Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

Núm. 6536
Resolució de concessió de subvenció de la consellera de Cultura, Participació i Esports a l’empara de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius del segon trimestre de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 8 de febrer de 2019 per la qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 20 de 14 de febrer de 2019)

2. El Director General d'Esports i Joventut va proposar la Resolució de concessió de subvencions en espècie, per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius del segon trimestre de 2019, a favor de les persones i les entitats que figuren a l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 26501 461A01 48048 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2019.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013.

3. Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 8 de febrer de 2019, per la qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 20 de 14/02/2019)

4. El Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 6/2017, de 7 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓN

1. Aprovar la concessió de subvencions en espècie, per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, a favor de les persones i les entitats que figuren en l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 26501 461A01 48048 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.

2. Ordenar la publicació d'aquests Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució – que exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports  en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de juny de 2019

El secretari general

Guillem J. Fullana Daviu

Resolució de la consellera de Transparència,

Cultura i Esports de la delegació de competències i signatura.

(BOIB núm 55, de 3.05.2016)

 

 

Beneficiari

Competició

Origen

Destí

Mitjà

Núm. PAX

Núm. PAX Mat.

Dates dels desplaçaments

Federació Balear de Caça

Campionat Balears Agility Artà

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

4

4

04/05/19

 

Club Basquet Imprenta Bahia

Campionat de Balears Sub23

PALMA

MAÓ

AVIÓ

14

0

27/04/19

 

Federación Balear de Piragüismo

Copa Balear Promoció

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

34

5

04/05/19

 

Federació Automobilisme Illes Balears

Pujada Dual Sa creu

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

1

3

04/05/19

 

Federació Balear de Trot

Jornada Carreres Ciutadela

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

1

0

04/05/19

 

Associació Esportiva de Basquet La Salle

Campionat de Balears Sub23

PALMA

MAÓ

AVIÓ

14

0

27/04/19

 

UE Sami

Copa federació autonòmica femenina

MAÓ

PALMA

AVIÓ

18

0

12/05/19

 

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

Campionat Balears Individuals i equips

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

6

0

04/05/19

 

Club Esportiu Pasqual Calbó

Campionat Balears Individuals i equips

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

15

0

04/05/19

 

Andratx Tennis  taula

Fase ascens a Lliga Super Balear

PALMA

MAÓ

AVIÓ

5

0

04/05/19

 

Son Sardina Recreatiu

Copa federació autonòmica femenina

PALMA

MAÓ

AVIÓ

18

0

04/05/19

 

Sporting Sant Joan Club Esportiu

Tercera Divisió Semifinals Copa

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

14

0

14/04/19

 

Escuela Tecnica Balompie  Calvia

Tercera Divisió Semifinals Copa

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

14

0

14/04/19

 

Electrica CIEM

Tercera Divisió Semifinals Copa

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

14

0

14/04/19

 

Club Esportiu Algaida

Copa federació autonòmica femenina

PALMA

MAÓ

AVIÓ

18

0

12/05/19

 

Santa Catalina Atletico

Tercera Divisió

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

18

0

01/05/19

 

Club Volei Alaior

Fase ascens a Primera Balear Femení

MAÓ

PALMA

AVIÓ

14

0

04/05/19

 

Club Tennis Taula Alcudia

Fase ascens a Lliga Super Balear

PALMA

MAÓ

AVIÓ

5

0

04/05/19

 

Federació Balear de Caça

Campionat Balears Recorreguts de Caça

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

3

0

01/05/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Finals d'esport en edat escolar IB

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

17

0

19/05/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Finals d'esport en edat escolar IB

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

11

0

19/05/19

 

S.C.R. Peña Deportiva

Fase ascens a Lliga Super Balear

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

14

0

04/05/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Finals d'esport en edat escolar IB

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

2

0

19/05/19

 

Federación Balear de Piragüismo

Piragüisme de pista

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

18

0

11/05/19

 

Federación Balear de Piragüismo

Copa Balear 200 metres

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

11

1

11/05/19

 

Mallorca Waterpolo Club

Lliga territorial absoluta masculina

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

15

0

18/05/19

 

Club Voleibol Maó

Fase ascens a  Primera Balear

MAÓ

PALMA

AVIÓ

14

0

04/05/19

 

Federació de Tennis de les Illes Balears

Finals d'esport en edat escolar IB

PALMA

MAÓ

AVIÓ

22

0

02/05/19

 

