Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Sant Jordi, de Palma

    Número de registre 6593 - Pàgines 30800-30801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l’EOI d’Eivissa

    Número de registre 6595 - Pàgines 30802-30803

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Sant Mateu de Baix, de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 6594 - Pàgines 30804-30805

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Nomenament Jutge de Pau Titular de Bunyola

    Número de registre 6571 - Pàgina 30806

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament del Jutge de Pau Substitut del Jutjat de Pau de Lloseta

    Número de registre 6570 - Pàgina 30807

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret pel qual es nomenen el regidors delegats de zona

    Número de registre 6545 - Pàgines 30808-30809

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret mitjançant el qual es nomena els membres de la Junta de Govern Local i el Tinents de batle de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 6542 - Pàgina 30810

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret pel qual es nomenen regidors delegats especials

    Número de registre 6546 - Pàgina 30811

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Constitució de la Junta de Govern Local, nomenament de tinents de batle, i delegació de competències de Batlia

    Número de registre 6528 - Pàgines 30812-30814

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Nomenaments de tinents de batlia, Junta de Govern, Delegacions d’àrees a regidors/es i constitució grups polítics municipals

    Número de registre 6592 - Pàgines 30815-30816

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Composició dels membres de la Junta de Govern Local

    Número de registre 6540 - Pàgina 30817

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Nomenament de tinents de batlessa

    Número de registre 6541 - Pàgina 30818

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de juliol de 2019 per la qual es convoca, per al curs 2019-2020, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol•licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

    Número de registre 6580 - Pàgines 30819-30836

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a cobrir un lloc de d’auxiliar administratiu (grup d) al departament d’emissions de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal i la formació d'una borsa per a la contractació de personal laboral temporal

    Número de registre 6287 - Pàgines 30837-30844

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per la contractació d’un llicenciat o graduat en Farmàcia

    Número de registre 6612 - Pàgines 30845-30850

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública d’1 de juliol de 2019 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 198/2019 interposat contra l’Acord del Tribunal Qualificador de 3 d’octubre pel qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives del cos subaltern i contra l’Acord del Tribunal Qualificador de 16 d’octubre de 2018 pel qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 6534 - Pàgina 30851

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Baleares de 28 de juny de 2019 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió pel procediment de concurs del lloc de treball de cap de personal subaltern depenent del Servei de Logística de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 6638 - Pàgines 30852-30853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de juny de 2019 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de personal subaltern sanitari de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 6637 - Pàgines 30854-30855

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball de professors d'adults

    Número de registre 6623 - Pàgines 30856-30867

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació del borsí de personal administratiu generat pel concurs oposició per promoció interna per cobrir 10 places de la Subescala administrativa d’Administració General de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 6577 - Pàgines 30868-30870

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. Aprovació bases i convocatòria per a la selecció d'un treballador/a social, contracte temporal per a obra o servei determinat vinculat al Projecte Infravivenda Cala Major-Sant Agustí

    Número de registre 6597 - Pàgines 30871-30882

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Constitució borsí ajudant de cuina

    Número de registre 6614 - Pàgina 30883