Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 6539
Delegació de competències per part de la Batlia a la Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant decret de Batlia núm. 2019/0907, de 27 de juny de 2019, el següent:

“ En virtut del disposat als articles 21 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i als articles 43, 44, 45, 52, 53, 114 i 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d' Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

RESOLC:

Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions o competències:

1.1 L'autorització, la disposició i l'ordenació de despeses ordinàries superiors a tres mil cinc euros amb sis cèntims (3.005,06 euros).

1.2 L'atorgament de subvencions, conforme a les bases del pressupost, superiors a 600,01 euros i inferiors 60.000 euros

1.3 La concessió, arrendament o cessió d'ús de béns per més de cinc anys, sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.

1.4 Els expedients d'expropiació de béns que siguin competència de la Batlia.

1.5 L'aprovació dels instruments d'ordenació, de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització que siguin competència de la Batlia i la resolució dels expedients de disciplina urbanística excepte els delegats a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca.

1.6 L'atorgament de les llicències urbanístiques d'obres majors, a excepció d'aquelles a les quals fa referència l'article 38 d'activitats subjectes a permís d'instal·lació i obres, de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

1.7 L'aprovació de certificacions d'obres i subministraments.

1.8 L'organització dels serveis de Recaptació i Tresoreria, sense perjudici de la facultat del Ple per aprovar les formes de gestió d'aquests serveis.

1.9 La declaració de situacions administratives, així com la jubilació de tot el personal

1.10 El desenvolupament de la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i rendir comptes a la Corporació de les operacions efectuades en cada exercici econòmic.

Segon- El present decret tindrà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).”

 

Son Servera, 27 de juny de 2019

La batlessa, Natalia Troya Isern