Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 1.078 kWp i 800 kWn, sobre les pèrgoles de l’aparcament d’Aqualand El Arenal, a l’autovia Palma-s’Arenal, km 15 en el terme municipal de Llucmajor, promoguda Aspro Ocio SAU

    Número d'edicte 3074 - Pàgines 15165-15167

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1, 2 i 3)

    Número d'edicte 3075 - Pàgines 15168-15170

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3077 - Pàgines 15171-15176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'inclou el tràmit telemàtic d'inscripció a les proves en la convocatòria corresponent a l'any 2022 per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria

    Número d'edicte 3114 - Pàgines 15177-15178

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3115 - Pàgines 15179-15181

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears

    Número d'edicte 3063 - Pàgines 15182-15208

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió a títol gratuït de l’ús de 15.000 m² de terreny de la parcel·la 83 del polígon 14 del terme municipal de Manacor, de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 3094 - Pàgines 15209-15211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 3127 - Pàgines 15212-15213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 d’abril de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 3128 - Pàgines 15214-15215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023

    Número d'edicte 3039 - Pàgines 15216-15224

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions «SOIB Formació i Ocupació» per al 2022, per presentar projectes mixts d’ocupació i formació, finançada amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i que pot ser cofinançada per la Unió Europea, a través de l’FSE+ per al període 2021-2027

    Número d'edicte 3126 - Pàgines 15225-15244

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases que han de regir la convocatòria de dues línies de subvencions en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus per a l’any 2022

    Número d'edicte 3087 - Pàgines 15245-15278

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022

    Número d'edicte 3093 - Pàgina 15279

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera

    Número d'edicte 3097 - Pàgines 15280-15289

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Aprovació del conveni laboral de la Fundació Mallorca Literària

    Número d'edicte 3106 - Pàgines 15290-15302

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Advocació de competències de Batlia delegades en Junta de Govern Local

    Número d'edicte 3123 - Pàgines 15303-15305

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Reglament regulador de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament de Búger

    Número d'edicte 3124 - Pàgines 15306-15312

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Informe-proposta de resolució del servei de seguretat ciutadana

    Número d'edicte 3088 - Pàgines 15313-15314

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases definitives convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la reactivació econòmica de l'activitat agrària i ramadera en el municipi de Calvià

    Número d'edicte 3100 - Pàgines 15315-15324

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Bases de la convocatòria per a la concessió d'ajuts municipals per a la rehabilitació i restauració de façanes per a l'any 2022

    Número d'edicte 3101 - Pàgines 15325-15330

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball MF-598 relativa al increment d’expansions del lloc de feina F50040003 oficial/a bomber/a

    Número d'edicte 3137 - Pàgines 15331-15332