Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 138248
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2022 (Exp. 2112-2021-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 614719

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614719):

Primer. Beneficiaris.

Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, que siguin titulars d'un bé moble o immoble integrant del patrimoni històric de Menorca, o que tenguin autorització del titular.

Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica, que presenti un projecte signat per un arqueòleg professional amb experiència que assumeixi la direcció dels treballs d'acord amb el que estableix el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears.

Línia 3. Investigacions de tipus històric

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària especialitzada en la matèria objecte de la investigació històrica, arqueològica o paleontològica.

També hi poden optar les associacions vinculades a l'estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric.

Línia 4. Publicacions científiques

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica, que presentin un projecte signat per una persona responsable amb titulació superior universitària especialitzada en la matèria objecte d'investigació.

També hi poden optar les associacions vinculades a l'estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial.

Línia 5. Organització i realització de jornades i activitats de difusió

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica, que presenti un projecte signat per una persona responsable amb titulació superior universitària especialitzada en la matèria objecte de la realització de jornades i/o activitats de difusió.

També hi poden optar les associacions vinculades a l'estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric que presentin el projecte esmentat.

 

Queden excloses d'aquesta convocatòria les activitats que hagin rebut un ajut dins una altra convocatòria del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM.

Línia 6. Accions de salvaguarda, coneixement i difusió del patrimoni cultural immaterial

Poden ser-ne beneficiàries les associacions i entitats vinculades a l'estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni cultural immaterial que presentin un projecte que s'adeqüi al que estableix la base 3 per a aquesta línia.

També hi poden optar les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona responsable amb titulació superior universitària especialitzada en la matèria objecte de la realització de l'acció de salvaguarda o difusió, o amb experiència demostrable en la gestió del patrimoni cultural immaterial de Menorca.

Queden excloses d'aquesta convocatòria les activitats que hagin rebut un ajut dins una altra convocatòria del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM.

Segon. Objecte

Els ajuts van dirigits a diverses accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca amb les particularitats per cada línia que consten a les bases de la convocatòria. El termini previst d'execució d'aquestes accions és pluriennal (anys 2022-2023).

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu de 07.03.2022.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 250.000 € (dos-cents cinquanta mil euros), desglossats de la següent manera:

PRESSUPOST

2022

2023

TOTAL

Línia 1. Restauracions

30.000 €

30.000 €

60.000 €

Línia 2. Intervencions

52.500 €

52.500 €

105.000 €

Línia 3. Investigacions

16.500 €

16.500 €

33.000 €

Línia 4. Publicacions

3.500 €

3.500 €

7.000 €

Línia 5. Jornades i activitats

7.500€

7.500€

15.000 €

Línia 6. Accions de salvaguarda i difusió del PCI

15.000€

15.000€

30.000 €

TOTAL

125.000€

125.000€

250.000 €

Cinquè. Terminis de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és de 30 dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. Altres dades

Per a les línies 1 a 5, els beneficiaris que hagin obtingut un ajut anterior del Consell Insular de Menorca per organitzar i portar a terme jornades o activitats de difusió han de justificar la finalització dels treballs o presentar el compromís de lliurament.

Per les línies 3 a 6, els sol·licitants de l'ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria. Per la línia 2, una mateixa entitat o equip no pot sol·licitar més d'un ajut per al mateix jaciment.

Els imports màxims que s'estableixen per sol·licitud i convocatòria són els següents:

- Línia 1. Restauracions: 10.000 euros.

- Línia 2. Intervencions: 14.000 euros.

- Línia 3. Investigacions: es concediran ajuts per un import màxim de 5.500 euros cada un.

- Línia 4. Publicacions: 5.000 euros per a publicacions monogràfiques o reculls d'articles i 1.500 euros per articles en revistes científiques.

- Línia 5. Jornades i activitats de difusió: 5.000 euros.

- Línia 6. Accions de salvaguarda, coneixement i difusió del patrimoni cultural immaterial: 2.500 euros

 

Maó, 14 de març de 2022

Per delegació de la presidenta ​​​​​​​El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)