Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 6530
Bases dels Premis Vuit d’Agost 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert a l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores de la convocatòria dels Premis Vuit d'Agost 2019, aprovats per resolució núm. 2019000030 del conseller executiu en funcions del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut del Consell Insular d'Eivissa, de data 1 de juliol de 2019, següents:

Primera. Justificació

L'article 44.1 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports estableix a l'article 3 (en referència al Reial decret 3040/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de Cultura a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) la competència del Consell Insular d'Eivissa en el foment de la cultura. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, diu al seu article 70.18 que la cultura i la promoció i animació cultural és competència pròpia dels consells insulars, incloent-hi les activitats artístiques i culturals, el foment i la difusió de la creació i producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.

En aquest sentit, el Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut, Decret de Presidència núm. 285/2015, de 6 de juliol, d'estructura de govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 103, de 10-7-2015, i modificacions posteriors), vol impulsar la creativitat cultural en l'àmbit de la recerca, la pintura, l'artesania, la fotografia i el disseny gràfic.

L'any 1997 l'aleshores Consell Insular d'Eivissa i Formentera, va convocar la primera edició del Premi Vuit d'Agost d'Investigació.

Sota el mateix nom, s'hi varen afegir posteriorment, el 2014, el Premi Vuit d'Agost de Pintura, per a menors de trenta anys i que, anteriorment, amb les mateixes característiques, havia tengut el nom de Premi de Pintura Jove Sant Miquel de Balansat entre 2000 i 2002, posteriorment Premi de Tardor de Pintura Jove entre 2003 i 2010. Des de 2017 no està limitat a cap edat, per voluntat del Departament i seguint el suggeriment del jurat de l'edició de 2016.

El mateix 2014, el Premi d'Artesania del Fang Joan Daifa, creat el 2005 i que es va convocar fins al 2010 passà a anomenar-se Premi Vuit d'Agost d'Artesania del Fang.

D'altra banda, el 2016 s'hi sumà una nova categoria: el Premi Vuit d'Agost de Fotografia Amateur, i el 2017 el Premi Vuit d'Agost de Disseny Gràfic.

Segona. Objecte

És l'objecte dels Premis Vuit d'Agost 2019 seleccionar i premiar els millors treballs d'investigació sobre l'illa d'Eivissa, en els diversos àmbits científics, i la creació artística a l'illa d'Eivissa.

Tercera. Modalitats

Els Premis Vuit d'Agost 2019 es divideixen en les següents modalitats:

  1. Premi Vuit d'Agost d'Investigació

  2. Premi Vuit d'Agost de Pintura

  3. Premi Vuit d'Agost d'Artesania del Fang

  4. Premi Vuit d'Agost de Fotografia Amateur

  5. Premi Vuit d'Agost de Disseny Gràfic

Quarta. Participants

S'estableix el règim de concurrència competitiva com a procediment de selecció de les persones guanyadores de les cinc modalitats dels premis.

Al Premi Vuit d'Agost d'Investigació s'hi podran presentar investigadors/ores, tant individualment com en equip, tot i que no hagin nascut ni resideixin a l'illa, però que hagin fet la seua investigació sobre Eivissa.

Podran participar en les altres quatre modalitats d'aquests Premis Vuit d'Agost totes les persones físiques nascudes a Eivissa o que hi resideixin almenys des de fa tres anys.

El fet de participar en aquests premis significa l'acceptació plena de les seues bases reguladores.

Cinquena. Crèdits pressupostaris i quantia dels premis

L'import total d'aquestos premis és de 15.000 euros, provinents de l'aplicació pressupostària 3340 48100 dels pressupostos del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut del Consell Insular d'Eivissa per a aquest any 2019.

