Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre el nomenament dels membres dels tribunals del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca, d’acord amb l’oferta pública d’estabilització aprovada pel Consell d’Administració de 19 de maig de 2022 i prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número de registre 1184 - Pàgines 7201-7202

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es nomenen els membres dels tribunals dels processos excepcionals d'estabilització per cobrir places de personal laboral pels sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició

    Número de registre 1209 - Pàgines 7203-7207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «RADIX en genòmica per a la medicina de precisió, finançat pel projecte IdISBaJanssen» (RADIX/JANSSEN21/01) Codi d’expedient: 2023-02-NAIDISBA

    Número de registre 1196 - Pàgines 7208-7214

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Microbiota-Inflammation-Brain axis in heart failure: new food, biomarkers and AI approach for the prevention of undernutrition in older (AMBROSIA) (AC20/00111)» Codi d’expedient: 2023-05-INHUSE

    Número de registre 1197 - Pàgines 7215-7221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Resolució de la directora gerent de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) per la qual s’aproven les bases específiques de la convocatòria per crear un borsí de feina d’auxiliar pecuari o pecuària (grup D) a Mallorca i a Menorca

    Número de registre 1185 - Pàgines 7222-7228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

    Número de registre 1181 - Pàgines 7229-7255

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat Informàtica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 1214 - Pàgines 7256-7258

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Ses Salines i Santa Maria del Camí

    Número de registre 1172 - Pàgines 7259-7261

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, relativa a la rectificació de l’error material detectat a la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d’abril de 2022 (SEGRA 511328), publicada al BOIB núm. 53, de 21 d’abril de 2022, per la qual s’aproven les bases específiques i es convoca un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de Tècnic/a superior en Economia

    Número de registre 1234 - Pàgines 7262-7263

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador del procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir una plaça de subaltern del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 1212 - Pàgina 7264

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador del procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir dues places d’auditor del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 1213 - Pàgina 7265

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la creació urgent d’una borsa de tècnic d’administració general, personal funcionari interí, de l’Ajuntament d’Alcúdia

    Número de registre 1137 - Pàgines 7266-7276

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de Batlia, de data 10 de febrer de 2023, de modificació de la composició de les Comissions de Selecció de les places pertanyents al Grup C, de les proves selectives corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 1199 - Pàgina 7277

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Resolució de modificació de la Composició dels òrgans de selecció que regiran les convocatòries del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022 de l'Oficina Municipal de Tributos de Calvià

    Número de registre 1201 - Pàgina 7278

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució núm. 167 de 31/01/2023 que resol aprovar la relació de persones que han superat les proves selectives per a cobrir 3 places vacants de la categoria d'oficial de la policia local, i nomenar funcionaris en pràctiques de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe oficial de la policia local, del subgrup C1 de classificació, de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 1211 - Pàgines 7279-7280

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment de selecció, per torn lliure, de dos places de tècnic/a d'administració general, personal funcionari de carrera, pel sistema d'oposició

    Número de registre 1242 - Pàgines 7281-7282

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Inici del procediment d’elecció del càrrec de jutge de pau titular del municipi de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 1215 - Pàgina 7283

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació de l’annex V de les bases que regiran la convocatòria corresponent al procés d’estabilització per concurs-oposició per cobrir set places de personal funcionari de carrera de l’Administració general i especial de l’Ajuntament de Santanyí respecte a les titulacions admeses com a requisit per a accedir a la plaça de: Tècnic/a de medi ambient, pertanyent, al grup A, subgrup A2, escala especial, subescala tècnica

    Número de registre 1178 - Pàgines 7284-7285

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es fixa l’equivalència entre noves figures de personal col·laborador i les que regula el Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n deriven

    Número de registre 1180 - Pàgines 7286-7287

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 10 de febrer de 2023 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen els plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, per a l’any 2023

    Número de registre 1179 - Pàgines 7288-7306