Federació de Tennis de les Illes Balears

Finals d'esport en edat escolar IB

EIVISSA

MAÓ

AVIÓ

11

0

02/05/19

 

Federació de Tennis de les Illes Balears

Finals d'esport en edat escolar IB

MAÓ

PALMA

AVIÓ

11

0

16/05/19

 

Federació de Tennis de les Illes Balears

Finals d'esport en edat escolar IB

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

11

0

16/05/19

 

Federació Balear de Petanca

Campeonat Balears Dupletas

MAÓ

PALMA

AVIÓ

4

0

01/05/19

 

Federació Automobilisme Illes Balears

II autocross Felanitx 2019

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

3

0

12/05/19

 

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

Campionat Balear d'Equips i Individuals

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

4

0

04/05/19

 

Club Palma Tennis Taula

Fase de Ascenso Super Balear

PALMA

MAÓ

AVIÓ

5

0

04/05/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Open Illes Balears BTT

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

2

0

12/05/19

 

Federació Balear de Motociclisme

Campeonato de Baleares

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

5

3

19/05/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

OPEN BALEAR BIT

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

5

2

12/05/19

 

Federació Balear de Motociclisme

Campionat Balears Trial

CIUTADELLA

PALMA

VAIXELL

1

1

19/05/19

 

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

CT Illes Balears sub

MAÓ

PALMA

AVIÓ

6

0

11/05/19

 

Trepitjadors des Raiguer Rugby Union Club

Lliga Regional Sub 16/ Torneig 7's

PALMA

MAÓ

AVIÓ

24

0

04/05/19

18/05/19

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Campionat Illes Balears Sub 14

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

4

0

12/05/19

 

Club Basquet Andratx

Final A4 Balear Femenina

PALMA

MAÓ

AVIÓ

14

0

18/05/19

 

Federació Balear de Caça

Campionat Balears Agility

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

4

4

18/05/19

 

Sporting Ciutat de Palma

Final A4 Balear Masculina

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

14

0

18/05/19

 

Federación Balear de Piragüismo

1 Copa Balear de Downwind

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

9

1

18/05/19

 

Federació Balear de Petanca

Campionat de Balears de Dupletas

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

13

0

01/05/02

 

ADDIF - Ass. Deportiva Discapacitats I. Balears

Campionat d'Atletisme Balear

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

21

0

11/05/19

 

ADDIF - Ass. Deportiva Discapacitats I. Balears

Campionat de Natació Balear

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

19

0

11/05/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Fase Ascens regional 3ª divisió

MAÓ

PALMA

AVIÓ

18

0

19/05/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Fase Ascens regional 3ª divisió

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

18

0

19/05/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Fase Ascens regional 3ª divisió

PALMA

MAÓ

AVIÓ

18

0

26/05/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Fase Ascens regional 3ª divisió

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

18

0

26/05/19

 

Rugby Club Ponent

Campionat de lliga

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

24

0

11/05/19

 

Rugby Club Ponent

Campionat de lliga

PALMA

MAÓ

AVIÓ

24

0

18/05/19

 

Federació Balear de Natació

Finals d'esport en edat escolar IB

MAÓ

PALMA

AVIÓ

12

0

25/05/19

 

Federación Balear de Piragüismo

1ª Copa Balear de Downwind

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

1

0

18/05/19

 

Federació Balear de Natació

Finals d'esport en edat escolar IB

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

23

0

25/05/19

 

Federació Balear de Trot

Jornada Carreres Son Pardo

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

1

0

18/05/19

 

Federació Balear de Trot

Jornada Carreres Son Pardo

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

1

3

18/05/19

 

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluis

Campionat de Balears lliga masculina

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

14

0

18/05/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Fase Ascens de regional a 3ª divisió. 2ª Eliminatòria

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

18

0

02/06/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Fase Ascens de regional a 3ª divisió. 2ª Eliminatòria

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

18

0

09/06/19

 

Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears

Campionat Balears de Natació adaptada

MAÓ

PALMA

AVIÓ

7

0

11/05/19

 

Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears

Campionat Balears d'Atletisme adaptada

MAÓ

PALMA

AVIÓ

4

0

11/05/19

 

Club Atletisme Sa Raval

Campionat Balear sub14

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

8

0

12/05/19

 

Club Basquet Pla de Na Tesa

Campionat de Balears lliga senior masculina

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

14

0

18/05/19

 

Federació Hípica de les Illes Balears

CSN 2º Memorial Dani Usón. Salto

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

1

3

25/05/19

 