El crèdit pressupostari està distribuït de la manera següent entre les cinc modalitats:

        a) Premi Vuit d'Agost d'Investigació: 5.000 euros i la publicació del treball guanyador

        b) Premi Vuit d'Agost de Pintura: 2.500 euros

        c) Premi Vuit d'Agost d'Artesania del Fang: 2.500 euros

        d) Premi Vuit d'Agost de Fotografia Amateur: 2.500 euros

        e) Premi Vuit d'Agost de Disseny Gràfic: 2.500 euros

Sisena. Termini i lloc de presentació dels treballs

S'estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de l'extracte al BOIB per presentar els treballs de la forma que estableix, per a cada modalitat, la base vuitena, al Registre General del Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800, Eivissa, o en les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setena. Publicitat de la convocatòria

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l'extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L'eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l'extracte en el BOIB.

Vuitena. Forma de presentació dels treballs

Tenint en compte les diferents modalitats la presentació dels treballs seguirà les següents indicacions:

Modalitat A) Premi Vuit d'Agost d'Investigació

A.1. Característiques del treball: El treball haurà de ser inèdit, escrit en català i tenir una extensió mínima de 100 pàgines de text (lletra format dotze i interlineat senzill) i un màxim de 250 pàgines, il·lustracions a part.

No s'admetran obres que hagin estat valorades acadèmicament ni que siguin fruit de treball remunerat. En els treballs presentats no hi han de constar agraïments de cap tipus.

A.2. Forma de presentació dels treballs:

- Una instància general del Consell Insular d'Eivissa (que es pot trobar al Registre General o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos) juntament amb el treball que s'ha de presentar en suport digital (CD/DVD/llapis de memòria en format PDF amb el treball), amb el títol escrit a la part exterior del dit CD/DVD/llapis de memòria.

A la instància hi haurà de constar el nom de l'autor/a, el DNI o passaport, l'adreça i un telèfon de contacte. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el mateix títol de l'obra.

Modalitat B) Premi Vuit d'Agost de Pintura

B.1. Característiques de l'obra: La temàtica de l'obra i la tècnica pictòrica que s'hi utilitzi és lliure. S'entendrà que la manera com es presenti l'obra és la que l'artista considera adequada per a la seua exposició. Haurà de ser original i no haver estat premiada en cap altre certamen. No s'admetrà cap obra que vagi signada per l'autor/a.

Per ser admesa al concurs l'obra no podrà superar els 150 cm en el seu costat més llarg.

B.2. Forma de presentació de l'obra: Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar, juntament amb l'obra, la següent documentació:

Una instància general del Consell Insular d'Eivissa (que es pot trobar al Registre General o a la pàgina web

www.conselldeivissa.es\Impresos).

A la instància hi haurà de constar el nom de l'autor/a, el DNI o passaport, l'adreça i un telèfon de contacte. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol de l'obra, a més d'adjuntar-se una imatge en paper d'aquesta sense cap marca que la pugui fer identificable.

Enganxada a la part posterior de l'obra presentada, hi haurà d'haver una etiqueta amb el mateix títol de l'obra que apareix a la instància.

Modalitat C) Premi Vuit d'Agost d'Artesania del Fang

C.1. Característiques de l'obra: La temàtica de l'obra de ceràmica i la tècnica que s'hi utilitzi són lliures. No s'admetran les obres de producció comercial ni industrial. En cas d'haver-hi altres materials, el ceràmic hi ha de predominar clarament. S'entendrà que la manera com es presenti l'obra és la que l'artista considera adequada per a la seua exposició.

Cadascun dels i de les artistes presentarà només una obra, que haurà de ser original, inèdita i no haver estat premiada en cap altre certamen. No s'admetran les obres que vagin signades per l'autor/a.

Per ser admesa al concurs, l'obra no podrà superar els 80 cm entre els seus punts més allunyats.

C.2. Forma de presentació de l'obra. Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar, juntament amb el treball, la següent documentació:

- Una instància general del Consell Insular d'Eivissa (que es pot trobar al Registre General o a la pàgina web

www.conselldeivissa.es\Impresos).

A la instància hi haurà de constar el nom de l'autor/a, el DNI o passaport, l'adreça i un telèfon de contacte. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol de l'obra, a més d'adjuntar-se una imatge en paper d'aquesta sense cap marca que la pugui fer identificable.

