Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 117678
Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 31 de gener de 2023 sobre el permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 1 de febrer de 2020 es va publicar en el BOIB núm. 14 el Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb posterioritat a aquest Decret s'han produït un seguit de modificacions legislatives en la legislació bàsica en les materies que afecten el Decret 7/2020, de 31 de gener.

De totes les novetats legislatives, cal fer menció especial a la nova redacció de la lletres d) i e) de l'article 49 del TREBEP, introduïda per la disposició final vint-i-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, i per la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, les quals han modificat el contingut del permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu i la denominació del permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària que passa a denominar-se permís per raó de violència de genere o de violència sexual sobre la dona funcionaria.

De conformitat amb l'article 38.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els representants de les administracions públiques poden concertar acords per determinar condicions de treball amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades en el si de les meses de negociació. En aquest sentit, en l'àmbit de l'Administració autonòmica, els representants d'aquesta i els de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Serveis Generals varen subscriure, per unanimitat, un acord sobre el permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme,

D'altra banda, l'article 38.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, disposa que, per tal que els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan, i que: «Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sense perjudici que a efectes formals es requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si s'escau».

Així mateix, l'article 5.2.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix al Consell de Govern la competència de donar validesa i eficàcia als acords assolits en la negociació amb la representació sindical del personal funcionari mitjançant l'aprovació expressa i formal d'aquests.

Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 6.2.g de la Llei 3/2007, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 13 de febrer de 2023, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 31 de gener de 2023 sobre el permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme, que s'adjunta com a annex.

Segon. Ordenar que aquest Acord es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que aquest Acord tengui efectes des de l'endemà de la seva publicació.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Maó, 13 de febrer de 2023

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 31 de gener de 2023 sobre el permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme

Parts

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la directora general de Funció Pública.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals representats en la Mesa Sectorial de Serveis Generals, que consten com a signants d'aquest Acord.

Antecedents

1. L'1 de febrer de 2020, es va publicar en el BOIB núm. 14 el Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En matèria de permisos, el Decret esmentat desenvolupa les disposicions contingudes en la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el marc dels articles 48 i 49 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP).

2. Des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, s'han produït un seguit de modificacions legislatives en la legislació bàsica existent en la matèria que afecten el Decret 7/2020, de 31 de gener. De totes les novetats legislatives, cal fer menció especial de la redacció de la lletra e) de l'article 49 del TREBEP, introduïda per la disposició final vint-i-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, que ha quedat redactada de la manera següent:

e) Permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu: el funcionari té dret, sempre que tots dos progenitors, guardadors amb fins d'adopció o acollidors de caràcter permanent treballin, a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la seva durada, i ha de percebre les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l'òrgan o l'entitat on presti els seus serveis, per a la cura, durant l'hospitalització i el tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent, acreditada per l'informe del servei públic de salut o l'òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si s'escau, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el fill o la persona que hagi estat objecte d'acolliment permanent o de guarda amb fins d'adopció compleixi els 23 anys. En conseqüència, el mer compliment dels 18 anys d'edat del fill o del menor subjecte a acolliment permanent o a guarda amb fins d'adopció no és una causa d'extinció de la reducció de la jornada, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent.

Quan concorrin en tots dos progenitors, guardadors amb fins d'adopció o acollidors de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si s'escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari té dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor o guardador amb fins d'adopció o acollidor de caràcter permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es té dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el supòsit que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta en pot limitar l'exercici simultani per raons fundades en el funcionament correcte del servei.

Quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, té dret al permís el qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari.

S'han d'establir per reglament les condicions i els supòsits en què aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades completes.

3. Així mateix, també és important destacar que la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, ha modificat la denominació del permís de l'article 49 del TREEBP, que s'ha passat a denominar «permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere o de violència sexual i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes».

4. D'altra banda, en relació amb els dies de permís per assumptes propis, si bé el punt sisè de l'article 18 del Decret 7/2020, de 31 de gener, ja permetia, de manera excepcional, gaudir-los fins al dia 31 de gener de l'any següent, ara, atesa l'experiència de gestió d'aquest permís i en virtut de la potestat autoorganitzativa de l'Administració, es considera que, per tal d'assolir una millora en el funcionament dels serveis durant el final i l'inici de l'any, és convenient ampliar el període de gaudi excepcional d'aquest permís, cosa que, a més, tindrà com a conseqüència més disponibilitat per atendre els assumptes particulars del personal funcionari.

