Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Publicació i fase de consultes de documents ambientals

    Número de registre 6608 - Pàgina 30991

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Correcció d'errors de l’extracte de la Resolució de 23 de d’agost de 2018, del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2. del Fons Europeu Marítim i de Pesca

    Número de registre 6586 - Pàgina 30992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Correcció d'errors de l’extracte de la Resolució de 13 de març de 2019, del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’any 2019 i d’acord amb el Programa Nacional Apícola 2017-2019

    Número de registre 6589 - Pàgina 30993

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 25 de juny de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 6606 - Pàgines 30994-30999

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 27 de juny de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 5 de setembre de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de la conservació, l’ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura, per l’any 2018

    Número de registre 6581 - Pàgines 31000-31005

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, Exp. 016, de data 1 de juliol de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 6583 - Pàgines 31006-31007

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 26 de juny de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 6607 - Pàgines 31008-31013

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Correcció d'errors de l’extracte de la Resolució de 23 de d’agost de 2018, del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2. del Fons Europeu Marítim i de Pesca

    Número de registre 6582 - Pàgina 31014

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública de la citació a les persones interessades per a l’aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació pel "Projecte modificat núm. 1 millora de fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant al nucli urbà de Jesús" al terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 6585 - Pàgina 31015

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública de la citació a les persones interessades per a l’aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació pel "Projecte modificat núm. 1 millora de fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant al nucli urbà de Jesús" al terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 6587 - Pàgina 31016

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general (IP13-2019-IG)

    Número de registre 5825 - Pàgina 31017

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 9-2019-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 6203 - Pàgines 31018-31019

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP14-2019-IG)

    Número de registre 6482 - Pàgina 31020

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública de l’aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació de la segona fase del Polígon Industrial de Binissalem

    Número de registre 6562 - Pàgina 31021

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Publicació de la subvenció nominativa de la Fundació Mallorca Turisme per a la promoció turística de Mallorca mitjançant Resolució de concessió de 10 de juny de 2019

    Número de registre 6591 - Pàgina 31022

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Anunci d'inscripció de la sepultura 17 del cementiri nou de Bunyola

    Número de registre 5692 - Pàgina 31023

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Cobrança període voluntari 2019

    Número de registre 6578 - Pàgines 31024-31025

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la Modificació Puntual de Planejament per tal d’exonerar l’índex d’intensitat turística als establiments d’Hotel d’Interior així com la delimitació de l’àmbit considerat com a nucli antic amb la documentació ambiental

    Número de registre 6603 - Pàgines 31026-31031

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del BIC del Jaciment dels Closos de Can Gaià amb la documentació ambiental

    Número de registre 6604 - Pàgines 31032-31034

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública del restaurant i activitats vàries a l'estació de tren de Sant Llorenç

    Número de registre 6596 - Pàgina 31035

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública del projecte de confinament d’olors, substitució del compactador de residus i altres millores a l’Edar de Sa Coma

    Número de registre 6605 - Pàgina 31036

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública de les modificacions substancials i la legalització de l’ Aparthotel THB Sa Coma platja 4 *

    Número de registre 6613 - Pàgines 31037-31038

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació padró IAE

    Número de registre 6598 - Pàgina 31039