Enganxada a l'obra presentada, hi haurà d'haver una etiqueta amb el mateix títol de l'obra que apareix a la instància.

Modalitat D) Premi Vuit d'Agost de Fotografia Amateur

Totes les persones interessades han de ser fotògrafes amateurs, és a dir, que no percebin cap tipus d'ingrés per la seua dedicació a aquesta especialitat artística.

S'ha de presentar una col·lecció de tres fotografies diferents per participant, realitzades amb qualsevol dispositiu fotogràfic.

D.1. Temàtica. Les fotografies hauran d'abordar la visió de l'autor/a respecte d'algun element relacionat amb el patrimoni cultural material de l'illa d'Eivissa. És a dir, tot allò que faci referència a la realitat cultural pròpia de l'illa d'Eivissa que tengui un especial interès històric, artístic,etnogràfic, arquitectònic, urbà i arqueològic.

D.2. Característiques de les fotografies. Les fotografies lliurades han de ser inèdites, no haver-se presentat a altres concursos ni públicament en exposicions ni en xarxes socials.

Han de tenir una mesura mínima de 20 cm i màxima de 45 cm per costat. Les fotos s'han de presentar emmarcades amb un paspartú que sobrepassarà en un mínim de 5 cm les mides previstes.

D.3. Forma de presentació de les fotografies. Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

- Una instància general del Consell Insular d'Eivissa (que es pot trobar al Registre General o a la pàgina web

www.conselldeivissa.es\Impresos).

A la instància hi haurà de constar el nom de l'autor/a, el DNI o passaport, l'adreça i un telèfon de contacte. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol del conjunt de fotografies, a més d'una imatge d'aquestes impresa en A4, en baixa resolució, a efectes administratius, sense cap marca que les pugui fer identificables.

Enganxada a la part posterior de les fotos originals presentades, una etiqueta amb el mateix títol que apareix a la instància.

Modalitat E) Premi Vuit d'Agost de Disseny Gràfic

E.1. Temàtica. El treball presentat a aquesta modalitat del Premi Vuit d'Agost consistirà en l'elaboració d'un cartell del Vuit d'Agost, data que commemora la conquesta catalana d'Eivissa. El Consell Insular d'Eivissa, dins dels objectius de fomentar els valors i els principis que representa aquesta festa, així com per fomentar les activitats de cultura popular i tradicional que s'hi celebren (i que estan reconegudes com a Festes d'Interès Cultural, FIC), utilitzarà el cartell guanyador per a la difusió d'aquesta celebració i dels diversos actes que s'hi prevegin.

E.2. Característiques del disseny

S'ha de presentar l'original en format imprès A3.

En el disseny del cartell hi ha d'aparèixer el lema “Vuit d'Agost 2019” i ha de permetre la seua adaptació a formats publicitaris verticals i horitzontals: pantalles de televisió i mòbil, adaptacions d'anuncis a premsa escrita, bàners digitals, banderoles, opis...

No s'admetran els dissenys que presentin qualsevol tipus de marca que permetés esbrinar el nom de l'autor/a.

E.3. Forma de presentació del disseny. Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

- Una instància general del Consell Insular d'Eivissa (que es pot trobar al Registre General o a la pàgina web

www.conselldeivissa.es\Impresos) juntament amb el treball en format digital (llapis de memòria/CD/DVD).

A la instància hi haurà de constar el nom de l'autor/a, el DNI o passaport, l'adreça i un telèfon de contacte. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el mateix títol de l'obra, a més d'una imatge impresa en A4 en baixa resolució del disseny, a efectes administratius, sense cap marca que el pugui fer identificable. Enganxada a la part posterior del disseny original presentat, una etiqueta amb el mateix títol que apareix a la instància.

Novena. Entrada i retirada de treballs

L'entrada i retirada dels treballs seran per compte de la persona concursant, així com l'assegurança del transport de les obres, si escau, i no es podrà formular cap reclamació al Consell Insular d'Eivissa per possibles pèrdues o desperfectes que es poguessin produir una vegada que les obres estiguin al seu poder.