Federació d'Esports Adapts de les Illes Balears

Campionat de Balears de petanca

MAÓ

PALMA

AVIÓ

8

0

18/05/19

 

Fundació per a l'Esport Balear

Final Four Trofeo Hermanas Rullan femenino

PALMA

MAÓ

AVIÓ

14

0

18/05/19

 

Club Bàsquet Es Castell

Campionat de Balears lliga senior masculina

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

14

0

18/05/19

 

Club Gimnastica Sant Rafel

Campionat Balears Individual Autonòmic

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

15

0

11/05/19

 

Federación Balear de Badminton

Campionat d'Espanya

MAÓ

PALMA

AVIÓ

2

0

03/05/19

 

Club Basquet Jovent Alaior

Campionat de Balears lliga senior masculina

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

14

0

18/05/19

 

Alaior Esport

Campionat Illes Balears Clubs Pista Estiu

MAÓ

PALMA

AVIÓ

29

0

01/06/19

 

Federación Balear de Tir amb Arc

Finals d'esport en edat escolar IB

EIVISSA

MAÓ

AVIÓ

21

0

04/05/19

 

Federación Balear de Tir amb Arc

Finals d'esport en edat escolar IB

PALMA

MAÓ

AVIÓ

18

0

04/05/19

 

Federació d'Esports Adapts de les Illes Balears

Campionat de Balears bàsquet adaptat

PALMA

MAÓ

AVIÓ

20

1

01/06/19

 

El Toro Rugby Club

Campionat lliga

PALMA

MAÓ

AVIÓ

24

0

18/05/19

 

Federación Balear de Badminton

Campionat Lliga TTR

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

20

0

25/05/19

 

Unión Deportiva Mahón

Fases d'ascens a 3ª divisió

MAÓ

PALMA

AVIÓ

18

0

18/05/19

01/06/19

ADDIF - Ass. Deportiva Discapacitats I. Balears

Campionat Balear

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

18

0

18/05/19

 

Federació de Triatló de les Illes Balears

Campionat de Balears Triatló MD. Totaltrimallorca

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

3

1

02/06/19

 

Associació Bàdminton Ciutadella

TTR Balear Pollença

MAÓ

PALMA

AVIÓ

15

0

25/05/19

 

Menorca Badminton Club

TTR Balear Pollença

MAÓ

PALMA

AVIÓ

21

0

25/05/19

 

Federació Hípica de les Illes Balears

Campionat de Balears

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

6

3

21/06/19

 

Arquers de Mallorca

Campionat de Balears d'Arc Tradicional i Un

PALMA

EIVISSA

VAIXELL

13

6

08/06/19

 

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluis

Campionat  Illes Balears de Clubs

MAÓ

PALMA

AVIÓ

38

0

01/06/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

CNS ALAIOR

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

2

1

29/06/19

 

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

CT Illes Balears Pista Clubs Estiu

MAÓ

PALMA

AVIÓ

2

0

01/06/19

 

Federació Automobilisme Illes Balears

Rallysprint Afició

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

1

0

15/06/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

CTO Baleares Club Hípic Es Pas

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

2

1

21/06/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

CSN Trofeu Ciutat d'Alaior

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

1

1

28/06/19

 

Club Escola de Futbol Campusesport

Cto.de Balears de Natació Artística

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

23

0

14/06/19

 

Federació Balear de Pesca i Casting

Cto. Balears embarcació fondetjada -Pesca

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

2

1

16/06/19

 

Federació Balear de Pesca i Casting

Cto. Balears embarcació fondetjada -Pesca

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

3

0

16/06/19

 

Federació Balear de Trot

Gran Diada Hípica Manacor

CIUTADELLA

PALMA

VAIXELL

1

0

16/06/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Campionat de Balears

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

1

0

09/06/19

 

Federació Balear d'Escacs

Campionat de Balears per equips

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

5

0

09/06/19

 

Federació Balear d'Escacs

Campionat de Balears per equips

PALMA

MAÓ

AVIÓ

5

0

15/06/19

 

Federació Balear d'Escacs

Campionat de Balears per equips

MAÓ

PALMA

AVIÓ

5

0

29/06/19

 

Federació Balear de Billar

Campionat de Balears sub-21, billar a 3 bandes

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

1

0

22/06/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

Concurs Nacional de Salt Alaior

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

1

0

28/06/19

 

Federación Balear de Kickboxing

Trofeu Balear II Tatami Sport

PALMA

EIVISSA

VAIXELL

15

0

22/06/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Campionat de Balears BTT

