Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 6576
Delegació d'atribucions a la junta de govern local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per aquesta Batlia en data 25 de juny de 2019, s'ha dictat la següent:

RESOLUCIÓ DE BATLIA

1. ANTECEDENTS

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

1.2. En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d'atribucions a la junta de govern local.

2. FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d'aquesta Batlia la delegació de l'exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat I 9 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. RESOLUCIÓ

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:

PRIMER. Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d'atribucions en les matèries següents:

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

21.1.d) LRBRL

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

21.1.f) LRBRL

- Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.

- Operacions de Tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l'exercici anterior.

- Ordenar pagaments i rendir comptes.

-(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals.)

21.1.g) LRBRL

Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

21.1.j) LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització

21.1.o) LRBRL

L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

 

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

DA 2a LCSP

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

DA 2a LCSP

La competència per a la celebració dels contractes privats, així com l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

21.1.q) LRBRL

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

QUART. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s'efectuï

CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l'endemà de la data de la Resolució, d'acord amb el que estableix l'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

Capdepera, 25 de juny de 2019

El Batle

Rafel Fernandez Mallol