Una vegada es resolguin els premis hi haurà un termini de dotze mesos per retirar les obres presentades que no hagin obtengut premi mitjançant l'annex 2, el qual s'haurà de presentar al Registre d'Entrada, i en cas que no es recullin el Consell entendrà que han estat cedides a aquesta administració.

Desena. Comissions avaluadores

10.1. La comissió d'avaluació és l'òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:

- Avaluar les obres presentades, d'acord amb els criteris establerts a aquesta base.

- Emetre una acta amb un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució provisional.

La comissió avaluadora pot declarar desert el premi o, si ho considera convenient, dividir-lo entre dos o més premiats.

10.2. Les comissions avaluadores per a cada una de les modalitats dels Premis Vuit d'Agost 2019 estaran formades per un/a president/a, elegida entre persones de reconegut prestigi de cada una de les cinc modalitats, tres vocals, elegits també entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura de l'illa d'Eivissa, i un/a secretari/ària, que serà personal del Departament de Cultura.

Per poder constituir-se, la Comissió Avaluadora haurà de comptar amb l'assistència del president/a, el/la secretari/ària i almenys de dos vocals.

 

10.3. Membres de les comissions avaluadores

Modalitat A) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d'Agost d'Investigació

President: Sr. Antoni Tur Torres

Suplent: Sra Catina Costa Marí

Vocals:

  1. Sr. Xavier Guasch Ribas

  2. Sr. Francesc X. Torres Peters

  3. Sr. Marcus Heinrich Hermanns

Suplents:

1r: Sra. Francisca Riera Escandell

        2n: Sr. Vicent Marí Costa

3r: Sr. Pere Vilàs Gil

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat B) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d'Agost de Pintura

President: Sr. Mario Stafforini Montaña

suplent: Sra Catina Costa Marí

Vocals

1. Sr. Carles Fabregat Sans

2. Sr. Miguel Martínez Pérez

3. Sra. Nuria del Rio Pinto

Suplents:

1r. Sr. Antoni Montero Guasch

2n. Josep Rosales Torres

3r. Sr. Josep Marí Marí

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat C) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d'Agost d'Artesania del Fang

President: Sr. Antoni Ribas Costa Toniet

suplent: Sra. Catina Costa Marí

Vocals

       1. Sra. Catalina Marí Tur

       2. Sr. Adrián Ribas Escandell

       3. Sr. Antoni Marí Ribas Frígoles

Suplents:

      1r. Miguel Martínez Pérez

      2n. Sra. Maria Rosa Tur Roig

      3r Sra. Maria Tur Escofet

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat D) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d'Agost de Fotografia Amateur

President: Sr. Antoni Pomar Bofill

suplent: Sra. Catina Costa Marí

Vocals

1. Sra. Lourdes Grivé Roig

2. Sr. Antoni Planells Riera

3. Sr. Germán G. Lama

suplents:

1r. Sr. Rafel Domínguez Mulet

2n. Sr. Vicent Marí Marí

3r. Sra. Nuria del Rio Pinto

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat E) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d'Agost de Disseny Gràfic

Presidenta: Sra. Diana Bustamante Frías

suplent: Sra. Catina Costa Marí

Vocals:

1. Sr. Ricard Bofill Torres

2. Sr. Álvaro Jiménez Oller

3. Sra. Carme Boix Bonet

Suplents:

1r. Antoni Pomar Bofill

2n. Sr. Joan Antoni Marí Marí

3r. Germán G. Lama

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

 

​​​​​​​10.4. Criteris de les comissions avaluadores

De manera general les comissions avaluaran la creativitat, el procés d'elaboració o altres aspectes que es considerin adients i qualificaran les obres presentades amb els criteris tècnics establerts a les bases respecte de la seua presentació i tenint en compte, entre altres, els criteris particulars que a continuació s'esmenten per a cada modalitat:

