Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1219 - Pàgines 7155-7190

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA18-0011. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que té per objecte suprimir part del vial previst en l’ àmbit de la UE/14-02 i reordenar el seu traçat

    Número d'edicte 1205 - Pàgines 7191-7195

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua potable

    Número d'edicte 1192 - Pàgines 7196-7200