Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 224665
Resolució de modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 13 d'abril de 2022 s'ha dictat Resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual resol:

“.../...

1. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, en el sentit d'incloure, de manera puntual i afectant únicament a la planificació de l'exercici 2022, una subvenció directa a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la construcció d'una deixalleria al tm de Sant Joan, mantenint la vigència de la resta de previsions contingudes en el Pla estratègic de subvencions, quedant, la nova subvenció, de la següent manera:

FOMENT I PROMOCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

LÍNIA D'ACCIÓ: SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA DEIXALLERIA AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN

Àmbit temporal:

Any 2022

Cost previsible:

650.000 de l'aplicació pressupostària 1700 76200

Objectiu general:

Millora i ampliació de la Xarxa de Deixalleries d'Eivissa amb la incorporació d'una nova instal·lació fixa en un terme municipal que en l'actualitat no disposa d'instal·lació d'aquest tipus.

Objectius específics:

a) Fomentar la recuperació, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus.

b) Disminuir l'entrada a l'abocador, de residus que disposen de sistemes de recollida selectiva.

c) Assolir d'objectius de recuperació, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge al municipi de l'illa d'Eivissa amb poblacions més disperses i allunyades de la resta d'instal·lacions fixes (rurals, urbanes, etc.).

d) Assistència i cooperació econòmica a municipis de menor capacitat econòmica.

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Règim de concessió:

Directa

Indicadors d'avaluació:

% executat del pressupost total previst a la convocatòria

% del pressupost justificat pel beneficiari respecte a l'ajuda concedida

Memòria que contengui el grau d'execució de l'activitat subvencionada amb especificació de tipologia de residus recollits, nombre i instal·lacions en que s'han rebut

2. Publicar la resolució que es dicti en el BOIB, en el portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa, i donar-ne compte al Consell Executiu.

 

Eivissa, 13 d'abril de 2022

La cap de secció de Medi Ambient

Belén Planells Tur