Modalitat A) Criteris per al Premi Vuit d'Agost d'Investigació

- Metodologia científica en la seua elaboració

- Fonts utilitzades

- Conclusions de la recerca

- Aportació al corpus de treballs de recerca respecte de l'illa d'Eivissa

Modalitat B) Criteris per al Premi Vuit d'Agost de Pintura

- Creativitat de l'autor/a

- Procés d'elaboració

- Tècniques utilitzades

- Adequació i combinació, si pertoca, dels materials emprats

Modalitat C) Criteris per al Premi Vuit d'Agost d'Artesania del Fang

- Creativitat de l'autor/a

- Procés d'elaboració

- Tècniques utilitzades

- Adequació i combinació, si pertoca, dels materials emprats

Modalitat D) Criteris per al Premi Vuit d'Agost de Fotografia Amateur

- La qualitat tècnica (composició, llum, equilibri de color…)

- L'originalitat

- L'adequació a la temàtica (el patrimoni cultural material d'Eivissa)

Modalitat E) Criteris per al Premi Vuit d'Agost de Disseny Gràfic

- La qualitat tècnica (composició, llum, equilibri de color…)

- L'originalitat de la proposta

- L'adequació a la temàtica demanada

Onzena. Obligacions de les persones guanyadores

Una vegada el jurat hagi decidit els treballs guanyadors es comunicarà a la persona guanyadora, que haurà de presentar, en un termini de tres dies, al Consell Insular l'annex 1 emplenat i signat, així com el full de domiciliació bancària a nom seu i segellat per l'entitat bancària i signat pel titular del compte (es pot descarregar de la pàgina www.conselldeivissa.es).

La persona guanyadora haurà de complir amb el que disposen l'article 13 (Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora) i l'article 14 (Obligacions dels beneficiaris) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb els articles 10 i 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

També haurà d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l'Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d'Eivissa.

Les persones guanyadores en aquests premis es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers sobre els treballs presentats i es fan responsables de qualsevol reclamació que pogués sorgir per drets d'imatge o qualsevol altre dret al·legat per tercers. En tal cas, quedarà sense efecte l'acte de concessió del premi i, com a conseqüència de la revocació, pertocarà reintegrar totalment la quantitat rebuda per la persona guanyadora i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, que es realitzarà pel procediment establert al títol II de la Llei general de subvencions, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades.

Dotzena. Instrucció i resolució

12.1. El Departament competent en matèria de Cultura és l'òrgan encarregat d'instruir el procediment d'aquestos Premis Vuit d'Agost 2019.

12.2. L'òrgan instructor podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, els documents complementaris que es considerin necessaris a les persones que s'hi presentin.

Quan s'hagi de fer alguna notificació personalitzada, s'establirà com a preferent la notificació electrònica mitjançant el correu electrònic de la persona sol·licitant, sempre que aquesta l'hagi indicat a la sol·licitud.

12.3 Amb fonament en l'acta del jurat i en la proposta de l'òrgan instructor, els premis es concediran mitjançant resolució del conseller executiu competent en matèria de Cultura de conformitat amb determinació de les atribucions entre els diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa.

12.4. D'acord amb l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el termini màxim per resoldre i notificar el procediment no excedirà els sis mesos, comptats a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB.

12.5. La resolució concedint aquests premis es farà pública a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i, també, a la Base de Dades Nacional de Subvencions i es notificarà a les persones guanyadores.

12.6. Una vegada que ja s'hagi fet públic el veredicte del jurat i s'hagi concedit el premi, l'artista guanyador/a de cada una de les quatre categories artístiques haurà de signar la seua obra, per tal que les obres que queden en poder del Consell Insular puguin garantir l'autenticitat de la seua autoria.

Tretzena. Lliurament dels premis

El pagament del premi a la persona guanyadora es farà per transferència bancària al número de compte indicat al full de transferència previst a la base desena.

La percepció dels premis estarà subjecta a les retencions establertes a la normativa fiscal vigent.

