Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 6563
Acords organització municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Capdepera en sessió que va tenir lloc dia 20 de juny de 2019 va adoptar els següents acords:

1. ANTECEDENTS

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

1.2. Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions informatives d'estudi i dictamen d'assumptes.

2. FONAMENTS DE DRET

Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i 124.2, 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

3. PROPOSTA AL PLE

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:

  1. Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes

  2. Comissió Informativa de Medi Ambient, Urbanisme, Vies i Obres, Activitats, Contractació i TIC.

  3. Comissió Informativa de Turisme, Joventut, Participació Ciutadana, Teixit empresarial i esports

  4. Comissió Informativa de Arxiu, Patrimoni, Cultura, Educació , Benestar Social i Sanitat

  5. Comissió d'Assumptes Plenaris.

SEGON. Les comissions es celebraran amb periodicitat mensual, preferentment a la tarda, fixant el dia el president/a.

TERCER. La comissió d'Assumptes Plenaris durà a terme les seves reunions set dies abans, d'acord amb la periodicitat establerta per a les sessions plenàries.

1. ANTECEDENTS

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

1.2. Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.

2. FONAMENTS DE DRET

Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

3. PROPOSTA AL PLE

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el primer dijous dels següents mesos: Febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre a les 20 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner. Excepte que per motius d'agenda pugui ser qualsevol dia de la segon setmana del mes.

1. ANTECEDENTS

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

1.2 Es considera necessari l'establiment dels representants de la Corporació en altres organismes en els quals ha d'estar representat l'Ajuntament.

2. FONAMENTS DE DRET

Els articles 46.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 119 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

3. PROPOSTA AL PLE

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats i institucions en les quals ha de ser representada.

- Consell escolar de S'Auba i S'Alzinar: Agustí Nebot Massanet

- Consell escolar de IES Capdepera: Agustí Nebot Massanet

- Consell escolar de Escoleta Eriçons i Es Ferreret: Agustí Nebot Massanet

- Consell d'Entitas Ciutadanes: Pere Terrasa Hernández

- Consorci per a la defensa del medi ambient i naturalessa: Francisco M. Martínez González

- Junta rectora i autoritat del parc natural de la península de Llevant: Francisco M. Martínez González

- Juntes de compensació: Mónica Viejo Becerra.

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears: Titular: Mónica Viejo Becerra., primer suplent: Francisco M. Martínez González , segon suplent: Rafel Fernández Mallol.

Comissió activitats municipals a les costes: Titular: Francisco M. Martínez González. Suplent: Mónica Viejo Becerra

- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació: Titular: Mónica Viejo Becerra. Suplent: Rafel Fernández Mallol.

- Consorci TIC Mallorca: Titular: Lorena Molinillo Medina. Suplent: Pere Terrasa Hernández.

  

Capdepera, 25 de juny de 2019

Batle

Rafel Fernandez Mallol