Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1220 - Pàgines 7307-7333

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 31 de gener de 2023 sobre el permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme

    Número d'edicte 1221 - Pàgines 7334-7337

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aplicació de l’article 4 del Decret 3/2023, de 6 de febrer, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1222 - Pàgines 7338-7356

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació amb un gimnàs i adequació del pati del CEIP Pere Cerdà, ubicat a la parcel·la cadastral 4256702DE7045N0001SW, d’equipament educatiu a sòl urbà, de propietat municipal, al terme municipal de Sóller, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1224 - Pàgines 7357-7358

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació amb un gimnàs del CEIP Xaloc, ubicat a la parcel·la cadastral 2973008DD5727S0001AO, a sòl urbà, qualificada com a equipament públic i espai lliure públic de propietat municipal, al terme municipal de Calvià, per a ús educatiu, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1225 - Pàgines 7359-7360

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació i reforma del CEIP Eleonor Bosch ubicat a la parcel·la cadastral 8852201ED0985S0001DI, qualificada com a urbana, amb equipament esportiu-educatiu, de propietat municipal, al terme municipal de Santa Margalida, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1226 - Pàgines 7361-7362

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) a Palma (La Femu), a la parcel·la cadastral 0522676DD7802D0001II

    Número d'edicte 1227 - Pàgina 7363

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2023 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer, ubicat a la parcel·la cadastral 3352701CC6835S0001IF, per a ús educatiu a sòl urbà, de propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a Sant Francesc, al terme municipal de Formentera, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1254 - Pàgines 7364-7365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa prèvia, i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Mallorca Sostenible, de 39,96 MWp, ubicat al polígon 1 parcel.la 28 i al polígon 2 parcel.les 235, 236, 237 i 238, del terme municipal de Bunyola (RE012/20)

    Número d'edicte 1232 - Pàgines 7366-7369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 1236 - Pàgines 7370-7371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1186 - Pàgines 7372-7373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 1187 - Pàgines 7374-7379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la modificació del Protocol d'actuació per a la mobilitat administrativa per raó de violència de gènere per a les empleades públiques de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1203 - Pàgines 7380-7397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual, en execució de la Sentència núm. 507, de 2 de setembre de 2022, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, s’ordena la modificació de l’article 51 dels estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de les Illes Balears i s’ordena la inscripció de la modificació en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears

    Número d'edicte 1255 - Pàgines 7398-7400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu sectorial de Vigilància Aquàtica i Socorrisme i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100875012023)

    Número d'edicte 1237 - Pàgines 7401-7427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del Patronat de Música de l’Ajuntament d’Eivissa i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100804012022)

    Número d'edicte 1238 - Pàgines 7428-7463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta d’aprovació del calendari laboral per a l’any 2023 del Conveni col·lectiu del sector de la Indústria de la Fusta i del Moble de les Illes Balears (codi de conveni 07000495011981)

    Número d'edicte 1239 - Pàgines 7464-7467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002232012001)

    Número d'edicte 1240 - Pàgines 7468-7501

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’exclou a una entitat, es denega la sol·licitud a onze entitats i es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de la resta d’entitats presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de despeses d’adquisició de vehicles elèctrics i d’adquisició i/o manteniment d’eines informàtiques i tecnològiques utilitzats en la prestació de serveis socials a les Illes Balears amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2023, per a inversions a realitzar durant l’any 2024

    Número d'edicte 1190 - Pàgines 7502-7508

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria d’acció concertada del servei d’habitatge d’emancipació per a joves de 18 a 25 anys que han estat tutelats per l’Administració, a les Illes de Mallorca i Eivissa

    Número d'edicte 1223 - Pàgines 7509-7522

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Nuestra Señora de la Consolación, del municipi d’Alcúdia, amb la transformació d’una unitat d’educació infantil en una unitat d’educació primària

    Número d'edicte 1170 - Pàgines 7523-7524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de febrer de 2023 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de gener de 2023 per la qual s’autoritza a prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil en els termes prevists en el Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, les persones que han cursat i aprovat el curs de formació convocat a l’efecte mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021

    Número d'edicte 1246 - Pàgines 7525-7526

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització de la UE 04-J Pla Especial de Protecció d’Es Jonquet C/Cerdà i C/Gambins (TM Palma)(Exp. 107a/2022)

    Número d'edicte 1173 - Pàgines 7527-7530

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries per al canvi d'ús d'una parcel·la al C/ Reverend Arnau Ramis, 19 del centre històric, Sineu, Mallorca (Exp. 37e/2022)

    Número d'edicte 1174 - Pàgines 7531-7534

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de gestió de residus no perillosos, del municipi de Sant Lluís, Menorca (78a/2022)

    Número d'edicte 1195 - Pàgines 7535-7539

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d'ampliació de bodega, polígon 7 parcel·les 96 i 100 del TM de Sencelles. (exp. 79a/2022)

    Número d'edicte 1200 - Pàgines 7540-7548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’ampliació de benzinera amb túnel de rentat, zona de neteja de vehicles i recàrrega de vehicles elèctrics, polígon 4, parcel·la 373 (TM Marratxí) (Exp. 46a/2022)

    Número d'edicte 1252 - Pàgines 7549-7553

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial per a l’adequació de l’accés a Cala Varques i dotació d’aparcament de vehicles (TM de Manacor) (Exp. 36e/2022)

    Número d'edicte 1253 - Pàgines 7554-7560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Proposta d’aprovació del pla d’inspecció de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada de les Illes Balears 2023-2027

    Número d'edicte 1104 - Pàgines 7561-7578

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 14 de febrer de 2023 per la qual s’incorporen al Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB) les embarcacions de la modalitat d’arts menors de les Confraries de pescadors d’Andratx, Palma, Pollença, Port de Sóller i Porto Cristo

    Número d'edicte 1216 - Pàgines 7579-7581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució mitjançant la qual es corregeix l’error observat en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 2 de febrer de 2023 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes al lloguer d'habitatges de l'any 2023, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener

    Número d'edicte 1231 - Pàgina 7582

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes corresponents a l’any 2023 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears

    Número d'edicte 1208 - Pàgines 7583-7589

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la Modificació del projecte de dotació de serveis, per a completar la urbanització del Carreró de can Manyoles

    Número d'edicte 1193 - Pàgines 7590-7593

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases per a participar a sa rua d’Alcúdia 2023

    Número d'edicte 1258 - Pàgines 7594-7596

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per dur a terme la campanya “Queda’t a Andratx”

    Número d'edicte 1244 - Pàgines 7597-7602

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del mòdul de preus de la construcció Mc per l’any 2023

    Número d'edicte 1210 - Pàgina 7603

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament de batlle accidental

    Número d'edicte 1207 - Pàgina 7604

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació massa salarial personal laboral per a l'exercici 2023

    Número d'edicte 1189 - Pàgina 7605

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Modificació de la relació de llocs de treball - Estimació del recurs de reposició Lloc Nº. 329 Responsable Oficina Tècnica Urbanisme I Activitats

    Número d'edicte 1067 - Pàgines 7606-7607