Francisco

***0582**

En el document 4 manca la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-944/2021

Pons Rullans, Bartolome

***0866**

L'oferta econòmica presentada és només de l'emmagatzematge.

 NEXTG45-349/2021

Prats Juan, Antonio

***4292**

Falta oferta econòmica, Al document 4 no apareix el número RII, El document 5 està firmat per la persona autoritzada, ha d'estar firmat per sol·licitant o per un representant legal autoritzat,

 NEXTG45-346/2021

Ramis Garcias, Bartolomé

***3275**

El documents 1, 3, 4 i 5 han d'estar signats pel sol·licitant de la subvenció o per un representant legal no per l'autoritzat. Sinó, s'ha de presentar un document que acrediti la legalitat com a representant legal. En el document 1 no indica el programa que es sol·licita. Cal presentar DNI/NIE en cas de ser necessari. Cal presentar poders de representació en cas de ser necessari. El document 4 no està tot emplenat, cal indicar la població i el CP.

 NEXTG45-363/2021

Ramis Pou, Gabriel

***3473**

Els kWh totals no poden ser més del doble dels kWp totals.

 NEXTG45-958/2021

Ramon Ramis, Andreu

***9043**

El document 4 està incomplet.

 NEXTG45-311/2021

Ramón Ramón, Josefa

***9078**

Al document 1 falta marcar l'any de justificació. Falta el document 4. Per demanar subvencions del programa 5 la instal·lació fotovoltaica ha d'estar finalitzada i descrita al document 4. Falta el document 5.

 NEXTG45-418/2021

Remola Soler, Domingo Angel

***3309**

En el document 4 manca la signatura d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. El nombre de panells indicats en el document 4 no coincideix amb els indicats en l'oferta econòmica.

 NEXTG45-505/2021

Riera Roig, Lucia

***5817**

Els kW dels inversors de l'oferta econòmica no coincideixen amb els del document 4.

 NEXTG45-305/2021

Robles Esposa del Grande, Roberta Jurado

***1424**

Les inversions del document 1 no coincideixen amb l'oferta econòmica escollida. Els kWh totals no poden ser més del doble del kWp totals, així mateix a l'oferta econòmica no es pot apreciar que la potència de l'inversor coincideix amb la del document 4.

 NEXTG45-936/2021

Roca Pedrosa, Joan

***7730**

Al document 1 ha marcat el programa de subvencions incorrecte. L'oferta econòmica no pot ser anterior al 30 de juny de 2021. Al document 4 falta el número RII de l'empresa instal·ladora.

 NEXTG45-490/2021

Rodrigo Sierra, Noemi

***2432**

En el document 1 manca indicar l'any de justificació., Manca presentar l'oferta econòmica. En el document 4 cal emplenar correctament el percentatge d'autoconsum.

 NEXTG45-512/2021

Rodriguez Garcia, Carlos

***9868**

El document 1 no està signat. Manca presentar l'oferta econòmica. Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5.

 NEXTG45-939/2021

Roig Ramis, Salvador

***4189**

Al document 1 el programa de subvencions marcat és incorrecte. El document 4 està incomplet. El consum associat ha de ser com a mínim el 80% de l'energia estimada produïda.

 NEXTG45-360/2021

Rojas Martinez, Juan Carlos

***9631**

L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021.

 NEXTG45-956/2021

Romero Ocaña, Virginia

***4187**

El número de mòduls indicats en el document 4 no correspon amb els indicats en l'oferta econòmica. En el document 4 cal fer una descripció de l'actuació i la potència total nominal dels mòduls no està ben calculada.

 NEXTG45-350/2021

Rosselló Vidal, Maria

***4451**

Manca signar el document 1. En el document 1 cal indicar l'any de justificació. Manca signar el document 4. Manca signar el document 5.

NEXTG45-452/2021

Rotger Marti, Maria Antonia

***9756**

L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021.

 NEXTG45-941/2021

Sanchez Llorens, Miquel

***3111**

Falta acreditació legal del representant que firma tots els documents, sols aporta autorització.

 NEXTG45-465/2021

Sans Llabres, Miguel

***3089**

Al document 1 falta marca l'any de justificació. Al document 4 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG45-375/2021

Sbert Oliver, Antoni

***1858**

El document 1 està incomplet. A l'oferta econòmica no posa els kW de l'inversor. Falta el document 4. Falta el document 5.

 NEXTG45-954/2021

Segui Berga, Juan Magin

***7798**

El document 4 està incomplet, a més de tenir els kWp totals incorrectes i s'ha marcat que no és una instal·lació de generació. Al document 5 la persona representant que apareix no és qui firma i no està acreditada legalment.

 NEXTG45-506/2021

Seidel, Stephani Elisabeth

***4317**

En el document 1 cal indicar l'any de justificació. Es supera la ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge front la potència de generació de 2 kWh/kW.

 NEXTG45-413/2021

Seoane Perez, Oscar Alberto

***6687**

Falta firmar el document 1. Falta el DNI de la persona sol·licitant. El document 4 està incomplet. Falta firmar el document 5 la persona representant que apareix no està acreditada legalment.

 NEXTG45-934/2021

Serra Caldentey, Miguel

***6041**

El document 1 està incomplet i la inversió no es correspon amb l'oferta entregada. S'ha entregat una factura enlloc d'una oferta econòmica. Falta el document 4. Falta el document 5.

 NEXTG45-435/2021

Serra Oliver, Mercè

***0571**

El percentatge d'autoconsum ha de ser com a mínim d'un 80%.

 NEXTG45-438/2021

Sureda Suñer, María

***2787**

La potència unitària dels mòduls indicada en el document 4 no coincideix amb la dels mòduls indicats en l'oferta econòmica. En el document 4 manca indicar si hi ha actuacions addicionals.

 NEXTG45-446/2021

Taltavull Torres, Gloria

***4095**

En el document 4 manca la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. En el document 4 manca indicar les actuacions addicionals.

 NEXTG45-416/2021

Torrejon Cortés, José

***4076**

Segons les dades aportades no es compleix la condició  de que les instal·lacions d'emmagatzematge no superin una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge front la potència de generació de 2 kWh/kWp. En el document 4 cal indicar l'energia anual estimada produïda i el consum anual del consumidor,

 NEXTG45-952/2021

Tur Hartmann, Francisco

***9416**

El documents presentats no es corresponen als d'aquesta convocatòria.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (10 de març de 2022)

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo