Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 138755
Acord plenari de 24.02.2022 pel qual s’aprova provisionalment rectificar l’ortografia del carrer Can Vique per la seva forma correcta Can Vica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament el  24.02.2022 va aprovar rectificar l'ortografia del carrer CAN VIQUE  per la seva forma correcta CAN VICA   i es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'acord a adoptat per la seva difusió i el seu coneixement públic

ACORD

PRIMER.- Aprovar provisionalment rectificar l'ortografia del carrer CAN VIQUE  per la seva forma correcta CAN VICA

SEGON- Obrir un període d'exposició pública de 30 dies hàbils mitjançant inserció en el BOIB, tauler d'anuncis i la pagina web www.calvia.com, durant els quals els interessats podran presentar les al·legacions i objeccions que estimin oportunes i que hauran de ser ateses i resoltes abans de la seva aprovació definitiva.

TERCER- Notificar a totes les persones interessades.

QUART- Les al·legacions i objeccions que es presentin hauran de ser resoltes per la Corporació plenària. En el cas de què no es formulin al·legacions o objeccions el present acord s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

 

Calvià, 11 de març de 2022

El tinent de batlle de Serveis Generals Juan Recasens Oliver