Es farà en un acte públic amb les persones guanyadores del premis, en el qual se'ls lliurarà un diploma acreditatiu, en el lloc i la data que es determinarà amb posterioritat, i coincidiran, si és possible, en un mateix acte el lliurament de les cinc modalitats dels Premis Vuit d'Agost convocats per a 2019.

Catorzena. Normativa aplicable

La convocatòria d'aquestos premis es regirà pel que disposen les presents bases reguladores, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que hi sigui d'aplicació.

Respecte de la protecció i el tractament de dades de caràcter personal per a la realització de les activitats objecte d'aquesta convocatòria s'han d'observar les prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals que hi sigui d'aplicació.

Quinzena. Drets sobre els treballs guanyadors

Cap dels treballs presentats a aquesta convocatòria pot haver estat premiat en cap altre premi o concurs anteriorment.

El Premi d'Investigació comportarà la publicació de la primera edició del treball per part del Departament competent en matèria de Cultura del Consell Insular d'Eivissa. Aquesta publicació serà la de l'original lliurat per la persona guanyadora, i valorat pel jurat, llevat d'algun suggeriment del dit jurat o del Departament convocant.

En les altres quatre modalitats, l'obra premiada, signada per l'autor/a, quedarà en propietat del Consell Insular d'Eivissa, el qual tendrà potestat de reproduir-la i/o d'exposar-la.

Si els i les membres del jurat ho consideren adient i si consta en l'acta del dit jurat, es podrà organitzar una exposició individual de l'artista guanyador/a, sempre que la persona guanyadora hi estigui d'acord.

 

​​​​​​​Setzena. Règim de recursos

La resolució del conseller executiu competent en matèria de Cultura no exhaureix la via administrativa i en contra es pot interposar, davant la Presidència, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.2 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació al BOIB núm. 48 de 16/04/16). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

 

ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom ......................................................... DNI ...................... domicili ........................... població .......................... CP ...................... telèfon .................... correu electrònic ...........................................................................................

DECLAR sota la meua responsabilitat, en relació amb la sol·licitud per participar en els Premis Vuit d'Agost 2019, que

1. Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder optar a un premi convocat per aquesta Corporació i no incorr en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser-ne beneficiari/ària, en relació amb l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i em compromet a mantenir el compliment de les anteriors condicions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració.

2. Conec i em compromet a complir les obligacions contingudes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb relació amb l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. Conec i accept les bases d'aquests premis.

4. Em trob al corrent amb les meues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular d'Eivissa, dispòs de la documentació que així ho acredita, i la pos a disposició de l'administració quan em sigui requerida.

( ) AUTORITZ el Consell Insular d'Eivissa a accedir a la informació necessària per comprovar que em trob al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, i amb la Hisenda estatal i autonòmica i amb el Consell Insular d'Eivissa.

( ) NO AUTORITZ el Consell Insular d'Eivissa a accedir a la informació necessària per comprovar que em trob al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, amb la Hisenda estatal i autonòmica i amb el Consell Insular d'Eivissa. En aquest cas, s'han d'aportar els certificats acreditatius juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en aquesta matèria, us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través d'aquesta convocatòria s'incorporaran al fitxer de titularitat del Consell Insular d'Eivissa amb la finalitat de tramitar les sol·licituds d'aquests premis i la posterior publicació de les resolucions corresponents i no podran usar-se per a cap altra finalitat diferent a la mencionada.

Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, dirigint escrit, de forma electrònica (seu.conselldeivissa.es) o presencial, segons correspongui, al Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar reclamació davant l'autoritat de control.

 

(Signatura)

 

Eivissa, ______ d ___________________ de 20___

 

 

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

 

 

ANNEX 2 Premis Vuit d'Agost 2019

Retirada d'obres

Nom _______________________________ amb document d'identitat _____________ retira l'obra_______________________ a la categoria _______________________________ als Premis Vuit d'Agost 2019, presentada el dia ________ amb RGE núm. ___________

Signatura

Data:

 

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

 

Eivissa, 1 de juliol de 2019

La secretària tècnica en funcions de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni i Joventut Maria Catalina Tur Torres