Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6588
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit previst, es trasllada el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes corresponents als anys 2018-2022 per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 30 d'agost del 2018 es va publicar al BOIB núm. 107 la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d'agost de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes corresponents als anys 2018-2022 per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca. Posteriorment, es va publicar la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeixen els errors detectats en la referència a la mesura 4.1.2 al Fons Europeu Marítim i de Pesca 2014-2020 (BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019).

L'apartat segon d'aquesta resolució estableix el crèdit destinat a la primera convocatòria, quatre-cents cinquanta mil euros (450.000,00 €), mentre que la resta de convocatòries queden sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades.

Tal com estableix el punt 2 de l'apartat segon de la convocatòria, un cop s'ha acabat qualsevol dels períodes i no s'ha exhaurit l'import màxim previst inicialment per a cadascun d'aquests períodes, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, és a dir, del vicepresident del FOGAIBA, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Una vegada finalitzada la tramitació de les sol·licituds de la 1a convocatòria, s'ha disposat d'un volum de subvenció de 51.014,94 €. Com que no queda cap altre expedient d'aquesta convocatòria per tramitar, es pot traslladar el pressupost restant a la convocatòria següent.

Una vegada finalitzat el termini de sol·licituds de la 2a convocatòria, no s'ha rebut cap sol·licitud, per tant, es pot traslladar el pressupost a les convocatòries restants.

Tenint en compte la disponibilitat pressupostària, s'incrementa la quantia màxima de la convocatòria i s'adequa la distribució entre les línies estratègiques.

D'altra banda, l'article 10.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que els òrgans superiors podran avocar per a ells mateixos el coneixement d'un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. D'acord amb això, en aquest moment, per motius de simplificació i agilitat en la tramitació del procediment és convenient avocar la competència per traslladar els crèdits i efectuar una distribució del crèdit disponible.

D'altra banda, advertits uns errors en la denominació d'uns conceptes diferents en les definicions i en la resta de la convocatòria, es procedeix a nomenar-los de la mateixa manera.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes, i a proposta del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. Traslladar a la tercera convocatòria de subvencions que preveu la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d'agost de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes corresponents als anys 2018-2022 per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, l'import de 398.985,06 €.

2. S'incrementa en cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) el crèdit destinat a la convocatòria d'ajudes corresponents als anys 2018-2022 per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, publicada al BOIB núm. 107, de 30 d'agost de 2018.

3. El crèdit final que hi queda destinat és de cinc-cents quaranta-vuit mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb sis cèntims (548.985,06 €).

Segon

Modificar la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d'agost de 2018, publicada al BOIB núm. 107, de 30 d'agost del 2018, en el sentit següent:

1. Es modifica el punt 3 de l'apartat segon, que queda redactat de la manera següent:

“3. El pressupost disponible per a cada convocatòria s'ha de repartir entre les línies estratègiques (LE) de la manera següent:

LE- Foment de la pesca sostenible, eficient i competitiva: 274.492,53 €.

LE- Diversificació, comercialització i promoció de l'activitat pesquera: 274.492,53 €.”

2. Es modifica el punt 4 de l'apartat quart, que queda redactat de la manera següent:

“4. Les operacions no se seleccionaran per rebre l'ajuda si han conclòs materialment o s'han executat íntegrament abans que la persona beneficiària presenti la sol·licitud de finançament conforme al programa, al marge que la persona beneficiària hagi efectuat tots els pagaments relacionats.

A més, no seran admissibles les despeses que es produeixin fora dels terminis que preveu l'article 65 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, és a dir, entre l'1 de gener del 2014 i el 30 de juny del 2023.

L'actuació subvencionada l'haurà d'haver realitzat i pagat el beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat que preveu el paràgraf anterior i el termini que preveu el punt 1 de l'apartat onzè d'aquesta resolució. En tot cas, aquest termini no podrà superar el 30 de juny del 2023.”

3. Es modifica el punt 2 de l'apartat cinquè, que queda redactat de la manera següent:

“2. El percentatge d'ajuda definitiva es calcularà tal com s'indica a continuació, en funció de la puntuació obtinguda pel projecte en aplicació dels criteris que estableix l'apartat setè:

2.a Projectes productius:

Interval de puntuació (punts)                      Percentatge màxim de subvenció (%)

(PER DETERMINAR EN FUNCIÓ DE LA CONTRIBUCIÓ A L'ESTRATÈGIA)

50-59 ................................................................................................ entre el 25 i el 32

60-79 .................................................................................................entre el 33 i el 39

més de 80......................................................................................... entre el 40 i el 50

Els projectes productius que contribueixin al manteniment de l'activitat pesquera al territori podran rebre fins a un 5% addicional d'intensitat d'ajuda, a criteri motivat de la Comissió Avaluadora i sempre que es respecti la intensitat màxima permesa per la legislació vigent.

2.b Projectes no productius o d'interès col·lectiu:

Interval de puntuació (punts)                      Percentatge màxim de subvenció (%)

(PER DETERMINAR EN FUNCIÓ DE LA CONTRIBUCIÓ A L'ESTRATÈGIA)

50-59 ................................................................................................ entre el 51 i el 60

60-79 .................................................................................................entre el 61 i el 80

més de 80......................................................................................... entre el 81 i el 100

Els projectes promoguts pel GALP d'Eivissa i Formentera podran tenir una subvenció del 100%, sempre que la seva inserció en l'EDLP obtingui la puntuació màxima i es motivi la contribució singular de l'execució a l'EDLP.”

Tercer

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar, juntament amb la correcció de l'extracte publicat, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 1 de juliol de 2019

El president del FOGAIBA

Vicenç Vidal Matas