Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 223623
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 1.078 kWp i 800 kWn, sobre les pèrgoles de l’aparcament d’Aqualand El Arenal, a l’autovia Palma-s’Arenal, km 15 en el terme municipal de Llucmajor, promoguda Aspro Ocio SAU

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 26 de febrer de 2021, es va presentar davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic una sol·licitud per a l'obtenció de l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució d'una instal·lació promoguda per Aspro Ocio SAU de plaques fotovoltaiques sobre les pèrgoles de l'aparcament de Aqualand El Arenal situat a l'autovia Palma-s'Arenal, km 15 en el terme municipal de Llucmajor.

2. El 4 de març de 2021, el titular va aportar nova documentació relativa a l'aval.

3. El 30 de novembre de 2021, el titular va aportar nova documentació a l'expedient relativa a l'admissió a tràmit i la proposta prèvia d'accés i connexió de la distribuïdora.

4. El 10 gener de 2022 es varen notificar les consultes a l'Ajuntament de Llucmajor i al Consell de Mallorca sobre l'expedient.

5. El 20 de gener de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 11 el tràmit d'informació pública del projecte, d'acord amb el Reial decret 1955/2000.

6. El 17 de febrer de 2022 varen sol·licitar l'aprovació del projecte d'execució signat per Miquel Ángel Sánchez Martín i visat el 26 de febrer de 2021.

7. El 8 de març de 2022 es va emetre un informe sobre el període d'informació pública en què s'acredita que no es varen rebre al·legacions al projecte.

8. El 12 d'abril de 2022, el promotor va registrar el permís d'accés i connexió emès per Edistribución.

9. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en el qual s'indica que, sense valorar tècnicament el projecte, s'informa favorablement sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació de referència.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

5. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

9. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

10. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum sobre les pèrgoles de l'aparcament d'Aqualand El Arenal, promoguda per Aspro Ocio, SAU (A79256871), amb les característiques següents:

 • Expedient: AU00120/2021. Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum sobre pèrgoles a l'aparcament d'Aqualand El Arenal
 • Situació: autovía Palma-s'Arenal, km 15 en el terme municipal de Llucmajor.
 • Dades tècniques:
  • 2.450 panells solars de 440 Wp cada un, per tant, una potència total de pic de 1.078 kWp
  • 2 inversors de 185 kW i 2 de 215 kW, per tant, una potència total d'inversors de 800 kWn.
  • Un centre de transformació (CT) de 800 kVA i línia de 15 kV soterrada de 170 m des del CMM existent.
 • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1 «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Aprovar el projecte d'execució signat per Miquel Ángel Sánchez Martínez, visat el 26 de febrer de 2021, sense valorar-ne tècnicament el contingut.

3. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei amb la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

4. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que resultin aplicables. S'han de tenir en compte les condicions de l'informe de 19 de gener de 2022 de l'ajuntament de Llucmajor, que recull el següent:

1.- Donat a que es planteja l'execució de xarxes soterrades d'energia elèctrica i de la instal·lació de casetes de centres de transformació i convertidors. Aquestes instal·lacions hauran de complir les següents condicions generals:

I) El traçat de les instal·lacions aèries es situarà com a mínim a 4 m dels eixos del camins.

II) A les instal·lacions subterrànies, les rases (“zanjas”) es situaran i executaran d'acord amb les següents normes:

1) la rasa (“zanja”) anirà sempre per la vorera del camí, separada com a màxim 0,80 m. de les parets existents, i es reposarà el paviment amb una franja mínima de 1,2 m fins a la vorera del camí.

2) els creuaments en sentit transversal dels camins sempre serà entubats, i es reposarà el paviment amb una franja mínima de 0,6 m a cada un dels costats de l'eix de rasa (“zanja”), i de tot l'ample del camí.

3) Les característiques del nou paviment seran les mateixes del que hi havia abans. Prèvia a la reposició asfàltica s'ha de rebaixar el que faci falta per poder mantenir els nivells actuals [i s'haurà d'hormigonar tot l'ample de la rasa (“zanja”), amb una solera que no permeti l'enfonsament de la reposició].

4) Durant el transcurs de l'obra no es podran mantenir més de 100 m de rasa (“zanja”) oberta. Els talls al paviment asfàltic es realitzaran amb talladora de disc i seran totalment rectes i nets a tot el seu recorregut

III) La E.T. ha d'estar situada dins una única parcel·la cadastral, respectant aquestes separacions mínimes: a) 3 m. de la vora del camí b) 7 m de l'eix del camí i c) 3m dels veïnats. Dins el perímetre de protecció de l'E.T. no es pot deixar formigó vist. L'acabat del paviment només pot ésser d'un dels següents tipus: empedrat amb pedra viva, marès de pla, o rajoles de fang (anomenades de gerrer o de pols)

IV) Els següents elements d'obra: caixes de distribució, caixes generals de protecció, armaris per un o varis comptadors, CPM, etc..., de les xarxes de qualsevol tensió tant enterrades com aèries, es situaran encastades a la paret de tancament de la finca

V) Tots els elements d'obra (E.T. i tancament del recinte de la E.T., tot tipus de casetes, caixes de distribució, caixes generals de protecció, armaris per un o varis comptadors, CPM, etc.) han de complir les següents condicions de tipus estètic:

1) Les cobertes seran inclinades amb la tradicional teula àrab.

2) Les portes, finestres, etc.. del elements d'obra seran del tipus persiana mallorquina, i es pintaran de color verd carruatge.

3) Es permeten els paraments de marès vist o paret seca. [en cas de fer ús d'un altre tipus de material, l'acabat exterior serà amb el tradicional arenat de ciment natural (“embetumat” mallorquí)]

2. S'haurà de tramitar la corresponent llicència d'obres per a l'execució de rases casetes, marquesines, CT... en aquest Ajuntament.

5. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 19 d'abril de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)