Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aproven les tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors

    Número d'edicte 6436 - Pàgines 30884-30886

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’instal·lació esportiva de pàdel al polígon 18, parcel·la 8, venda de Benimusa, T.M. Sant Antoni de Portmany (218a/2018)

    Número d'edicte 6609 - Pàgines 30887-30889

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 25 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 6635 - Pàgines 30890-30891

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 110/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura, i Esports de 2 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

    Número d'edicte 6535 - Pàgines 30892-30894

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvenció de la consellera de Cultura, Participació i Esports a l’empara de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius del segon trimestre de 2019

    Número d'edicte 6536 - Pàgines 30895-30902

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 112/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

    Número d'edicte 6537 - Pàgines 30903-30906

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 111/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

    Número d'edicte 6538 - Pàgines 30907-30910

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit previst, es trasllada el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

    Número d'edicte 6584 - Pàgines 30911-30912

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit previst, es trasllada el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes corresponents als anys 2018-2022 per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca

    Número d'edicte 6588 - Pàgines 30913-30915

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució del president del FOGAIBA, de 13 de març de 2019, per la qual es convoquen ajudes, corresponents a l’any 2019, per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el Programa nacional apícola 2017-2019

    Número d'edicte 6590 - Pàgines 30916-30917

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases dels Premis Vuit d’Agost 2019

    Número d'edicte 6530 - Pàgines 30918-30928

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, relatiu a l’establiment del preu públic d’homenatge a Traginada a les Pedreres de s’Hostal de dia 7 de juliol de 2019

    Número d'edicte 6531 - Pàgina 30929

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, relatiu a l’establiment del preu públic del catàleg de l’exposició “Petra, aproximacions contemporànies a la cultura talaiòtica”

    Número d'edicte 6532 - Pàgina 30930

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret mitjançant el qual s'atorguen delegacions genèriques en els Tinents de batle

    Número d'edicte 6543 - Pàgines 30931-30936

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret delegació competències de Batlia en la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 6544 - Pàgina 30937

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acords organització municipal

    Número d'edicte 6563 - Pàgines 30938-30939

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Delegacions regidors

    Número d'edicte 6574 - Pàgines 30940-30941

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Delegació d'atribucions a la junta de govern local

    Número d'edicte 6576 - Pàgines 30942-30943

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Delegació de competències de Batlia

    Número d'edicte 6602 - Pàgina 30944

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Modificació puntual del Reglament de funcionament de la Mesa general de negociació conjunta de l'Ajuntament de Marratxí

    Número d'edicte 6600 - Pàgina 30945

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Delegació de competències per part de la Batlia a la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 6539 - Pàgina 30946

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Delegació d’àrees de gestió de l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 6547 - Pàgines 30947-30951