Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

Núm. 6436
Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aproven les tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Únic. En data 14 de juny de 2019 la Agencia d'Estratègia Turística de les Illes Balears presenta davant la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme la documentació justificativa de les tarifes que es proposen per a l'execució dels encàrrecs que facin a la Agencia d'Estratègia Turística de les Illes Balears  l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i, en particular, l'article 32 de l'esmentada Llei.

2. El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en particular, l'article 9 del Decret esmentat.

3. El Decret 18/2018, de 30 de març, pel qual es reorganitza reestructura i regula l'Agència 'Estratègica Turística ( AETIB)  i, en particular, l'article 21.4 en relació amb l'establert a l'article 23.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Aprovar les tarifes aplicables als encàrrecs que facin a l'Agència d'Estratègia Turística (AETIB) l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors, segons els següents punts:

I. Les tarifes esmentades, han estat  aprovades pel Consell de Direcció de l'AETIB de data 30 d'abril de 2019, que inclouen tots els costos directes i indirectes per perfil imputables a l'encàrrec de gestió, i a les quals caldrà afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent, s'han d'aplicar en funció del tipus de servei i de les unitats contractades que s'assignin a l'execució dels encàrrecs en les termes que s'indiquen a l'annex d'aquesta Resolució.

II. En els casos en què per gestionar o executar millor els encàrrecs s'exigeixi o es faci recomanable la subcontractació d'activitats a terceres persones, les tarifes que hagi de percebre l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears  per raó de l'encàrrec s'han d'incrementar per un import inherent al cost que ha d'atendre l'Agència per raó de la subcontractació de l'activitat i/o béns i serveis.

III. Sense perjudici d'aquestes tarifes d'aplicació general, es poden aprovar tarifes específiques pels encàrrecs que ho requereixen per consideració a les seves particularitats, per mitjà d'una altra resolució del conseller o consellera de la conselleria d'adscripció.

2. Notificar aquesta Resolució a l'Agència d'Estratègia Turística (AETIB).

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de juny de 2019

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca  i Turisme

Isabel M. Busquets i Hidalgo

  

 

ANNEX

TARIFES HORÀRIES PER L'EXECUCIÓ DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ

 

COST UNITARI PER SERVEI (SERVEIS CORPORATIUS)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

PREU HORA

412.010,76

76.973,05

10.584

46,20

Administratiu

42.515,04

 

1.512

 

Tècnics

369.495,72

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (ESTADÍSTICA I INTEL·LIGÈNCIA)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

282.020,28

54.980,75

7.560

44,58

Tècnics

282.020,28

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (IMATGE I PUBLICACIONS)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

145.016,88

32.988,45

4.536

39,24

Administratiu

29.816,76

 

 

 

Tècnics

115.200,12

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (MÀRQUETING)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

210.412,08

54.980,75

7.560

35,10

Tècnics

210.412,08

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (QUALITAT)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

205.610,40

54.980,75

7.560

34,47

Tècnics

205.610,40

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (FORMACIÓ I ASSUMPTES EUROPEUS)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

62.881,56

10.996,15

1.512

48,86

Tècnic

62.881,56

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (PLANIFICACIÓ  I D'INNOVACIÓ)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

237.598,64

54.980,75

7.560

38,70

Tècnics

237.598,64

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (SERVEIS EXTERIORS)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

122.198,16

32.988,45

4.536

34,21

Tècnics

122.198,16

 

 

 

         

COST UNITARI PER SERVEI (TÈCNICA FACULTATIVA)

 

COST EMPRESA ANUAL

COST INDIRECTE

HORES ANUALS

COST TARIFA

 

 

 

 

 

PREU HORA

208.040,16

43.984,60

6.048

41,67

Administratiu

30.989,04

 

1.512

 

Tècnics

177.051,12