PALMA

EIVISSA

VAIXELL

3

1

23/06/19

 

Club Polideportiu Arqueros Son Pardo

Campionat Balears Aire Lliure 2019

PALMA

EIVISSA

VAIXELL

8

4

29/06/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

CSN Ciutat d'Alaior

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

6

10

28/06/19

 

Federació Balear de Trot

Jornades Carreres Hipòdrom de Ciutadella

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

3

0

25/06/19

 

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Campionat Balear Sub23 i Control Absolut

MAÓ

PALMA

AVIÓ

5

0

15/06/19

 

Menorca Badminton Club

TTR Balear Eivissa

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

27

0

15/06/19

 

Federación Balear de Badminton

TTR Balear Eivissa

PALMA

EIVISSA

AVIÓ

6

0

15/06/19

 

Federación Balear de Badminton

TTR Balear Eivissa

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

4

0

15/06/19

 

Federación Balear de Tir amb Arc

Campionat de Balears Aire Lliure

PALMA

EIVISSA

VAIXELL

2

1

29/06/19

 

Club Atletisme Sa Raval

Campionat Illes Balears Absolut Estiu 2019

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

10

1

13/07/19

 

Federació Balear de Tir Olímpic

Campionat Autonòmic Aire Comprimit

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

3

1

30/06/19

 

Club Natacio Eivissa

Campionat Balears Estiu

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

14

0

06/07/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

Campeonat d'Espanya de Volteig

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

5

1

29/06/19

 

Alaior Esport

CT Illes Balears sub-20 i sub-16

MAÓ

PALMA

AVIÓ

10

0

29/06/19

 

Federación Balear de Tir amb Arc

Campionat Balears Aire Lliure

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

2

0

29/06/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

Campionat Doma Clàssica Balears

EIVISSA

CIUTADELLA

VAIXELL

1

0

06/07/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

Campionat Doma Clàssica Balears

ALCUDIA

CIUTADELLA

VAIXELL

2

4

06/07/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Classificació Copa del Rei. 1a Eliminatòria

MAÓ

EIVISSA

AVIÓ

18

0

23/06/19

 

Federació de Futbol de les Illes Balears

Classificació Copa del Rei. 2a Eliminatòria

MAÓ

PALMA

AVIÓ

18

0

30/06/19

 

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluis

Campionat balear clubs sub20 i control absolut

MAÓ

PALMA

AVIÓ

36

0

29/06/19

 

Federació Automobilisme Illes Balears

Pujada Castell de Son Mas

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

1

0

06/07/19

 

Federació Automobilisme Illes Balears

Pujada Castell de Son Mas

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

3

1

06/07/19

 

Club Nautic Santa Eulalia

Campionat Balear d'Estiu

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

14

0

06/07/19

 

Federació Balear de Natació

Campionat Balear d'Estiu

MAÓ

PALMA

AVIÓ

8

0

06/07/19

 

Federació Balear de Trot

Jornades Carreres Hipòdrom Sant Rafel Class TF

PALMA

EIVISSA

VAIXELL

2

2

13/07/19

 

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Vila de Sineu de Pista / Festes de Santa Margalida

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

4

2

19/07/19

 

Federació Balear de Tir Olímpic

Campionat Balears Absolut de Mini Foso

PALMA

EIVISSA

VAIXELL

2

1

20/07/19

 

Federación Balear de Piragüismo

Campionat Balears Velocitat

CIUTADELLA

ALCUDIA

VAIXELL

34

1

20/07/19

 

Federación Balear de Piragüismo

Campionat Balears Velocitat

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

29

0

20/07/19

 

Federació Balear de Caça

Campionat Mallorca Compak Sporting

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

3

0

14/07/19

 

Federació Balear de Caça

Campionat Mallorca Compak Sporting

MAÓ

PALMA

AVIÓ

1

0

14/07/19

 

Alaior Esport

Campionat Illes Balears Absolut Pista Estiu

MAÓ

PALMA

AVIÓ

10

0

13/07/19

 

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluis

Campionat Illes Balears Absolut Pista Estiu

MAÓ

PALMA

AVIÓ

20

0

13/07/19

 

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Campionat Illes Balears Absolut Pista Estiu

EIVISSA

PALMA

AVIÓ

6

0

13/07/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

Campionat Nits a la fresca Son Molina

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

2

1

26/07/19

 

Federación Hípica de les Illes Balears

Campionat Salt Infanta Elena

EIVISSA

PALMA

VAIXELL

4

2

01/08/19