Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 6543
Decret mitjançant el qual s'atorguen delegacions genèriques en els Tinents de batle

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i eègim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent Decret de data 17 de juny de 2019, firmat pel batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal:

”DECRET DE BATLIA

Mitjançant Resolució de data 17 de juny actual, aquesta Batlia com a primera actuació d'organització política municipal, ha nomenant com a membres de la Junta de Govern Local i Tinents de batle als membres d'aquesta  Corporació Sra. Natividad Francés Gárate, Sr. Marcos Pecos Quintans, Sr. Rafel Sedano Porcel, Sra. Eva Serra Félix, Sr. Juan Recasens Oliver, Sr. Marc López Expósito i Sra. Olga Granados Expósito, amb indicació dels càrrecs a ostentar per cada un d'ells. 

Prenent com a base aquesta inicial estructuració, és convenient realitzar una primera assignació de funcions i delegació d'atribucions que permeti escometre amb garanties d'èxit la millora de la gestió política municipal, de manera que quedin suficientment ateses les necessitats d'organització i funcionament dels diferents serveis municipals.

Per això, mitjançant aquest decret,

DISPÒS

Primer. De conformitat amb l'establert en els articles 23.4 de la vigent Llei reguladora de les bases del règim local i en l'art. 43 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, queden atorgades delegacions genèriques: 

I. En la Sra. Natividad Francés Gárate, tinent de batle delegada de Cohesió Social, Comunicació  i Policia Local.

1. Àmbits:  Cultura, Benestar Social, Igualtat, Habitatge, Comunicació i Policia Local i Protecció Civil.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

4. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa de la tinent de batle de Cohesió Social, Comunicació i Policia Local les següents dependències municipals:

 1. Portaveu de l' Equip de govern i coordinació municipal

 2. Serveis de Benestar Social: Desenvolupament social i equitat. Intervenció social i Serveis socials

 3. Serveis de sanitat

 4. Tercera edat

 5. Serveis culturals

 6. Serveis de normalització lingüística

 7. Servei d'igualtat

 8. Oficina d'habitatge: execució integral de plans municipals d'habitatge i d'àrees de rehabilitació integrada

 9. Serveis de Policia Local i Protecció Civil

 10. Seguretat vial

 11. Comunicació

La resta no encomanades expressament a altres delegats.

II. En el Sr. Marcos Pecos Quintans, tinent de batle delegat de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics:

1. Àmbits: Transparència, Innovació, Informàtica i Noves Tecnologies, Contractació i Serveis Econòmics.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa del tinent de batle de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics les següents dependències municipals:

a) Serveis de transparència, organització i qualitat

b) Innovació a l'administració

c) Informàtica i noves eecnologies:

- Informàtica municipals

- Serveis tecnològics municipals

- Comunicacions

d) Serveis econòmics: Intervenció i Tresoreria.

c) Hisenda: Gestió pressupostària i comptable, rendes i exaccions municipals.

d) Serveis d'aprovisionament i contractació.

III. En el Sr. Rafel Sedano Porcel, tinent de batle delegat de Joventut, Participació Ciutadana, Medi Ambient, Transició Ecològica i Memòria Democràtica.

1. Àmbit: Joventut, Participació Ciutadana, Medi Natural i Urbà, Transició ecològica, Mobilitat sostenible i Memòria democràtica

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa del tinent de batle de  Joventut, Participació Ciutadana, Medi Natural i Urbà, Transició Ecològica, Mobilitat sostenible i Memòria democràtica:

a) Agencia del voluntariat

b) Pressuposts participatius, iniciatives i consultes ciutadanes

c) Agilització i tutorització per entitats i col·lectius en els seus tràmits davant l'administració

d) Locals de participació

e) Subvencions i suport  AAVV

f) Col·laboració (Rocio, Falles, dia de nassos,  Confraries ...)

g) Activitats pròpies

h) Democràcia directa deliberativa

i) Consell ciutadà

j) Plataforma Cònsol (Participa Calvià)

k) Serveis de Medi Natural: Serveis Ambientals, Control de Plagues.

l) Benestar Animal

m) Promoció de la Mobilitat Sostenible i Mitjans Alternatius d'energia.

n) Memòria Democràtica

ñ)  Agenda Local 21

o) Finca Galatzó

p) Món Rural

IV. En la Sra. Eva Serra Félix, tinent de batle delegada d'Esports i Ciutadans Estrangers, les següents atribucions:

1. Àmbit: Esports i Ciutadans estrangers.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa de la tinent de batle d'Esports i Ciutadans estrangers, les següents dependències municipals:

a) Servei d'Esports: Institut Calvianer de l'Esport.

b) Servei de Ciutadans estrangers.

