Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 136978
Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 13 de gener de 2022, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure l’entitat T Foundation en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 13 de gener de 2022 es va qualificar, reconèixer i inscriure l'entitat T Foundation, amb domicili a la carretera Cala Figuera, s/n de Son Ferrer (Calvià).

D'acord amb el que disposa l'article 6 dels Estatuts de la Fundació, aquesta entitat persegueix objectius d'interès general. Així mateix, els fins fundacionals són, entre d'altres:

- La protecció, ajuda i cura dels animals.

Atès tot això, l'entitat T Foundation queda inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000406, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (26 de febrer de 2022)

El director general Francesc Miralles Mascaró