Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 6600
Modificació puntual del Reglament de funcionament de la Mesa general de negociació conjunta de l'Ajuntament de Marratxí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació en sessió de data 26 de març de 2019 va aprovar la modificació del Reglament de funcionament de la Mesa general de negociació conjunta de l'Ajuntament de Marratxí. En compliment del que s'estableix a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es publica íntegrament l'esmentada modificació.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ CONJUNTA DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Es modifica l'article 3.4, concretament el repartiment entre les organitzacions sindicals dels assessors que poden assistir a les reunions de la mesa, passant a tenir la següent redacció:

“Article 3.4. Cada part negociadora podrà contar amb l'assistència a les deliberacions d'assessors, que intervindran amb veu però sense vot.

La part negociadora en representació de l'Ajuntament de Marratxí podrà assistir amb un màxim de tres assessors, mentre que la part negociadora en representació de les organitzacions sindicals podrà assistir amb un màxim de sis assessors (repartint-se aquests en funció del que s'acordi per la Junta de personal de l'Ajuntament de Marratxí atesos els resultats de les eleccions sindicals del període corresponent).

Aquesta repartiment s'anirà revisant en funció de les eleccions sindicals que es vagin celebrant a l'Ajuntament de Marratxí.”

Es modifica l'article 15.1, concretament el percentatges del vot ponderat de les organitzacions sindicals, passant a tenir la següent redacció:

“Article 15.1. L'adopció d'acords o pactes requerirà per a la seva validesa i eficàcia, el vot favorable de la majoria de cada una de les dues representacions: de l'administració i de la part sindical.

El vot favorable de la part sindical es determinarà mitjançant el vot ponderat de les organitzacions sindicals amb dret a vot presents a la MGN, vot ponderat que es determinarà en funció del que s'acordi per la Junta de personal de l'Ajuntament de Marratxí atesos els resultats de les eleccions sindicals del període corresponent.

Aquesta representativitat s'anirà revisant en funció de les eleccions sindicals que es vagin celebrant a l'Ajuntament de Marratxí.”

 

Marratxí, 24 de juny de 2019

El Balte

Miquel Cabot Rodríguez.