V. En el Sr. Juan Recasens Oliver, tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infrastructures, les següents atribucions:

1. Àmbit: Serveis Generals, SAC, Infrastructures, Esdeveniments i Mobilitat.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa del tinent de batle de Serveis Generals i Infraestructures:

a) Serveis de personal i recursos humans: gestió de plantilles, relacions de llocs de treball, nòmines, relacions laborals, formació, prevenció de riscos laborals, medicina d'empresa, adscripcions de personal

b) Servei d'atenció a la ciutadania (personal, telefònica o electrònica)

c) La gestió del padró municipal d'habitants i censos de població

d) Serveis jurídics

e) Circulació, mobilitat i transports

f) Magatzem municipal

g) Brigada municipal d'obres: manteniment i reparació de béns, serveis, infrastructures, equipaments i dependències municipals

h) Transports

i) Serveis d'obres i vialitat: planificació, direcció i control d'infrastructures, instal·lacions, equipaments i dependències municipals

j) Serveis urbans: relacions amb Calvià 2000 S.A. i empreses concessionàries en matèria de connexions municipals d'aigua potable i clavegueram, tarifes, cànon de depuració, etc.

k) Cementiris municipals

VI. En el Sr. Marc López Expósito, tinent de batle delegat d'Urbanisme, Comerç i Activitats, les següents atribucions:

1. Àmbits: Urbanisme, Planetjament, Comerç, Activitats, Infraccions, Sancions i Patrimoni.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa del tinent de batle d'Urbanisme, Comerç i activitats:

a) Serveis d'Urbanisme: plans urbanístics, gestió urbanística, ordenació del territori, patrimoni històric.

b) Serveis de llicències d'obres.

c) Serveis de Comerç: promoció i gestió del comerç.

d) Serveis d'infraccions i sancions.

e) Serveis d'activitats (llicències: obertura d'establiments i activitats classificades)

VII. En la  Sra. Olga Granados Expósito, tinent de batle delegada d'Educació i Ocupació, les següents atribucions:

1. Àmbits: Educació i Ocupació.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa de la tinent de batle d'Educació i Ocupació:

a) Serveis d'educació i biblioteques

b) Serveis de formació: Institut de Formació i Ocupació

Segon. En aplicació del que es disposa en els articles 23.4 de la vigent Llei reguladora de les bases del règim local i l'art. 43 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es delega en els tinents de batle Sra. Natividad Francés Gárate, Sr. Marcos Pecos Quintans, Sr. Rafel Sedano Porcel, Sra. Eva Serra Félix, Sr. Juan Recasens Oliver, Sr. Marc López Expósito i Sra. Olga Granados Expósito, i dins dels àmbits de la competència genèrica que ostenten, l'exercici de les següents atribucions:

1. Aprovar la disposició de despeses, ordenació de pagaments, disposició de fons i autorització de documents que impliquin la formalització d'ingressos de fins a 300.000 euros, impostos inclosos.

2. Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del pressupost, rebudes pels serveis d'Intervenció, l'import de les quals no excedeixi de 300.000 euros impostos inclosos.

3. Aprovar les adjudicacions de contractacions i concessions de competència de la batlia i que no excedeixin de 300.000 euros, impostos inclosos, així com l'aprovació dels projectes d'obres i serveis de competència d'aquesta Batlia amb un pressupost inferior a la citada quantitat.

4. Presidir les subhastes i concursos per a venda, arrendaments, obres, serveis i subministraments de qualsevol import.

5. Resoldre els expedients de devolució de fiances i avals dipositats per contractistes.

6. Subscriure escriptures, documents, pòlisses i contractes relacionats amb l'exercici de les facultats delegades i la signatura de les quals correspongui a la Batlia.

Tercer. A més de les assenyalades en l'apartat anterior, es deleguen, específicament, les següents atribucions:

a) En la tinent de batle delegada de Cohesió Social, Comunicació i Policia Local.

1. Aquesta delegació inclou, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

2. La direcció dels serveis de Normalització lingüística, Cultura i Igualtat

3. La direcció de seguretat, incloent-hi Policia Local i Protecció Civil, dictant-ne ordres o circulars d'instruccions.

4.  Cooperació internacional

5. La direcció dels serveis socials i comunitaris. 

6. La direcció dels serveis d'habitatge.

7. La Gestió del Cos de la Policia Local i el Servei de Protecció Civil, dictant-ne ordres o circulars d'instruccions. 

b) En el tinent de batle delegat de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics:

1. La direcció dels serveis d'Economia i Hisenda.

2. Adoptar actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació en matèria de gestió tributària dictats en aplicació d'ordenances reguladores d'impostos, taxes i preus públics municipals la competència dels quals correspongui a la Batlia, qualsevol que en sigui l'import.

