Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 6602
Delegació de competències de Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm. 1921/2019

DECRET núm. 2019-0686

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, venc a dictar la següent resolució de conformitat amb els següents

Antecedents de fet

1r.- Dia 15 de juny de 2019 es va constituir la nova corporació sorgida de les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019.

2n.- Mitjançant Decret núm. 652/2019 el batle va delegar a la Junta de Govern Local les atribucions que es concreten a l'acord tercer de la pròpia resolució de batlia.

Fonaments de dret

Primer.- Decret núm. 652/2019 mitjançant el qual es va constituir la Junta de Govern Local, nomenar tinents de batle, i es va delegar a la Junta de Govern Local competències de Batlia.

Segon.- En atenció a l'article 53 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), a la Junta de Govern Local li correspon l'assistència al batle en l'exercici de les seves funcions, i les atribucions que el batle o un altre òrgan li deleguin o li atribueixin les lleis.

D'acord amb l'exposat, RESOLC:

Primer.- Ampliar la delegació d'atribucions realitzada mitjançant resolució de batlia núm. 2019-0652, de 20 de juny de 2019, i delegar en la Junta de Govern Local l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Felantix, així com el seguiment del mateix; l'aprovació de les bases que regularan l'atorgament de subvencions de lliure concurrència per part de la Corporació a persones físiques o jurídiques per la realitació d'activitats d'interès públic o social, així com l'aprovació de les corresponents convocatòries, l'atorgament de les mateixes, prèvia formulació de proposta per la comissió corresponent si escau, i l'aprovació dels justificants i pagament de les subvencions concedides; i l'aprovació dels convenis reguladors de les subvencions nominatives previstes en les bases d'execució del pressupost, així com l'aprovació dels justificants presentats per les entitats beneficiàries i pagament de les subvencions concedides.

Segon.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que es realitzi. També es notificarà personalment els designats, i es farà pública en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de demà mateix, d'acord amb el que estableix l'art. 44.2 del ROF.

El batle. En prenc nota, El secretari, Joan Garcia Cortès. Felanitx, 1 de juliol de 2019.

  

Felanitx, 2 de juliol de 2019

El batle

Jaume Monserrat Vaquer