Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

Núm. 6537
Resolució de concessió de subvencions 112/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports i Joventut ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.

  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.

  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.

  • Les persones i entitats sol·licitants es troben al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària.

3.  La subvenció es distribueix en les quanties especificades en el annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 26501 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1.  El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013)

3. L'apartat 6.5 de la  Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 (BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2017) disposa que la resolució expressa de la consellera de Transparència, Cultura i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució de la Direcció General d'Esports i Joventut de data 6 de juny de 2019.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.  Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, als beneficiaris que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució (amb el núm d'expedient P/2017-2019/1482, P/2017-2019/1483, P/2017-2019/1525,  P/2017-2019/1527, P/2017-2019/1528, P/2017-2019/1531, P/2017-2019/1532, P/2017-2019/1533, P/2017-2019/1534, P/2017-2019/1535, P/2017-2019/1536, P/2017-2019/1537, P/2017-2019/1538, P/2017-2019/1539, P/2017-2019/1540, P/2017-2019/1541 i P/2017-2019/1542), per l'import  individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor de tots ells,  amb càrrec a la partida pressupostària 26501 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 de juny de 2019

El secretari general

Guillem J. Fullana Daviu

Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports

de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 55, de 3 de maig de 2016)

 

ANNEX 1 BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

Núm. expedient

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import sol·licitat

Import concedit

P/2017-2019/1482

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Eurochallenge - La Vila Joiosa (Alacant)

04-05-19

350,00 €

83,63 €

P/2017-2019/1483

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Copa d'Espanya de Càiac de Mar - La Vila Joiosa (Alacant)

01-05-19

1.125,62 €

948,69 €

P/2017-2019/1525

Club Voleibol Pòrtol

Voleibol

Campionat d'Espanya Infantil Masculí - Cartagena (Múrcia)

15-05-19

952,00 €

476,00 €

P/2017-2019/1527

Federació Balear de Pesca i Casting

Pesca

Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Mar Costa Duets - La Manga del Mar Menor (Múrcia)

17-05-19

175,50 €

87,75 €

P/2017-2019/1528

Federació Balear de Pesca i Casting

Pesca

Campionat d'Espanya Embarcació Fondejada Duets - Algeciras (Cadis)

17-05-19

508,25 €

200,00 €

P/2017-2019/1531

Associació Esportiva Basquet La Salle Palma

Bàsquet

Campionat d'Espanya de Clubs Cadet Femení - València

19-05-19

453,48 €

453,46 €

P/2017-2019/1532

Handbol Club Eivissa

Handbol

Campionat Estatal Cadet Masculí - Granollers (Barcelona)

17-05-19

982,67 €

413,76 €

P/2017-2019/1533

Catalina Riera Ventayol

Esgrima

Campionat d'Espanya Cadet - València

18-05-19

479,98 €

38,13 €

P/2017-2019/1534

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Copa d'Espanya Sprint Olímpic - Verducido (Pontevedra)

18-05-19

2.937,62 €

2.496,00 €

P/2017-2019/1535

Club Voleibol Manacor

Voleibol

Campionat d'Espanya Infantil Femení - Las Palmas de Gran Canària

15-05-19

1.254,54 €

550,00 €

P/2017-2019/1536

Sergio José Gallar Zamorano

Esgrima

Campionat d'Espanya Cadet - València

18-05-19

39,63 €

39,63 €

P/2017-2019/1537

Juan Manuel Nieto Lucena

Tir amb arc

Campionat d'Espanya Tradicional i Nuu Aire Lliure - Guijuelo (Salamanca)

18-05-19

150,93 €

75,47 €

P/2017-2019/1538

Asociación Club Petanca Puente

Petanca

Campionat d'Espanya de Clubs Dupletes - Maliaño (Cantàbria)

17-05-19

1.631,88 €

150,00 €

P/2017-2019/1539

Club Deportivo Can Pastilla

Petanca

Campionat d'Espanya de Clubs Dupletes - Maliaño (Cantàbria)

17-05-19

1.201,10 €

400,00 €

P/2017-2019/1540

Club Petanca Turó

Petanca

Campionat d'Espanya de Clubs Dupletes - Maliaño (Cantàbria)

17-05-19

980,00 €

250,00 €

P/2017-2019/1541

Club Handbol Mata de Jonc

Handbol

Campionat Estatal Infantil Masculí - Alcobendas (Madrid)

24-05-19

1.800,00 €

750,00 €

P/2017-2019/1542

Club Baloncesto Imprenta Bahía

Bàsquet

Campionat d'Espanya Cadet Masculí - Huelva

19-05-19

2.388,46 €

485,16 €