3. Aprovar els traspassos interns de fons, sense límit, entre entitats financeres.

4. Impulsar les iniciatives de desenvolupament del principi de servei als ciutadans, mitjançant programes d'avaluació de la qualitat dels serveis.

5. La direcció del serveis de transparència, organització i qualitat.

6. La direcció dels serveis de Noves tecnologies, que inclouen la direcció dels serveis d'Informàtica, Comunicacions i infraestructures existents o que puguin crear-se en aquest àmbit.

c) En el tinent de batle delegat Joventut, Participació Ciutadana, Medi Ambient, Transició Ecològica i Memòria Democràtica.

1. La direcció dels serveis de Joventut, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

2. Aprovar la concessió de llicències requerides per a la realització d'activitats vinculades amb els serveis de Participació Ciutadana o Joventut per la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, sempre que la competència d'atorgament correspongui a la Batlia.

3. La direcció dels serveis relatius a organitzacions de voluntaris i cooperació.

4. La direcció dels serveis de Participació Ciutadana.

5. La direcció dels serveis de Medi Natural i Urbà. 

6. La direcció dels serveis de Benestar animal i Finca Galatzó, Medi ambient, canvi climàtic, Món rural, la unitat d'Ecoprojectes i Educació ambiental, dictant-ne ordres o circulars d'instruccions.

d) En la tinent de batle delegada d'Esports i Ciutadans Estrangers, les següents atribucions.

1. La direcció del servei de ciutadans estrangers incloent-hi, amb els assessoraments tècnics necessaris la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits, que hagin de resoldre altres òrgans colegiats

e) En el tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures.

1. Efectuar les convocatòries derivades de l'oferta d'ocupació i nomenar funcionaris o personal laboral, a proposta del tribunal, als qui superin les corresponents proves.

2. Contractar el personal laboral de la Corporació, i assignar-li els diferents llocs de caràcter laboral prevists en les relacions aprovades, d'acord amb la legislació laboral.

3. La declaració de situacions administratives i l'atorgament de permisos, ajudes assistencials i llicències, així com la jubilació de tot el personal.

4. La resolució de les peticions d'accés a informació formulades pels regidors a l'empara dels articles 77 de la LRBRL i 14 del ROF.

5. La concessió d'autoritzacions d'ocupació o reserva de caràcter temporal amb motiu de l'organització d'activitats a la via pública, així com l'autorització de restriccions de trànsit derivades d'aquestes activitats

6. La direcció dels serveis de Vies i obres.

7. La direcció dels serveis de Manteniment.

8. La direcció dels serveis de Circulació.

9. L'atorgament de llicències de connexió a les xarxes d'aigua potable i de clavegueram.

f) En el tinent de batle delegat d'Urbanisme, Activitats i Comerç.

1. Les atribucions corresponents a la resolució de les sol·licituds de les llicències urbanístiques d'obres que siguin competència de la Batlia, pel que fa a:

- Les de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva que s'executin sobre domini públic municipal, en sòl rústic protegit o en béns protegits d'acord amb la legislació de patrimoni.

- Les que podrien executar-se mitjançant comunicació prèvia però tenen caràcter legalitzador o es funden en una infracció urbanística.

- Les obres subjectes a llicència que no requereixin projecte d'acord amb la Llei d'ordenació de l'edificació.

- Les de primera ocupació i finals d'obra.

- Les de parcel·lació i modificació de parcel·lari.

- Les pròrrogues de llicències d'obres.

2. Les atribucions corresponents a la tramitació conjunta d'obres i activitats en els casos prevists en els articles 36.3.b), 37.1 i 37.2 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

3. Aquesta delegació inclou, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

4. La direcció dels serveis de Comerç, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

5. Fer complir les ordenances i reglaments municipals i sancionar les faltes de desobediència a l'autoritat o per infracció d'ordenances i altres normes de competència municipal o normes de trànsit, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

6. Iniciar, tramitar i imposar les sancions per infracció de les disposicions municipals i de la CAIB en matèria de disciplina urbanística quan siguin competència de la Batlia, acordant, si escau, la suspensió d'obres.

7. Aprovar la concessió de llicències d'obertura d'establiments fabrils, industrials o comercials i d'altres llicències de qualsevol altra índole, sempre que, per a aquestes últimes, la competència d'atorgament correspongui a la Batlia.

f) En la tinent de batle delegat d'Educació i Ocupació.

1. Educació i Biblioteques, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

Quart. Els nomenaments i encomanes de gestió acordades s'han de notificar personalment als designats, i s'han de publicar en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà al de la signatura d'aquesta resolució.

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Ple municipal en la primera sessió que es faci.”

   

Calvià, 20 de juny de 2019

El batle,

Alfonso Rodríguez Badal