Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6531
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, relatiu a l’establiment del preu públic d’homenatge a Traginada a les Pedreres de s’Hostal de dia 7 de juliol de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari de 17 de juny de 2019, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Primer. Aprovar l'establiment del preu públic de les entrades del concert de presentació del disc d'homenatge a Traginada a les pedreres de s'Hostal dia 7 de juliol de 2019.

CONCEPTE

Import

Base imposable

10% IVA

Import (€)/u

Tarifa

Entrades concert presentació disc homenatge a Traginada a les pedreres de s'Hostal dia 7.7.2019

22,73 €

2,27 €

25 €

Segon. Assenyalar que tenen l'obligació de pagar aquest preu públic les persones que accedeixin al recinte per presenciar el concert i no es permetrà l'entrada sense acreditar-ne el pagament corresponent.

Tercer. En el supòsit de falta de pagament d'aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se pel procediment de constrenyiment i els actes que se'n derivin s'adaptaran al que preveu el Reglament general de recaptació.

 

Maó, 1 de juliol de 2019

El secretari en funcions

Octavi Pons Castejón