Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució garantia definitiva

    Número de registre 1124 - Pàgina 7608

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució garantia definitiva

    Número de registre 1125 - Pàgina 7609

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 1126 - Pàgina 7610

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 1188 - Pàgina 7611

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 1133 - Pàgina 7612

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans i de la taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’Ajuntament d’Artà corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 1132 - Pàgines 7613-7614

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució de Ports de les Illes Balears per la qual es declara abandonada l’embarcació Donzi amb registre núm. NC -1712-DT a instàncies del Merlín S.A., port esportiu de Santa Eulària des Riu, Eivissa

    Número de registre 1136 - Pàgina 7615

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 153/16 (expedient electrònic núm. 2017/00001781E)

    Número de registre 374 - Pàgina 7616

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 161/16 (expedient electrònic núm. 2017/00002029V)

    Número de registre 375 - Pàgina 7617

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Modificació parcial dels criteris i contingut particular del reglament del Consell Insular de Formentera de regulació de prestacions econòmiques per al sosteniment a la criança i formació en famílies acollidores, i ajust de les prestacions econòmiques, sotmetiment a informació pública

    Número de registre 1228 - Pàgines 7618-7624

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci d’exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’implantació d’un Trull d’oli a Formentera”

    Número de registre 1229 - Pàgina 7625

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 3/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2023, per crèdit extraordinari (CE1/2023)

    Número de registre 1256 - Pàgina 7626

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Extracte de la Resolució del regidor delegat de data 01 de febrer de 2023 per la qual es convoquen els premis de disfresses de la rua de carnaval d'Alaior 2023

    Número de registre 1218 - Pàgina 7627

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 1182 - Pàgina 7628

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Algaida per a l’ordenació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus

    Número de registre 1230 - Pàgina 7629

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Canvi de titularitat dels drets perpetus d’enterrament del nínxol 69,70,71 i 72 de la Colectiva 3, del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 1249 - Pàgina 7630

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Canvi de titularitat en els drets perpetus funeraris del nínxol 64 de la Col·lectiva 3, del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 1251 - Pàgina 7631

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Traspàs dels drets perpetus d’enterrament dels nínxols 3 i 4 la Sepultura 128 – Zona 2 del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 1081 - Pàgina 7632

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Cessió de la titularitat en els drets perpetus d’enterrament dels nínxols 51,52,53,54 i 55 de la Sepultura 120 – Zona 2, del Cementeri Municipal d’Algaida

    Número de registre 1250 - Pàgina 7633

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors

    Número de registre 1204 - Pàgina 7634

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació inicial pressupost 2023 de l´Ajuntament de Costitx

    Número de registre 1163 - Pàgina 7635

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 2023

    Número de registre 1198 - Pàgina 7636

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de la delimitació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2 prevista al PGOU d’Inca

    Número de registre 1143 - Pàgina 7637

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 6 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d’Inca

    Número de registre 1144 - Pàgina 7638

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci aprovació projecte d'obres

    Número de registre 1257 - Pàgina 7639

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat dels drets funeraris de nínxols del cementeri municipal

    Número de registre 1206 - Pàgina 7640

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Publicació inicial expedient 2-2023 suplement de crèdit i expedient 9-2023 crèdit extraordinari

    Número de registre 1248 - Pàgina 7641

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Publicació de l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal que regula el servei relatiu a l'atorgament de llicències d'autotaxis. Expedient 8984/2022

    Número de registre 1194 - Pàgina 7642