Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

Núm. 6609
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’instal·lació esportiva de pàdel al polígon 18, parcel·la 8, venda de Benimusa, T.M. Sant Antoni de Portmany (218a/2018)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 10 de juny de 2019, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte d'instal·lació esportiva de pàdel al polígon 18, parcel·la 8, venda de Benimusa, T.M. Sant Antoni de Portmany, en els termes següents:

1.Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

El projecte del present informe es tramita segons la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental a les Illes Balears i està inclòs a l'Annex II “Projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental simplificada”, en concret al grup 7.13 “Equipaments sanitaris, docents i esportius no prevists en el planejament urbanístic amb una ocupació de parcel·la inferior a 2.700 m2.”

2.Descripció i ubicació del projecte

Es presenta un projecte que consisteix, bàsicament, en unes instal·lacions esportives per a la pràctica de pàdel a uns terreny qualificats de sòl rústic comú en àrea de transició al municipi de Sant Antoni de Portmany.

Segons el projecte, les instal·lacions comptaran amb:

  • 5 pistes de pàdel: 1000 m2
  • Edificació de serveis: 100 m2
  • Zona habilitada per al transit a peu: 555,52m2
  • Aparcament i zona transitable per a vehicles: 632,09m2
  • Zona a cedir per a vial urbà: 222.26m2

La parcel·la compta amb 5.377,12m2, segons dades extretes de la documentació ambiental, per la qual cosa la realització del projecte suposa una superfície d'ocupació del 42,5%; si es compten els terrenys reservats per al vial urbà és del 46,7%. Les instal·lacions es connectaran a la xarxa general d'electricitat i disposaran d'un dipòsit subterrani autònom per al subministrament d'aigua i d'una fosa sèptica per al sanejament dotada de dos dipòsits independents per aigües negres i grises que permetran la reutilització de l'aigua provinent de dutxes (aigües grises). També està prevista la recollida i ús d'aigües pluvials.

Els panells de vidre del tancament de les pistes de pàdel tenen una altura de 4 m i comptaran amb adhesius de rapinyaires contra impactes.

Es mantindrà la vegetació arbòria existent que presenti un bon estat sanitari i tota la vegetació arbustiva que no quedi dins l'àmbit de cap de les instal·lacions previstes. A més, es proposa la plantació de diverses espècies autòctones de baix requeriment hídric i mínim manteniment tant de port arbori com arbustiu. Els paviments combinen material de construcció i terra de manera que s'hi poden desenvolupar plantes herbàcies alhora que es potencia el drenatge a una part de les zones pavimentades.

3.Avaluació dels efectes previsibles

Si s'apliquen les mesures protectores i correctores relatades al document ambiental els efectes ambientals que es produiran seran poc importants.

4.Consultes a les administracions públiques afectes i persones interessades

S'han efectuat consultes a:

Servei d'Estudi i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

5.Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat el criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1.Característiques del projecte: El projecte consisteix en la construcció d'unes pistes de pàdel amb una ocupació 2.287,61 m2 i una reserva de terreny de 3m a tot el llarg del llindar Est (222,26m2) destinat a un vial urbà previst al planejament. El projecte inclou 5 pistes de pàdel amb una superfície total de 1000 m2, una edificació de planta rectangular d'una planta de 100 m2 que acollirà els vestuaris, oficines, la cantina i magatzem, una zona d'aparcament de 632,09 m2 i una zona habilitada per al trànsit a peu de 555.52 m2 per accedir a les pistes.

Es mantindrà la vegetació arbòria existent que presenti un bon estat sanitari i tota la vegetació arbustiva que no quedi dins l'àmbit de cap de les instal·lacions previstes i es proposa la plantació de diverses espècies autòctones de baix requeriment hídric i mínim manteniment.

Les instal·lacions es connectaran a la xarxa general d'electricitat, disposaran d'un dipòsit subterrani autònom per al subministrament d'aigua i d'una fosa sèptica per al sanejament formada per dos dipòsits, un per a les aigües residuals pròpiament dites (agües negres) i un per les aigües grises, procedents principalment de les dutxes, per a la seva reutilització. Es preveu la instal·lació d'un sistema de recollida, canalització i emmagatzematge d'aigua de pluja de la coberta de l'edifici per a la seva posterior utilització.

2.Ubicació del projecte: el projecte s'ubicarà parcel·la 18 del polígon 8, Benimusa, al terme municipal de Sant Antoni de Portmany. Aquesta zona no es troba protegida per cap normativa ambiental.

3.Característiques del potencial impacte: Ateses les característiques del projecte es considera que no té efectes transfronterers ni es preveu que impliqui impactes ambientals significatius.

6.Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el projecte d'instal·lació esportiva de pàdel al polígon 18, parcel·la 8, venda de Benimusa, T.M. Sant Antoni de Portmany, atès que es preveu que no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre i quan es compleixen les mesures preventives i correctores proposades a la documentació ambiental, s'implementi el pla de vigilància ambiental que s'hi inclou i s'estimin les següents recomanacions:

Fer ús a totes les aixetes, dutxes i lavabos de les instal·lacions de dispositius d'estalvi d'aigua.

Senyalitzar la recomanació d'estalviar aigua.

Si s'utilitzen les aigües pluvials netes de les cobertes com aigües per a consum humà, s'haurà de complir amb el que estableix el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el Reial Decret 1541/1994, de 8 de juliol, pel qual es modifica l'annex número 1 del Reglament de l'Administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, i el recollit a l'Annex III del PHIB de 2015.

Complir al que s'expressa a la documentació en relació a l'enjardinament i la tanca perimetral: emprar únicament plantes autòctones de baix requeriment hídric. Caldrà realitzar regs, preferentment amb aigua depurada o provinent de recollida de pluvials, durant els dos primers anys, especialment durant els mesos estivals en horari de menor intensitat lumínica.

Valorar la substitució de la caldera elèctrica per sistemes solars tèrmics per a l'obtenció d'aigua calenta.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacions ambientals.

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

Palma, 10 de juny de 2019

El president en funcions de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias