Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6584
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit previst, es trasllada el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 30 d'agost del 2018 es va publicar al BOIB núm. 107 la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d'agost de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022. Posteriorment es va publicar la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeixen els errors detectats en la referència a la mesura 4.1.2 al Fons Europeu  Marítim i de Pesca 2014-2020 (BOIB núm. 70, de dia 25 de maig de 2019).

L'apartat segon d'aquesta resolució estableix el crèdit destinat a la primera convocatòria, quatre-cents cinquanta mil euros (450.000,00 €), mentre que la resta de convocatòries queden sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades.

Tal com estableix el punt 2 de l'apartat segon de la convocatòria, un cop s'ha acabat qualsevol dels períodes sense que s'hagi exhaurit l'import màxim previst inicialment per a cadascun d'aquests períodes, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, és a dir, del vicepresident del FOGAIBA, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Una vegada finalitzada la tramitació de les sol·licituds de la 1a convocatòria, s'ha disposat d'un volum de subvenció de 120.802,57 €. Si no queda cap altre expedient d'aquesta convocatòria per tramitar, es pot traslladar el pressupost restant a la següent convocatòria.

Tenint en compte la disponibilitat pressupostària es procedeix a incrementar la quantia màxima de la convocatòria i adequar la distribució entre les línies estratègiques.

D'altra banda, l'article 10.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que els òrgans superiors podran avocar per a ells mateixos el coneixement d'un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. D'acord amb això, en aquest moment, per motius de simplificació i agilitat en la tramitació del procediment és convenient avocar la competència per traslladar els crèdits i efectuar una distribució del crèdit disponible. 

D'altra banda, advertit d'un error en  les definicions i en la resta de la convocatòria, es procedeix a nomenar-los de la mateixa manera.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes, i a proposta del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer de Menorca, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. Traslladar a la segona convocatòria de subvencions que preveu la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d'agost de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022, l'import de 329.197,43 €.

2. S'incrementa en cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) el crèdit destinat a la convocatòria d'ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022, publicada al BOIB núm. 107, de 30 d'agost de 2018.

3. El crèdit final que queda destinat per a la segona convocatòria és de quatre-cents setanta-nou mil cent noranta-set euros amb quaranta-tres cèntims (479.197,43 €).

Segon

Modificar la Resolució del president del FOGAIBA, de 23 d'agost de 2018, publicada al BOIB núm. 107, de 30 d'agost de 2018, en el sentit següent:

1. Es modifica el punt 3 de l'apartat segon, que queda redactat de la manera següent:

“3. El pressupost disponible per a cada convocatòria s'ha de repartir entre els objectius estratègics, que preveu l'annex IV, de la manera següent: 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: 135.231,55 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: 45.000,00 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: 59.985,63 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: 130.821,95 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: 85.000,00 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: 23.158,30 €”

2. Es modifica el punt 4 de l'apartat quart que queda redactat de la manera següent::

“4. Les operacions no se seleccionaran per rebre l'ajuda si han conclòs materialment o s'han executat íntegrament abans que la persona beneficiària presenti la sol·licitud de finançament conforme al programa, al marge que la persona beneficiària hagi efectuat tots els pagaments relacionats.

A més, no seran admissibles les despeses que es produeixin fora dels terminis que preveu l'article 65 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, és a dir, entre l'1 de gener del 2014 i el 30 de juny del 2023.  

L'actuació subvencionada haurà d'haver estat realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst en el paràgraf anterior i el termini previst en el punt 1 de l'apartat onzè d'aquest resolució. En tot cas, aquest termini no podrà superar el 30 de juny del 2023.”

3. Es modifica el punt 2 de l'apartat cinquè, que queda redactat de la manera següent:

“2. El límit màxim d'ajuda per beneficiari serà de 100.000,00 €, per a cada convocatòria.

En cas d'aplicació, també caldrà tenir en compte els límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.”

Tercer

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar, juntament amb la correcció de l'extracte publicat, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 1 de juliol de 2019

El president del FOGAIBA

Vicenç Vidal Matas