Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 136969
Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 16 de novembre de 2021, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure l'entitat Fundación Hope Mallorca en el Registre Únic de fundacions de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 16 de novembre de 2021 es va qualificar, reconèixer i inscriure la Fundación Hope Mallorca, amb domicili al carrer Sebastiana Clar, 3 de Santanyí.

D'acord amb el que disposa l'article 6 dels Estatuts de la Fundació, aquesta entitat persegueix objectius d'interès general. Així mateix, els fins fundacionals són, entre d'altres:

- El suport local a la població mitjançant donacions d'aliments i productes de primera necessitat per a millorar el benestar dels ciutadans més desprotegits.

- Repartiment d'aliments i productes de primera necessitat mitjançant voluntaris.

- Concessions d'ajudes variades, ja siguin monetàries o en espècie a sectors desfavorits.

Atès tot això, la Fundación Hope Mallorca queda inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000404, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears.

 

Palma, document signat electrònicament (8 de març de 2022)

El director general Francesc Miralles Mascaró