És per això que aquest Acord té per objecte també permetre el gaudi dels dies de permís per assumptes particulars, de manera excepcional, fins al 31 de març de l'any següent a aquell en què s'hagin meritat.

5, En virtut del que s'ha exposat, fruit de les negociacions duites a terme entre l'Administració i les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'empara del que estableixen els articles 33, 34 i 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, se signa el següent

Acord

1. Objecte

Aquest Acord té per objecte modificar el règim de gaudi del permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme, en els termes següents:

a) Pel que fa al permís per assumptes particulars, regulat en l'article 18 del Decret 7/2020, de 31 de gener:

 

— Permetre'n el gaudi, de manera excepcional, fins al 31 de març de l'any següent.

 

b) Pel que fa al permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme, regulat en l'article 25 del Decret 7/2020, de 31 de gener:

 

— Modificar-ne la denominació, en el sentit que totes les referències fetes a «permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme» s'han d'entendre fetes a «permís per a les víctimes de violència de gènere o de violència sexual sobre la dona funcionària o per a les víctimes de terrorisme».

 

c) Pel que fa al permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu, regulat en l'article 26 del Decret 7/2020, de 31 de gener:

 

— Permetre, de conformitat amb la normativa bàsica estatal, la cura de fills o filles i de persones subjectes a guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent que pateixin càncer o una altra malaltia greu, fins que compleixin els 23 anys.

— Establir que, quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, té dret al permís qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari.

— Permetre que la reducció de la meitat de la jornada que s'estableix amb caràcter general pugui arribar al 80 %.

— Introduir com a requisit de gaudi la necessitat d'acreditar, en tots els casos, la convivència amb la persona menor de 23 anys afectada.

2. Modificació del termini de gaudi excepcional dels dies de permís per assumptes propis

El gaudi dels dies de permís per assumptes propis s'ha de dur a terme dins l'any natural o, excepcionalment, fins al 31 de març de l'any següent. Els dies de permís que no s'han gaudit no es poden acumular als que corresponen a l'any següent.

3. Modificació de la denominació del permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme

De conformitat amb l'article 49.d) i f) del TREBEP, el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme passa a denominar-se «permís per a les víctimes de violència de gènere o de violència sexual o per a les víctimes de terrorisme» i, en conseqüència, totes les referències al permís per a les víctimes de violència de gènere sobre la dona funcionària s'han de modificar en el sentit d'entendre el permís com un permís per a les víctimes de violència de gènere o de violència sexual sobre la dona funcionària.

​​​​​​​4. Modificació del règim de gaudi del permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu

1. De conformitat amb l'article 49.e) del TREBEP, aquest permís es podrà concedir per a la cura de fills o filles i de persones subjectes a guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent que pateixin càncer o una altra malaltia greu, fins que compleixin els 23 anys.

2. De conformitat amb l'article 49.e) del TREBEP, quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a aquest permís qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari.

3. La reducció de la meitat de la jornada que s'estableix amb caràcter general pot arribar al 80 %, en funció del grau de necessitat de la cura del menor o la menor menors de 23 anys afectada.

4. Excepcionalment, es pot concedir una reducció de jornada del 99 % quan es tracti d'un ingrés hospitalari ocasionat per càncer o una altra malaltia greu, i també quan el pacient estigui en fase crítica del tractament d'acord amb l'informe mèdic, tant si requereix hospitalització convencional com hospitalització domiciliària, exclusivament durant el temps que duri l'ingrés o la fase crítica del tractament.

5. Per al gaudi d'aquest permís cal acreditar, en tots els casos, la convivència amb la persona menor de 23 anys afectada.

5. Vigència

Aquest Acord té aplicació temporal i continuarà vigent fins que es duguin a terme els tràmits que requereixen l'aprovació d'una disposició reglamentària que modifiqui o derogui el règim de permisos del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears regulat en el Decret 7/2020, de 31 de gener.

Aquest Acord, després de la seva ratificació pel Consell de Govern, comença a vigir l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 38.3 del TREBEP.

6. Règim transitori

Les persones que a l'entrada en vigor d'aquest Acord tenguin concedit un permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu podran sol·licitar una revisió dels termes de la resolució del permís per adaptar-lo al contingut d'aquest Acord.

 

Palma, 31 de gener de 2023

Per l'Administració  Per les organitzacions sindicals  USO   STEI_intersindical   CSIF  CCOO   UGT   SINTTA