Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 224815
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió a títol gratuït de l’ús de 15.000 m² de terreny de la parcel·la 83 del polígon 14 del terme municipal de Manacor, de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de la signatura, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. L'1 de febrer de 2022, va tenir entrada al Servei de Patrimoni de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. identificador 71126) la documentació enviada per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per tramitar l' expedient de cessió a títol gratuït de 15.000 m2 de terreny de la parcel·la 83 del polígon 14 del terme municipal de Manacor, de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'Ajuntament de Manacor per a equipaments municipals i per un termini de vint anys.

2. Dins la tramitació de l'expedient, el Servei de Patrimoni juntament amb la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Manacor han considerat que la cessió d'ús temporal d'una porció de terreny per construir una depuradora i un punt verd no es pot considerar la figura jurídica més adient, atès que aquestes infraestructures tenen vocació de permanència indefinida en el temps, mentre que la cessió d'ús suposa una limitació temporal en la disponibilitat dels terrenys cedits els quals, una vegada exhaurit el termini, han de revertir al seu propietari. Per aquest motiu es considera més adient que l'Ajuntament pugui gaudir del domini dels terrenys.

La necessitat de l'Ajuntament de tenir la disponibilitat del terreny amb urgència, per poder iniciar els tràmits de la construcció de les infraestructures, aconsella, en primer lloc, fer una cessió d'ús temporal del bé demanial sol·licitat; i, en segon lloc, tan aviat sigui possible, dur a terme els tràmits necessaris que permetin la segregació de 15.000 m² de la parcel·la de referència i la cessió gratuïta de la titularitat del bé patrimonial a l'Ajuntament de Manacor d'acord amb l'art 61 de la Llei 6/2001.

Cal indicar que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va adquirir els terrenys de la parcel·la 83 del polígon 14 del terme municipal de Manacor amb la finalitat de construir-hi una bassa d'emmagatzemament d'aigua residual, per a recollir l'aigua provinent de l'EDAR de Porto Cristo que ara es vol ampliar, i que està situada a una finca confrontant. A data d'avui no s'ha dut a terme encara la construcció de la bassa.

La finca consta inscrita en el Registre de Propietat de Manacor, tom 5283, llibre 1394, foli 179, finca 70492, inscripció 2a i lliure de càrregues; referència cadastral 07033A014000830000AY.

Així les coses, la cessió dels terrenys permetrà que l'Ajuntament de Manacor pugui adaptar les instal·lacions de l'EDAR de Porto Cristo a la normativa vigent i la construcció del Punt Verd i, a la vegada, fer possible que en el futur es pugui construir la bassa d'emmagatzematge d'aigua residual prevista, ja que el terreny que es reserva la Comunitat Autònoma és suficient per a construir-hi la bassa. Cal destacar que la millora de les condicions actuals de la depuradora afavoreix l'aprofitament futur de la seva aigua depurada per a ser destinada al regadiu.

3. S'ha tramitat l'expedient pel Servei de Patrimoni el qual ha emès informe favorable i en el qual consten els tràmits seguits i la documentació que hi consta. CSS:1649324784020-419171464-1081034299633295330.

Fonaments de dret

1. Articles 23, 61, 88 i 87 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Articles 27 i 124 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

4. Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

5. Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de Resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti una resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la cessió a títol gratuït de l'ús de 15.000 m² de terreny (d'acord amb els plànols aportats per l'Ajuntament) de la parcel·la 83 del polígon 14 del terme municipal de Manacor, titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, bé demanial, a l'Ajuntament de Manacor per a equipaments municipals i per un termini de 18 mesos.

2. Les condicions sobre la cessió d'ús temporal del bé demanial són les següents:

a) Finalitat concreta de la cessió d'ús temporal del bé demanial: ampliació/construcció de l'EDAR de Porto Cristo i del Punt Verd de Porto Cristo.

b) Durada màxima de la cessió d'ús temporal del bé demanial: 18 mesos (termini durant el qual ambdues parts faran les gestions necessàries per trametre la titularitat a l'Ajuntament de Manacor).

c) L'Ajuntament de Manacor s'ha de fer càrrec del pagament de les despeses de manteniment i conservació del bé o dret cedit, del pagament de l'impost sobre béns immobles proporcional a la superfície cedida i qualsevol altra despesa atribuïble al bé o dret cedit.

d) El projecte tècnic de l'EDAR de Porto Cristo ha de preveure la possibilitat d'una connexió amb la futura infraestructura de regadiu, el qual s'ha de comunicar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni perquè informi o proposi sobre la connexió esmentada.

e) L'Ajuntament de Manacor s'ha de fer càrrec de totes les despeses derivades de la segregació i de la posterior cessió patrimonial (delimitació del terrenys a segregar, despeses notarials, registrals i qualsevol altra despesa derivada de la segregació i la cessió).

f) La cessió d'ús del bé demanial cessarà automàticament quan es faci la cessió de la titularitat del bé patrimonial corresponent als 15.000 m² de la parcel·la de referència i aquesta cessió sigui acceptada per l'Ajuntament de Manacor. Les causes de reversió de la cessió d'ús temporal de bé demanial es convertiran en les causes de reversió de la cessió patrimonial que es faci en el futur.

 3. Les clàusules de reversió de la cessió d'ús temporal del bé demanial o de la cessió patrimonial són les següents:

a) D'acord amb els articles 23 i 62 de la Llei 6/2001, l'ús previst dels terrenys cedits és la ampliació/construcció de l'EDAR de Porto Cristo i del Punt Verd de Porto Cristo.

b) Les dues infraestructures han d'estar plenament efectives i en funcionament en un termini màxim de 5 anys a comptar des de la data de notificació a l'Ajuntament de Manacor de la Resolució de la cessió d'ús demanial (art. 23 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril) la qual cosa s'ha de comunicar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

L'incompliment de qualsevol de les dues clàusules de reversió indicades serà causa de reversió de la cessió (els terrenys revertiran a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears). En cas de la reversió de la cessió, totes les despeses adients per demolir les infraestructures que hi hagi i les tasques per deixar els terrenys en l'estat original abans de la cessió, sense cap tipus de construcció o infraestructura, aniran per compte de l'Ajuntament de Manacor.

4. Notificar la Resolució a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a l'Ajuntament de Manacor.

5. Anotar la cessió d'ús temporal del bé demanial en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació i publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació i publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (20 d'abril de 2022)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

La directora general proposant

Catalina Ana Galmés Trueba