Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6532
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, relatiu a l’establiment del preu públic del catàleg de l’exposició “Petra, aproximacions contemporànies a la cultura talaiòtica”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari de 17 de juny de 2019, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Primer. Aprovar l'establiment del preu públic del catàleg de l'exposició Petra, aproximacions contemporànies a la cultura talaiòtica.

CONCEPTE

Import

Base imposable

4% IVA

Import (€)/u

Tarifa

Catàleg Petra, aproximacions contemporànies a la cultura talaiòtica

5,77 €

0,23 €

6 €

Segon. Assenyalar que tenen l'obligació de pagar aquest preu públic les persones que adquireixin l'esmentat catàleg.

Tercer. Aquest preu públic s'ha de satisfer en el moment de la prestació de l'activitat, de manera que no es lliurarà el catàleg sense acreditar-ne el pagament corresponent.

Quart. En el supòsit de falta de pagament d'aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se pel procediment de constrenyiment i els actes que se'n derivin s'adaptaran al que preveu el Reglament general de recaptació.

Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d'aquest material cultural i d'interès públic s'estableix la reducció del 35% en l'import del preu públic de les publicacions editades quan el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat de distribució i venda de llibres; així mateix, també gaudiran d'aquesta reducció les associacions amb les quals els llibres estiguin directament relacionats.

 

Maó, 1 de juliol de 2019

El secretari en funcions

Octavi Pons Castejón