Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 136668
Aprovació inicial de l’Estudi de Detall d’ordenació de volums edificables per a la implantació de dos habitatges unifamiliars sobre una parcel·la situada al Carrer Federico García Lorca, núm. 13, Jesús

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió de dia 10 de febrer de 2022, ha acordat l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació de volums per a la implantació de dos habitatges unifamiliars sobre una parcel·la situada al carrer Federico García Lorca, núm. 13, Jesús, promogut pel senyor Marc Rahola Matutes, el qual queda sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present anunci al BOIB; al llarg d'aquest termini, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.

L'expedient podrà ser examinat durant el termini d'exposició pública en les dependències del departament municipal d'obres al carrer Mariano Riquer Wallis nº 4, 3ª planta, Santa Eulària des Riu, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores, així com a la web municipal www.santaeulariadesriu.com.

                       

Santa Eulària des Riu, document signat digitalment (11 de març de 2022)

L'alcaldessa Mª Carmen Ferrer Torres