Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

Núm. 6535
Resolució de denegació de subvencions 110/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura, i Esports de 2 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució han presentat a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports i Joventut ha examinat les sol·licituds i no està conforme amb l'atorgament de la subvenció, pels motius que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013).

3. L'apartat 6.3 de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017) disposa, respecte al procediment, que el director general d'Esports i Joventut ha d'emetre les corresponents propostes de concessió o denegació dels ajuts.

4. La proposta de Resolució de denegació de la Direcció General d'Esports i Joventut de data 29 de maig de 2019.

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Denegar la concessió d'una subvenció, per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla  per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, a les persones o entitats que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució (amb els núm. d'expedient P/2017-2019/1389, P/2017-2019/1481, P/2017-2019/1490, P/2017-2019/1491, P/2017-2019/1494 i P/2017-2019/1509), pels motius que igualment figuren en l'annex 1.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de juny de 2019

El secretari general

Guillem J. Fullana Daviu

Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports

de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 55, de 3 de maig de 2016)

 

 

ANNEX 1

EXPEDIENTS DENEGATS

Núm. expedient

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import sol·licitat

Motiu

P/2017-2019/1389

Club Deportivo Discaesports

Bàsquet

Lliga BSR Trofeu Fundació ONCE 2a Divisió - Leganés (Madrid)

23-03-19

1.111,92 €

No aporta la documentació requerida en el termini establert

P/2017-2019/1481

José Mª Segura Verdaguer

Motociclisme

Trofeu Nacional de Trial - Sant Julià de Lòria (Andorra)

04-05-19

235,52 €

La prova és a l'estranger, no és objecte de la convocatòria 

P/2017-2019/1490

Sebastián Crespí Cañellas

Motociclisme

Campionat d'Espanya de Trial - Andorra

05-05-19

133,04 €

La prova és a l'estranger, no és objecte de la convocatòria

P/2017-2019/1491

María Teresa Prior Morcillo

Muntanyisme

Campionat d'Espanya en Línia Individual i per Seleccions Autonòmiques - Castro Urdiales (Cantàbria)

12-05-19

78,56 €

La categoria no és subvencionable

P/2017-2019/1494

Club Shotokan Ciutadella

Karate

Campionat Internacional "Valle de Piélagos" - Piélagos (Cantàbria)

04-05-19

788,30 €

La prova no és objecte de la convocatòria

P/2017-2019/1509

Toni Melià Cortés

Ball esportiu

Trofeu Nacional Les Roquetes - Barcelona

04-05-19

282,00 €

La categoria no és subvencionable (esportista menor de 13 anys)