Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 6547
Delegació d’àrees de gestió de l’Ajuntament de Son Servera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant Decret de Batlia núm. 2019/0902, de 27 de juny de 2019, el següent:

“En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 43.3 i següents, en relació amb els articles 114 i següents, tots ells del RD 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i de conformitat amb el disposat a l'article 21.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

 

RESOLC :

Primer.- Delegar l'àrea municipal de Comptes i Hisenda, Turisme, Fires i Festes a la regidora Margarita Vives Andreu.

Segon.- Delegar l'àrea municipal d'Agricultura i Pesca, i Medi Ambient al regidor Miguel Ángel Espases Collantes.

Tercer.- Delegar l'àrea municipal de Serveis Socials a la regidora Margalida Bonet Cabrer.

Quart.- Delegar l'àrea municipal de Cultura, Joventut i Normalització Lingüística a la regidora Maria Arenas Zarco.

Cinquè.- Delegar l'àrea municipal de Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gent Gran i Sanitat a la regidora Maria Remedios Cañadas Garcia.

Sisè.- Delegar l'àrea municipal d'Educació, Igualtat i LGTBI a la regidora Maria Teodora Moreno Gómez.

Setè.- Delegar l'àrea municipal de Policia, Vies i Obres, Mobilitat i Modernització al regidor Sergio Valbuena Pérez.

Vuitè.- Delegar l'àrea municipal d'Esports, Participació Ciutadana, Patrimoni, Mercat i Comerç al regidor Ramon Reus Brunet.

Novè.- Les àrees municipals d'Urbanisme, Comunicació i Relacions Institucionals, així com totes aquelles que la Llei atribueix a la Batlia i que no estan expressament delegades, seran exercides per la batlessa.

Desè.- El contingut de les diferents àrees, gestionaran les matèries següents:

 

Àrea municipal de Comptes i Hisenda, Turisme, Fires i Festes

 COMPTES I HISENDA:

 • Gestió de l'activitat econòmica financera municipal: ingressos i despeses.

TURISME:

 • Atenció i promoció dels interessos turístics del municipi.

 • Promoció de les diferents modalitats turístiques del municipi.

 • Relacions amb els diferents ens i associacions hoteleres i turístiques.

 • Explotació dels serveis de les platges i la seva seguretat.

 • Relacions i coordinació amb altres administracions en matèria de turisme.

 • Coordinació de les Oficines d' Informació Turística municipal.

FIRES I FESTES

 • Festes i fires locals.

 • Concerts i vetllades.

Àrea municipal d'Agricultura i Pesca,

i Medi Ambient

AGRICULTURA I PESCA

 • Promoció i recuperació del medi agrícola ramader.

 • Caça i pesca.

MEDI AMBIENT

 • Gestió de residus i neteja viària. Serveis de neteja, recollida de residus i parcs verds.

 • Jardins públics: manteniment del verd urbà i torrents.

 • Coordinació del personal de jardineria municipal.

 • Qualitat de les aigües. Depuradora. Aigües de bany. Relacions amb l'IBASAN. Aigües de consum humà.

 • Educació, informació ambiental i mesures i campanyes de conscienciació ciutadana.

 • Energies renovables i optimització energètica.

 • Relacions amb l'IBANAT.

 • Animals de companyia.

 • Protecció i recuperació del medi natural.

 • Agenda 21 Local.

 • Accions contra incendis forestals.

 

Àrea municipal de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS

 • Coordinació amb el departament de Benestar Social.

 • Ajudes i assistència.

 • Centres d'Estades Diürnes.

 • Relacions amb les institucions en matèria de Serveis Socials.

Àrea municipal de Cultura, Joventut i Normalització Lingüística

CULTURA I JOVENTUT

 • Promoció i dinamització de l'activitat juvenil.

 • Centre d'Informació Juvenil (CIJ).

 • Biblioteques.

 • Teatre Municipal.

 • Promoció de la cultura i les arts plàstiques.

 • Banda de Música.

 • Escola de Música.

 • Sales d'exposicions.

 • Toponímia.

 • Arxiu.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

 • Promoció i difusió de la llengua catalana.

 • Coordinació del departament de Normalització lingüística.

 • Competències assenyalades en el Reglament de Normalització Lingüística municipal.

