Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 137390
Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, Exp. 337 de data 9 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 9 de març de 2022, va signar la següent resolució, 

INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE CANVI DE TITULARITAT

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.4- Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima

Convocatòria: IMIT2018_1

Codi dir3: A04026954

Codi SIA: 208262

Codi BDNS: 385674

Antecedents

En les dates assenyalades a l'Annex II adjunt es varen publicar en els BOIB corresponents les Resolucions de concessió de l'ajuda d'Inversions no productives  R7  en les que es concedia una ajuda al beneficiari assenyalat a l'esmentat annex. El termini màxim per a la justificació de la inversió proposada és de sis mesos a partir del dia següent a la publicació, per tant els terminis acabaven el dia 14/06/2022.

En data 17/12/2021, MARGARITA VICENS VERGER, beneficiari detallat a l'Annex II, va presentar un escrit en el qual sol·licita subrogar a favor de ANTONIO ROSSELLO VICENS , els drets i deures de la sol·licitud d'ajuda abans esmentada, degut al canvi de titular del Registre d'Explotacions Agràries a favor del nou beneficiari.

Els gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han comprovat que els sol·licitants compleixen tots els requisits exigits a l'apartat tercer de la Resolució de convocatòria per poder ser beneficiaris de l'ajuda.

Fonaments de dret

1.L'ajuda s'ha sol·licitat a l'empara de la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima. Aquesta Resolució, en el seu apartat tercer punt 1, disposa que podran ser beneficiaris de les ajudes totes aquelles persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat jurídica, que duguin a terme les actuacions esmentades a l'apartat quart d'aquesta Resolució i, que en el moment de la proposta de resolució, compleixin un dels requisits següents:

a) Que siguin propietaris de la parcel·la on es volen dur a terme les inversions.

b) Que siguin titulars d'una explotació agrària en la qual s'hi ubiquin les parcel·les on es volen dur a terme les inversions. Les parcel·les hauran de formar part d'una explotació agrària inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA), abans de dictar-se la proposta de resolució.

2.L'apartat onzè de la Resolució de convocatòria , de “cessió i traspàs de l'explotació”, permet la cessió d'una explotació en els termes i condicions detallats en l'esmentat apartat.

3.La possibilitat de subrogació o substitució de l'interessat en el procediment administratiu està prevista a l'article 31.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el qual disposa que: “cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento”. Per aquest motiu, a excepció dels casos de relacions jurídiques de caràcter personal, en dret administratiu s'admet la successió  tan per transmissió “inter vius” com “mortis causa” sempre que es tracti d'una situació jurídica transmissible.

4.El Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). Vista l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l'1 de gener de 2006.

5.Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.Resolució de la presidenta de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, per la qual s'aprova una transferència a Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per el projecte ITS2017-24- Paisatge agrari Finançat amb Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual 2017, de 20 de juliol de 2018.

Informe - proposta de resolució

D'acord amb la normativa reguladora i la documentació aportada pels sol·licitants, s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda i que es poden acceptar les subrogacions en tots els drets i obligacions.

Per tot això, s' informa FAVORABLEMENT del canvi de titular, i es proposa al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar el canvi de titular de l'expedient de la línia d'ajudes d'Inversions no productives següents a favor de:

  • . IMIT 2018_1/337 ANTONIO ROSSELLO VICENS amb NIF ***1444**,

 que assumeixen formalment els compromisos adquirits pels anteriors beneficiaris de l'ajuda.

2.Notificar la resolució a l'interessat.

3.Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs d'alçada davant de la consellera d'Agricultura, Pesca i alimentació, en el termini d'un mes, comptador  des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de  la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

Palma, 04 de març de 2022

La cap de la Secció I

María Ángeles Pérez Ribas

Vist i plau

El cap de servei d'Ajudes Directes de la PAC 

(per absència del cap de Servei d'Ajudes del PDR, segons resolució del Director Gerent del FOGAIBA, de 18/11/21).

Juan Ramis Ripoll

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma,  9 de març de 2022

El vicepresident  del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX I

 RELACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANVI DE TITULARITAT ACCEPTADES

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Resolució concessió  BOIB

Data límit  justificació

Data sol·licitud canvi titular

Nou titular expedient

NIF

MARGARITA VICENS VERGER

***5969**

IMIT 2018_1/337

R7 BOIB nº 171 de 14/12/2021

14/06/2022

17/12/2021

ANTONIO ROSSELLO VICENS

***1444**

 

Palma, 10 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé