Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 225110
Bases definitives convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la reactivació econòmica de l'activitat agrària i ramadera en el municipi de Calvià

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exposició de motius

L'agricultura i ramaderia s'enfronta a un procés de transformació estructural derivat, entre d'altres factors, de la progressiva liberalització del comerç mundial, l'ampliació europea, la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC), el desenvolupament tecnològic, l'augment de les exigències mediambientals i les noves demandes de qualitat i seguretat alimentària.

Hi ha una clara relació entre el foment de l'agricultura i la ramaderia a nivell local i el desenvolupament sostenible; d'altra banda, l'agricultura i la ramaderia extensives contribueixen considerablement al canvi climàtic i també són una víctima dels seus efectes. Per aquestes raons, es considera que s'ha de fomentar una agricultura sostenible a nivell local que contribueixi, al seu torn, a la lluita contra els efectes del canvi climàtic. L'agricultura entesa en sentit ampli -incloent la producció agrícola i ramadera, la pesca i la silvicultura- pot proporcionar ingressos, generar llocs de treball, aliments i altres béns i serveis a la majoria de les persones a nivell local al municipi.

Per això, són necessàries intervencions estructurals que millorin la competitivitat de les explotacions agràries i permetin assegurar el manteniment d'un teixit socioeconòmic estable, dinàmic i atractiu. A més, les administracions públiques han de facilitar que aquestes explotacions desenvolupin estratègies d'optimització basades en l'ús de factors de producció, aprofitament de les noves tecnologies, orientació cap a productes de qualitat reconeguda -ateses les demandes de la societat- donant opcions a la diversificació de les produccions i, tot això, sota la perspectiva de la millora mediambiental i el manteniment de les condicions d'higiene i benestar animal.

L'Ajuntament de Calvià ha de contribuir a assolir els objectius següents:

1. Millorar l'eficiència en l'ús dels recursos, la qual és fonamental per desenvolupar una agricultura sostenible

2. Fomentar accions directes per a conservar, protegir i millorar els recursos naturals, fomentant la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia en el municipi

3. Protegir i millorar els mitjans de vida rurals i el benestar social, garantint la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció per al clima

4. Augmentar la resiliència de les persones, de les comunitats i dels ecosistemes, sobretot davant del canvi climàtic, a la volatilitat al mercat i a la crisi creada per la pandèmia de la COVID 19.

Considerant què, una part important de l'activitat financera del sector públic es canalitza mitjançant les subvencions, a l'objecte de donar resposta, amb mesures de recolzament financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades, el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Calvià contempla millorar l'àmbit rural mitjançant aquestes bases i la seva corresponent convocatòria.

Aquestes subvencions, regulades per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, son un instrument de finançament de projectes.

Aquestes bases convocatòria s'estructuren amb el següent contingut: 

Disposicions generals. Mesures i principis que regeixen aquestes bases.

Primera. Objecte. Com se regula la concessió de les subvencions.

Segona. Concepte. Disposició dinerària realitzada per l'ajuntament a favor de persones públiques o privades per aconseguir, amb les seves actuacions, el foment i la promoció de l'activitat agrària i ramadera al municipi de Calvià

Tercera. Àmbits d'aplicació. Activitats on els beneficiaris de la disposició dinerària realitzada per l'ajuntament materialitzen les seves actuacions.

Quarta. Persones beneficiàries. Persones físiques i jurídiques, públiques o privades titulars o arrendataris d'explotacions agrícoles o ramaderes del terme municipal de Calvià que acompleixen els requisits establerts en aquestes bases.

Quinta. Procediment de concessió. S'estableix el sistema de concurrència amb prorrateig.

Sisena. Criteris d'atorgament i determinació de la quantia de la subvenció. Principis que s'aplicaran per establir l'import de les subvencions a cada sol·licitud aprovada.

Setena. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Estableix quan s'han de presentar les sol·licituds i que s'hauran de presentar amb el model normalitzat habilitat a la pàgina web municipal.

Vuitena. Comprovació de dades. L'ajuntament comprovarà les dades que no son necessàries aportar pels sol·licitants o aquelles que els sol·licitants l'autoritzin a consultar.

Novena. Publicació. Publicitat i transparència. Suposa garantir la concurrència i la no discriminació així com donar a conèixer el resultat de les mateixes.

Desena. L'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció. Termini de notificació de la resolució. S'identifica els òrgans responsables d'aquestes tasques i la notificació del resultat de la resolució adoptada als sol·licitants.

Onzena. Termini i forma de justificació per part de la persona beneficiaria de l'acompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció. L'acreditació d'aquest acompliment es farà per la modalitat de compte justificatiu simplificat, model normalitzat que es penja a la pàgina web municipal.

Dotzena. Finançament. El crèdit que l'ajuntament destina a subvencionar les sol·licituds presentades i que se fixa inicialment en 85,000 €.

Tretzena. Formalització de la subvenció. Suposa la concreció de la subvenció una vegada comprovada la procedència d'aquesta.

Catorzena. Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Reintegrament. Se tracta dels principis que resulten d'aplicació per determinar la quantitat que finalment han de percebre els beneficiaris o, en el seu cas, l'import a reintegrar.

Quinzena. Comprovació de les subvencions. Verificació de la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció atorgada.

Setzena. Obligacions de les persones beneficiàries. Exigències i compromisos als que els beneficiaris estan subjectes com a tals.

Dissetena. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. Possibilitat de compaginar aquestes subvencions amb les rebudes d'altres administracions i pel mateix concepte.

Divuitena. Recursos. Reclamació mitjançant escrit contra les resolucions determinades, bé davant l'autoritat que les va dictar, bé davant alguna altra.

Disposicions generals

Amb aquestes bases, queden inclosos els principis generals que han d'inspirar la gestió de les subvencions com a part essencial de l'activitat de foment de les administracions públiques com ara la igualtat, transparència, objectivitat, publicitat, concurrència i no discriminació, així com la millora de l'eficàcia en el acompliment dels dels objectius fixats per l'administració i l'eficiència en l'assignació i utilització de recursos.

Per tots els extrems no previstos en aquestes Bases serà aplicable:

 • Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant RLGS).
 • Llei1 9/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant Llei 19/2013).
 • Reial Decret 130/2019,de 8 de març, pel qual s'aprova la Base de Dades Nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.
 • Pressupost municipal de l'any 2022 i les seves bases d'execució.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara endavant LPACAP).
 • Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears.
 •  
  ​​​​​​​Ordenança municipal per a la defensa i conservació del patrimoni verd del municipi de Calvià (BOIB núm. 19, del 13 de febrer de 2021).
 • Resta de normativa que sigui aplicable.

Primera. Objecte

L'objecte d'aquestes bases convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb prorrateig, segons el que estableix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la finalitat de donar suport a la revitalització del sector agropecuari a través de mesures de foment, compensació i dinamització del sector, i promoure la cura del patrimoni verd al municipi de Calvià, dins l'àmbit d'aplicació de les presents bases.

Segona. Concepte

S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament de Calvià, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

a. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.

b. Que el lliurament estigui subjecte a l'acompliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent la persona beneficiaria complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.

c. Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. En aquest cas el foment i la promoció de l'activitat agrària i ramadera al municipi de Calvià, dins de les següents línies d'actuació:

Línia 1. Adquisició d'adobs, arbrat i aliments pels animals.

Línia 2. Inversions en transformació, comercialització i millora de la producció.

Inclou les inversions en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agrícoles, (els quals suposen un augment del valor afegit sobre els productes agrícoles, impliquen un augment de l'ús de matèries primeres agràries municipals i dóna impuls a la seva comercialització).

També inclou les inversions en explotacions agrícoles i ramaders que:

 • Milloren el rendiment global i la sostenibilitat de l'explotació (maquinària, equips, etc.)
 • Milloren els resultats econòmics de les explotacions (llavors, transformació de productes agraris, comercialització)
 • Facilitin la reestructuració i modernització de les explotacions en termes d'orientació productiva (instal·lacions, aplicació de noves tecnologies).

Línia 3. Agroambient i clima: Inversions que afrontin reptes relacionats amb el medi ambient, canvi climàtic i benestar animal, que millorin l'eficiència de l'ús dels recursos i la reducció de les afeccions ambientals, relacionades amb:

 • Protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica (utilització de varietats locals de llavors, arbrat)
 • Foment de races autòctones (augment de l'explotació ramadera amb races autòctones mallorquines: ovelles, cabres, vaques, porcs, aviram)
 • Control biològic de plagues. Utilització de tècniques i productes respectuosos amb el medi ambient
 • Estalvia d'aigua (instal·lació de reg localitzat, recollida de pluvials, aljubs)
 • Aplicació de tècniques d'agricultura ecològica en general.

Línia 4. Transferència de coneixements i activitats d'informació.

Suport a la formació i adquisició de competències, activitats de demostració i difusió, que milloren els coneixements i les habilitats de les persones participants en la consecució dels objectius de les presents bases (benestar animal, control de plagues en agricultura ecològica, apicultura, poda, etc.)

Línia 5. Operacions de manteniment d'arbres i arbredes recollits al Catàleg d'Arbres i Arbredes singulars del Terme Municipal de Calvià:

Per a poder dur a terme qualsevol operació de manteniment als arbres i arbredes inclosos en el Catàleg del terme municipal de Calvià (poda de manteniment i neteja, operacions d'estabilitat arbòria, tractament fitosanitari, entre d'altres).

Qualsevol tipus d'actuació dins d'aquesta línia haurà de ser autoritzada prèviament per l'Ajuntament, segons la Ordenança municipal per a la defensa i conservació del patrimoni verd del municipi de Calvià.

Tercera. Àmbits d'aplicació

L'àmbit d'aplicació de les subvencions és per les següents activitats al municipi de Calvià:

a) Activitat agrària: el conjunt de treballs necessaris per a les actuacions següents:

1. El manteniment del sòl, la vegetació i el ramat i l'obtenció de productes agrícoles i ramaders.

2. Manteniment dels arbres i arbredes recollits al Catàleg d'Arbres i Arbredes Singulars del terme municipal de Calvià

3. L'emmagatzematge, la separació, la classificació i l'envasament de la producció pròpia.

4. La venda directa i la promoció de producció pròpia, sense transformació o amb una primera transformació dins els elements que integren l'explotació, a mercats municipals o a llocs que no siguin establiments comercials permanents, sempre que el producte final estigui inclòs en l'annex I de l'article 38 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

5. També inclou l'aprofitament i la valoració com a entrada agrària de les matèries primeres secundàries obtingudes a explotacions agrícoles o ramaderes amb enfocament d'economia circular pel que fa a recursos i nutrients, sempre que siguin per a ús de l'explotació pròpia.

6. La gestió o la direcció i la gerència de l'explotació agrària.

b) Activitat agrària d'oci i d'autoconsum: conjunt de treballs fets a sòl rústic amb la finalitat d'obtenir productes agraris que es destinen principalment al consum de la persona titular, o per al manteniment del paisatge agrari.

c) Activitat complementària de l'activitat agrària: les activitats següents sempre que estiguin vinculades a l'explotació agrària:

1. L'activitat de transformació dels productes de l'explotació agrària, sempre que es dugui a terme amb productes de la pròpia explotació o d'explotacions agràries preferents associades, de conformitat amb la legislació agrària.

2. Les activitats relacionades amb la conservació de l'espai natural i la protecció del medi ambient.

3. La formació en tècniques i matèries pròpies agràries i l'elaboració d'estudis i investigacions de l'àmbit agrari i rural que tinguin relació amb l'activitat que es porta a terme a la finca pròpia.

d) Activitat de transformació agrària o agroalimentària: qualsevol acció que alteri substancialment el producte inicial, inclòs el tractament tèrmic, el fumatge, la curació, la maduració, l'assecatge, la marinada, l'extracció, l'extrusió o una combinació d'aquests procediments.

Quarta. Persones beneficiàries

1. Les persones destinatàries d'aquestes subvencions son les persones físiques o jurídiques, públiques o privades titulars o arrendatàries d'explotacions agrícoles o ramaderes del terme municipal de Calvià, així com les entitats sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social i àmbit d'actuació al municipi de Calvià, estiguin inscrites al Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que tinguin per objecte alguna de les següents finalitats: 

 • l'activitat agrària,
 • l'activitat agrària d'oci i autoconsum, 
 • l'activitat complementària de l'activitat agrària, 
 • l'activitat de transformació agrària o agroalimentària; 
 • i en particular la promoció, foment, millora, manteniment i/o difusió de les matèries pròpies de l'àmbit rural.

2. No podran obtenir la condició de persones beneficiàries de les subvencions, les persones o entitats que es trobin en qualsevol de les situacions que s'indiquen en l'article 13 Llei 38/2003. En particular, cal destacar el fet de no trobar-se al corrent de pagament dels deutes amb l'Ajuntament i del pagament de les obligacions derivades del reintegrament de subvencions.

3. Dues o més persones beneficiàries poden sol·licitar subvencions per activitats que cada una d'elles realitza dins la mateixa explotació agrícola només quan sol·liciten per línies diferents.

Cinquena. Procediment de concessió

El procediment de concessió serà el de concurrència amb prorrateig. Això vol dir que, en el cas que l'import de les subvencions superi el de la partida pressupostària, es procedirà al prorrateig entre totes les persones beneficiàries de l'import global màxim.

En aquest cas, es calcularà l'import total de les subvencions com la suma de les que correspondrien a cada persona beneficiària si no s'hagués superat el de la partida, i es calcularà el percentatge que correspon a cada persona beneficiària. A continuació, es distribuirà l'import en funció d'aquest percentatge.

Sisena. Criteris d'atorgament i determinació de la quantia de la subvenció

Com que no està limitat el nombre de persones beneficiàries no caldrà comparar les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre les mateixes.

Les actuacions subvencionables s'han d'haver executat o s'han d'executar entre l'1 d'octubre de 2021 i el trenta de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Seran despeses subvencionables -IVA exclòs- les que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de les línies objecte de la subvenció i es realitzin a l'àmbit d'aplicació de les presents bases i en el termini establert, i siguin proporcionals i adequades i no desmesurades a les necessitats i requeriments de l'explotació agrària o ramadera destinatàries. Seran:

 • El cost de les inversions i adquisicions de béns, equips, instal·lacions, maquinària.
 • Animals i aliments per les espècies d'animals enregistrades en el Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA) de les espècies ovina, caprina, porquí, vacuna, ases, someres, caragols, abelles i aviram.
 • Arbrat (la compra i plantació de garrovers, ametllers, oliveres, figueres, albercoquers, melicotoners, pereres, pomeres, cirerers, atzeroles, noguers, magraner, codonyer, ginjoler, nespler, servera).
 • Adobs.
 • Llavors.
 • Inversions i despeses en transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles i ramaders, per exemple, tafona, envasos, etiquetatge.
 • Activitats de formació, transferència de coneixements, activitats de demostració i difusió de la informació. Assistència a cursos, jornades i seminaris i la seva organització. Realització d'activitats de difusió de la informació.

Els ramats que tenguin com a base territorial més d'una explotació agrícola hauran de vincular-se exclusivament a una d'elles.

Per cada persona física o jurídica, l'import màxim de subvenció per la línia 1 és 2.500 euros per sol·licitud, per les línies 2, 3 i 4 (les 3 en conjunt) és de 2.500 euros per sol·licitud i per la línia 5 és 500 euros per sol·licitud.

L'import total que pot rebre una persona física o jurídica en el conjunt de les seves sol·licituds no podrà, en cap cas, superar els 5.500 euros.

Per les entitats sense ànim de lucre, l'import màxim de subvenció per les línies 2, 3 i 4 (les 3 en conjunt) és 5.000 euros per sol·licitud.

Les especificacions sobre els imports màxims de les subvencions per cada tipologia de línia són:

Línia 1: el valor de la subvenció total no podrà superar mai els 2.500 euros per persona física o jurídica, per cada una de les seves sol·licituds.

L'import inicial de les subvencions es calcularà considerant el 75% de l'import de la base imposable de les factures justificatives de les actuacions subvencionables considerant que, per aquesta línia, els conceptes subvencionables no son excloents entre ells i se poden sumar.

Aquest import inicial servirà de base per al càlcul dels següents augments.

1. Per l'adquisició d'adobs i arbrat:

 • Explotacions agràries de superfície igual o menys de 5 hectàrees: 10%
 • Explotacions agràries de superfície superior a 5 hectàrees i iguals o menys de 10 hectàrees: 20%
 • Explotacions agràries de superfície superior a 10 hectàrees: 25%

2. Per l'adquisició d'aliments pels animals d'explotacions ramaderes d'oví i caprí:

 • Explotacions amb un cens de femelles reproductores de més de 25 animals i igual o menys de 50: 10%
 • Explotacions amb un cens de femelles reproductores de més de 50 animals i igual o menys de 100: 20%
 • Explotacions amb un cens de femelles reproductores de més de 100 animals: 25%

3. Per acompliment d'un o múltiples dels següents criteris, si en el moment de finalitzar el termini per presentar sol·licituds s'acompleixen els següents punts:

 • 10% , quan l'explotació agrària estigui inscrita al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
 • 10 % quan l'explotació agrària estigui inscrita en el Registre Insular Agrari.
 • 10 % en cas de dispersió parcel·lària en el context de les presents subvencions, és a dir, si la superfície mitjana de les parcel·les de l'explotació és igual o inferior a 5 hectàrees.
 • 10 % quan la titular, arrendatària o cotitular sigui una dona.
 • 10 % quan la persona beneficiària tingui una edat compresa entre 18 i no hagin complit els 41 anys.

Els imports resultants dels augments se sumaran a l'import inicial de la subvenció.

En cap cas, la suma de l'import inicial més els imports corresponents als augments podrà superar el 100% de la base imposable ni els 2.500 euros per sol·licitud.

Línies 2, 3 i 4: el valor de la subvenció total (de les 3 línies juntes) no podrà superar mai els 2.500 euros per persona física o jurídica, per cada una de les seves sol·licituds; ni els 5.000 per les entitats sense ànim de lucre.

L'import inicial de les subvencions per les línies 2, 3 i 4 (juntes) es calcularà considerant el 75% de l'import de la base imposable de les factures justificatives de les actuacions subvencionables.

Aquest import inicial servirà de base per al càlcul dels següents augments:

 • 10 % , quan l'explotació agrària estigui inscrita al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
 • 10 % quan l'explotació agrària estigui inscrita en el Registre Insular Agrari.
 • 10 % en cas de dispersió parcel·lària en el context de les presents subvencions, és a dir, si la superfície mitjana de les parcel·les de l'explotació és igual o inferior a 5 hectàrees.
 • 10 % quan la titular, arrendatària o cotitular sigui una dona.
 • 10 % quan la persona beneficiària tingui una edat compresa entre 18 i no hagin complit els 41 anys.

Els imports resultants dels augments se sumaran a l'import inicial de la subvenció.

En cap cas, la suma de l'import inicial més els imports corresponents als augments podrà superar el 100% de la base imposable ni els 2.500 euros que corresponen com a màxim a aquestes 3 línies juntes en el cas de persones físiques o jurídiques, ni 5.000 per entitats sense ànim de lucre.

Línia 5: el valor de la subvenció total no podrà superar mai els 500 euros per persona física o jurídica, per sol·licitud.

L'import inicial de les subvencions es calcularà considerant el 75% de l'import de la base imposable de les factures justificatives de les actuacions subvencionables.

Aquest import inicial servirà de base per al càlcul dels següents augments:

 • 10 %, quan l'explotació agrària estigui inscrita al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
 • 10 % quan l'explotació agrària estigui inscrita en el Registre Insular Agrari.
 • 10 % en cas de dispersió parcel·lària en el context de les presents subvencions, és a dir, si la superfície mitjana de les parcel·les de l'explotació és igual o inferior a 5 hectàrees.
 • 10 % quan la titular, arrendatària o cotitular sigui una dona
 • 10 % quan la persona beneficiària tingui una edat compresa entre 18 i no hagin complit els 41 anys.

En cap cas, la suma de l'import inicial més els imports corresponents als augments podrà superar el 100% de la base imposable ni els 500 euros per sol·licitud.

