Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 139675
Informació pública relativa a la sol·licitud de la concessió CAS_2098, de modificació de la concessió SHB_9218 per inclusió d’un nou sondeig (A_S_14349) per a ús industrial de la pedrera Loreto situada a la parcel·la 47 del polígon 9 (ref. cadastral 07002A009000470000GD , en el terme municipal d’Alaior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'han presentat a la Direcció General de Recursos Hídrics la sol·licitud i la documentació pertinents a efectes d'obtenir la concessió que s'assenyala a continuació:

Nom del titular: LORMI MENORCA, S.L. B0786****

                          Duque de Crillón, 1-1 07730 Maó

Beneficiari:       HORMIRAPIT, S.A.A0741****

Paràmetres d'explotació: Cabal: 12.000 l/h (3,33 l/s).

Volum màxim anual: 42.000 m3.any

Ús:

i. Tractament d'àrids: 39.000 m3/any.

ii. Reg d'explanada, pistes i accés a la Pedrera: 3.000 m3/any.

Caducitat de la concessió: Concessió a precari, per un període màxim de 75 anys.

Corrent d'on deriva l'aigua:  parcel·la 47 del polígon 9 (ref. cadastral 07002A009000470000GD , en el terme municipal d'Alaior

Núm. Sondeig

Ús

Coordenada X (ETRS-89; Fus:31N)

Coordenada Y (ETRS-89; Fus:31N)

A_S_513

  Tractament d'àrids: 39.000 m3/any.

Reg d'explanada, pistes i accés a la Pedrera: 3.000 m3/any.

599788

4420813

A_S_14349

 

599800

4420721

Terme municipal on radica la presa, afectat per l'obra i en què s'utilitzin les aigües: Alaior.

De conformitat amb allò que disposa l'article 109 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament Alaior, perquè les corporacions, les entitats i les persones interessades puguin consultar-ne la documentació a la pàgina web de la DGRH (http://dgrechid.caib.es) i a la Conselleria de Medi Ambient i Territori(C/ Gremi de Corredors, 10 – Polígon Son Rossinyol – Palma) i formulin les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (9 de març de 2022)

La directora general de Recursos Hídrics

Joana M. Garau Muntaner