Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

Núm. 6635
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 25 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018, s'aprovà la convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018).

D'acord amb l'apartat tercer d'aquesta Resolució, el crèdit total assignat a la convocatòria és d'1.800.000 € (un milió vuit-cents mil euros).

Pel nombre de sol·licituds que s'ha presentat dins el termini establert en aquesta convocatòria i l'import de les inversions corresponents, aquest crèdit inicial resulta insuficient.

A més, en el mateix apartat tercer de la convocatòria s'indica que, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

L'apartat desè determina que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades no pot ser superior al 20 de setembre de 2019. No obstant això, el retard en la concessió de les subvencions per la necessitat de fer una ampliació de crèdit fa convenient ampliar el termini de justificació.

Per tot això, i atès que hi ha crèdit pressupostari, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Ampliar en 1.000.000 € (un milió d'euros) el crèdit assignat inicialment en la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria pública per presentar sol•licituds de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2019, a les partides següents:

— 25601 731A01 77000.00 FF31110:     500.000,00 €

— 25601 731A01 78000.00 FF31110:     500.000,00 €

2. Fixar que, amb aquesta ampliació, el crèdit total assignat a la convocatòria és de 2.800.000 € (dos milions vuit-cents mil euros) amb la distribució per partides següents:

— 25601 731A01 77000.00 FF31110:     1.300.000,00 €

— 25601 731A01 78000.00 FF31110:     1.500.000,00 €

3. Establir que les sol·licituds que es concedeixin arran de l'ampliació de crèdit han de justificar la realització de l'activitat per a la qual s'han concedit abans del termini que es fixi en la resolució d'atorgament de la subvenció, que en cap cas no pot ser superior al 31 d'octubre de 2019.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Territori, Energia i Mobilitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de juny de 2019

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat

Marc Pons i Pons