Àrea municipal de Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gent Gran i Sanitat

RECURSOS HUMANS

 • Estudi i gestió dels assumptes relatius al personal municipal.

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

 • Prevenció de riscos laborals

GENT GRAN

 • Relacions i activitats amb al Gent Major.

SANITAT

 • Defensa del consumidor.

 • Salut pública.

 • Relacions amb veterinaris, metges i farmacèutics titulars.

 • Relacions amb l'IBSALUT.

Àrea municipal d'Educació, Igualtat i LGTBI

EDUCACIÓ

 • Educació en general.

 • Coordinació amb els Serveis Educatius.

 • Relacions amb els Consells escolars i amb la Universitat.

 • Escoletes infantils.

IGUALTAT I LGTBI

 • Polítiques dirigides a fer real i efectiva la igualtat entre dones i homes i l'erradicació de tota forma de discriminació.

 • Treballar a favor dels drets i de la no-discriminació de les persones LGTBI

Àrea municipal de Policia, Vies i Obres, Mobilitat i Modernització

POLICIA

 • Organització i funcionament de la Policia local.

 • Coordinació amb altres cossos i forces de seguretat de l'Estat.

 • Parc mòbil de la Policia local.

 • Ordenació del trànsit rodat, ordre públic i la resta de competències atribuïdes a l'Ajuntament per la legislació sectorial en matèria de Protecció Civil.

 • Zones d'estacionament regulat.

 • Publicitat dinàmica i estàtica (autoritzacions i infraccions).

 • Tramitació, inspecció i control de l'ocupació de la via pública.

 • Inspecció i control de les ordenances municipals.

VIES I OBRES

 • Coordinació amb la Brigada d'Obres.

 • Manteniment d'edificis.

 • Vials públics. Manteniment de places i carrers públics. Enllumenat públic.

 • Neteja d'edificis municipals.

 • Xarxa d'abastiment de la xarxa d'aigua potable.

 • Xarxa de clavegueram.

 • Manteniment de camins rurals. Coordinació amb altres institucions de la matèria.

 • Cementeri.

MOBILITAT I MODERNITZACIÓ

 • Transport urbà.

 • Relacions amb el servei regular interurbà de transport de viatgers.

 • Mini tren turístic.

 • Servei municipal de vehicles de servei públic: taxis.

 • Modernització de l'Administració Local.

Àrea municipal d'esports, Participació Ciutadana, Patrimoni, Mercat i Comerç

 

ESPORTS

 • Foment i promoció de l'esport. Instal·lacions esportives.

 • Relació  i cooperació en qualsevol organisme o entitat en ordre a la pràctica i foment de l'activitat esportiva.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Relacions amb associacions i entitats ciutadanes.

PATRIMONI

 • Patrimoni municipal, en especials Patrimoni Històric Artístic i jaciments.

 • Inventari municipal de Camins i Catàleg de Béns Històrics.

MERCAT I COMERÇ

 • Foment, disseny i promoció del comerç i la indústria. Coordinació amb altres institucions.

 • Mercats municipals.

Àrees municipals d'Urbanisme, Comunicació i Relacions Institucionals

URBANISME

 • Planificació, disseny urbanístic i estètica pública (publicitat estàtica).

 • Redacció i gestió de normativa urbanística local.

 • Llicències d'activitats.

 • Llicències d'obres.

 • Disciplina urbanística.

 • Projectes.

 • Ordres de fer.

 • Obres municipals.

COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

 • Gestió i relacions amb els mitjans de comunicació i serveis telefònics.

 • Relacions amb el Govern de les Illes Balears, amb l'Administració de l'Estat, amb el Consell de Mallorca, amb Corporacions Locals  i altres institucions.

 

Onzè.- Les atribucions que es deleguen en els punts anteriors seran les indicades a  l'article 43.5 b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que comprenen la direcció interna i gestió dels serveis corresponents, sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Dotzè.- Notificar el present decret als interessats per al seu coneixement i efectes oportuns.

Tretzè.- Les atribucions delegades s'entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils, comptats des de la notificació, els membres delegats no realitzen manifestació expressa de què no les accepten.

Catorzè.- Del present decret es donarà compte al Ple de l'Ajuntament i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).” 

​​​​​​​Son Servera, 27 de juny de 2019

La batlessa

Natalia Troya Isern