Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 142880
Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 15 de març de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria de la subvenció esmentada en l'encapçalament, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions.

Primer. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que tenguin la residència fiscal en la comunitat autònoma de les Illes Balears i siguin titulars d'alguna de les autoritzacions següents en la data de la sol·licitud de l'ajuda:

a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tones de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers en autobús, identificada amb la clau VDE.

c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tones de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.

d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús amb la clau VPCE.

e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tenguin adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tones de massa màxima a la data d'aprovació del Reial decret 983/2021.

Segon. Finalitat

1. Aquesta convocatòria té per objecte l'atorgament dels ajuts per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, gestionat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

2. Aquestes ajudes s'atorguen a l'empara de la subvenció concedida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Tercer. Bases reguladores

Els ajuts concedits com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta convocatòria es regeixen per les bases contingudes en el capítol III del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, modificat per l'Ordre TMA/138/2022, de 28 de febrer, per la qual es modifiquen els annexos I, III, IV i VI del Reial decret 983/2021.

Quart. Import

Aquesta convocatòria té un import de 3.621.025 €, amb càrrec a la partida pressupostaria 25201 521B01 77000 00 FF MR050.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Es poden presentar les sol·licituds d'ajudes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

La data límit de presentació de les sol·licituds és el 30 d'abril de 2024, excepte per a l'activitat 4 (implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics), que finalitza el dia 31 de desembre de 2023.

  

Palma, en el dia de la signatura electrònica (16 de març de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí Ribas