Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6590
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució del president del FOGAIBA, de 13 de març de 2019, per la qual es convoquen ajudes, corresponents a l’any 2019, per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el Programa nacional apícola 2017-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 16 de març del 2019 es va publicar al BOIB núm. 35 la Resolució del president del FOGAIBA, de 13 de març de 2019, per la qual es convoquen ajudes, corresponents a l'any 2019, per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el Programa nacional apícola 2017-2019.

D'acord amb el que estableix l'apartat segon de la resolució esmentada, aquesta línia destina al seu finançament un import màxim de trenta-sis mil vuit-cents euros (36.800,00 €), amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA, per a l'exercici 2019, amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària.

D'altra banda, l'article 4 del Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, disposa que les ajudes que estableix aquest Reial decret tenen caràcter de cofinançades en virtut del que estableix l'article 55 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013; també regula que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de contribuir al finançament del sistema fins a un màxim del 25% del cost total de les mesures que s'han de dur a terme.

En la conferència sectorial celebrada el 10 de juny del 2019, per al finançament d'aquesta línia es va assignar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la quantitat de vint mil cinc-cents vint euros amb cinc cèntims (20.520,05 €) a càrrec del FEAGA i la quantitat de deu mil trenta-tres euros amb vint-i-vuit cèntims (10.033,28 €) a càrrec del MAPA.

Vist tot això, i atès que aquesta línia d'ajudes està en procés de tramitació i que la demanda d'ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura s'ha incrementat respecte del que es preveia inicialment, i atesa la disponibilitat pressupostària, es procedeix a incrementar la quantia destinada a aquesta convocatòria.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

S'incrementa en quatre mil dos-cents quaranta euros amb deu cèntims (4.240,10 €) el crèdit destinat a la convocatòria d'ajudes, corresponents a l'any 2019, per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el Programa nacional apícola 2017-2019, aprovat mitjançant la Resolució del president del FOGAIBA de 13 de març de 2019, publicada al BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019. El crèdit final que s'hi destina és de quaranta-un mil quaranta euros amb deu cèntims (41.040,10 €).

Les ajudes que preveu aquesta resolució es finançaran amb vint mil cinc-cents vint euros amb cinc cèntims (20.520,05 €) procedents del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), deu mil trenta-tres euros amb vint-i-vuit cèntims (10.033,28 €) amb càrrec al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i deu mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb setanta-set cèntims (10.486,77 €) a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

 

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar, juntament amb la correcció del seu extracte, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 1 de juliol de 2019

El president del FOGAIBA Vicenç Vidal Matas