Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

Núm. 6538
Resolució de concessió de subvencions 111/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports i Joventut ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
  • Les persones i entitats sol·licitants es troben al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària.

3.  La subvenció es distribueix en les quanties especificades en el annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 26501 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1.  El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013)

3. L'apartat 6.5 de la  Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 (BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2017) disposa que la resolució expressa de la consellera de Transparència, Cultura i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució de la Direcció General d'Esports i Joventut de data 31 de maig de 2019.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.  Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, als beneficiaris que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució (amb el núm d'expedient P/2017-2019/1493, P/2017-2019/1497, P/2017-2019/1499, P/2017-2019/1505, P/2017-2019/1510, P/2017-2019/1511, P/2017-2019/1513, P/2017-2019/1514, P/2017-2019/1515, P/2017-2019/1516, P/2017-2019/1517, P/2017-2019/1518, P/2017-2019/1519, P/2017-2019/1520, P/2017-2019/1521, P/2017-2019/1524, P/2017-2019/1526, P/2017-2019/1529 i P/2017-2019/1530), per l'import  individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor de tots ells,  amb càrrec a la partida pressupostària 26501 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 21 de juny de 2019

  

El secretari general

Guillem J. Fullana Daviu

Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports

de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 55, de 3 de maig de 2016)

 

ANNEX 1

BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

 

Núm. expedient

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import sol·licitat

Import concedit

P/2017-2019/1493

Federación Balear de Vela

Vela

Copa d'Espanya d'Optimist - El Puerto de Santa María (Cadis)

16-05-19

3.119,36 €

1.512,99 €

P/2017-2019/1497

Club Baloncesto Imprenta Bahía

Bàsquet

Campionat d'Espanya Junior Masculí - Saragossa

05-05-19

1.202,20 €

367,15 €

P/2017-2019/1499

El Toro Rubgy Club

Rugbi

Torneig Nacional Sub16 - Valladolid

11-05-19

3.000,00 €

1.100,00 €

P/2017-2019/1505

Carmen Arrebola Carracedo

Tir amb arc

4a Jornada Lliga Nacional de Camp - Montcada i Reixac (Barcelona)

11-05-19

94,23 €

47,12 €

P/2017-2019/1510

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

Gimnàstica

Campionat d'Espanya d'Edat Escolar - Ponferrada (Lleó)

17-05-19

664,86 €

400,00 €

P/2017-2019/1511

Alicia Terrasa Caldentey

Bàdminton

Campionat d'Espanya Sub15 - Mazagón (Huelva)

17-05-19

135,00 €

50,00 €

P/2017-2019/1513

Son Cladera Tennis Taula Club

Tennis taula

Top Estatal - Múrcia

18-05-19

405,28 €

100,00 €

P/2017-2019/1514

Antoni Llabrés Mateu

Tir amb arc

Campionat d'Espanya Tradicional i Nuu Aire Lliure - Guijuelo (Salamanca)

18-05-19

87,82 €

43,91 €

P/2017-2019/1515

Antoni Llabrés Mateu

Tir amb arc

4a Jornada Lliga Nacional 3D - Mataró (Barcelona)

12-05-19

86,73 €

43,37 €

P/2017-2019/1516

Blanca Cañellas Seijas

Bàdminton

Campionat d'Espanya Sub15 - Mazagón (Huelva)

17-05-19

135,00 €

50,00 €

P/2017-2019/1517

Federació Balear de Kick Boxing

Kickboxing

Campionats d'Espanya de Kickboxing - Guadalajara

09-05-19

3.176,58 €

900,00 €

P/2017-2019/1518

Espanya Hoquei Club

Patinatge

Campionat d'Espanya Infantil - Sagunt (València)

18-05-19

296,60 €

296,60 €

P/2017-2019/1519

Federació Balear de Tir amb Arc

Tir amb arc

2a Jornada Lliga Nacional Cadet i Menors - Madrid

11-05-19

200,00 €

200,00 €

P/2017-2019/1520

Club S'Arc d'Eivissa

Tir amb arc

2a Jornada Lliga Nacional Cadet i Menors - Madrid

11-05-19

100,00 €

100,00 €

P/2017-2019/1521

Federació Balear de Muntanyisme i Escalada

Muntanyisme

Copa d'Espanya de Carreres per Muntanya en Línia - Arredondo (Cantàbria)

19-05-19

493,50 €

100,00 €

P/2017-2019/1524

Club Voleibol Pòrtol

Voleibol

Campionat d'Espanya Infantil Femení - Las Palmas de Gran Canària

15-05-19

1.820,00 €

650,00 €

P/2017-2019/1526

Francisca Ruíz Vidal

Motociclisme

Campionat d'Espanya de Superbike - Montmeló (Barcelona)

26-05-19

155,00 €

63,51 €

P/2017-2019/1529

Club Badminton Cide

Bàdminton

Campionat d'Espanya Sub-15 - Mazagón (Huelva)

17-05-19

135,00 €

50,00 €

P/2017-2019/1530

Carmen Arrebola Carracedo

Tir amb arc

Campionat d'Espanya Tradicional i Nuu Aire Lliure - Guijuelo (Salamanca)

18-05-19

95,82 €

47,91 €