Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Núm. 136124
Inici convocatòria Programa TICCámaras 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 614428

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ 614428

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca informa de la Convocatòria Pública d'ajudes per al desenvolupament de Plans d'implantació de solucions TIC en el marc del Programa TICCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Primer. – Beneficiaris.

Pimes, i Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Segon. – Objecte.

Concessió d'ajudes per desenvolupar Plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa TIC Cambres, subvencionats en un 50% per FEDER.

Tercer. – Convocatòria.

El text complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Mallorca. A més, pot  consultar-se a través de la web https://sede.camara.es/sede/mallorca

A aquesta direcció podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la documentació necessària per realitzar la sol·licitud.

Quart. – Quantia.

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 35.000 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500 €

Aquests ajudes formen part de Programa TICCámaras, el pressupost màxim d'execució és de 44.660 €,en el marc del “Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020” i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds en la referida Seu s'obri a les 09:00h des del dia següent hàbil al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitzarà el dia 28 de març a les 14:00h.

 

Palma, 17 de març de 2022

El secretari general Cambra Comerç Mallorca Antonio Grimalt Llofriu