No es consideraran subvencionables:

a) Altres despeses relacionades amb els contractes d'arrendament amb opció de compra, tals com el marge de la persona arrendatària, els costos de refinançament d'interessos, les despeses generals i les despeses de l'assegurança.

b) Les inversions de reposició o mera substitució d'equips i maquinària, excepte si la nova adquisició correspon a equips o maquinària distints dels anteriors per la tecnologia utilitzada o pel seu rendiment.

c) La compra de drets de producció agrícola.

d) Les varietats agrícoles que tinguin la consideració d'organisme modificat genèticament per la reglamentació de la Unió Europea.

e) Combustibles

Setena. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds s'hauran de redactar d'acord el model normalitzat que es penjarà a la pàgina web del Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica dins el portal de l'Ajuntament: www. calvia.com

2. Les sol·licituds podran presentar-se en qualsevol de les formes i llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 16 de la LPACAP.

3. Les sol·licituds es poden presentar durant els vint dies hàbils posteriors des de el dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB.

4. S'ha de fer una sol·licitud per explotació agrària excepte en el cas d'aquelles persones físiques o jurídiques que, en el conjunt de les seves explotacions agràries, la mitjana de les superfícies sigui igual o inferior a 5 ha, és a dir, compleixi amb la dispersió parcel·lària; en aquest cas, només pot presentar una sol·licitud pel conjunt d'explotacions.

5. Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada haurà de presentar una declaració responsable, per la qual es declara:

a. En el seu cas, que la persona que ostenta la representació legal de l'entitat no està inhabilitada per a contractar amb les administracions públiques o per obtenir una subvenció.

b. Que es troba al corrent de totes les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Calvià.

c. Que se està al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.

d. Les dades bancàries aportades son vertaderes.

e. En el cas de les entitats, que no es troben en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

6. Les persones sol·licitants podran referir les seves sol·licituds a qualsevol de les línies relacionades a la base primera, no essent aquestes excloents entre si.

En el cas que s'advertís que la sol·licitud, o la documentació exigides, no reuneixen els requisits que estableix aquest article, es requerirà a les persones interessa perquè en el termini de deu (10) dies esmenin la falta o acompanyin els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de LPACAP.

Vuitena. Comprovació de dades

1. Amb conformitat a l'establert en l'article 28 de la LPACAP, els interessats tenen el dret de no aportar documents que ja estiguin en poder de l'ajuntament o haguin sigut elaborats per qualsevol altra administració.

2. L'ajuntament podrà consultar o demanar, llevat que l'interessat s'hi oposi, les dades necessàries.

Novena. Publicació. Publicitat i transparència

1. Les bases reguladores es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (d'ara endavant BOIB), a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

2. La convocatòria s'ha de registrar, en primer lloc, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (en endavant BDNS) acompanyada de el text de la convocatòria i del seu extracte. Un cop registrada, l'extracte es publicarà, amb el codi d'identificació que s'hagi assignat la BDNS a la convocatòria, en el BOIB. El text íntegre es publicarà a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

3. A l'efecte de donar compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes en la LGS i en la Llei 19/2013, s'haurà de remetre a la BDNS, en la seva qualitat de Sistema Nacional de Publicitat de subvencions i ajudes públiques, informació sobre les concessions, els pagaments realitzats, les resolucions de procediment de reintegrament i les resolucions fermes el procediment sancionador

Desena. L'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció. Termini de notificació de la resolució

L'òrgan competent per l'ordenació del procediment de concessió serà la Tinença de Batlia de Medi Ambient i Transició Ecològica i per a la instrucció del procediment serà la Direcció General de Desenvolupament Sostenible, Medi Ambient i Transició Ecològica de l'ajuntament de Calvià.

La proposta de concessió, mitjançant l'òrgan instructor, se formularà a l'òrgan concedent per un òrgan col·legiat (Comissió de Valoració) compost per les següents persones membres, que contaran amb veu i vot:

Presidència: El tinent de batle delegat de Medi Ambient i Transició Ecològica

Secretaria. El secretari de l'ajuntament o persona en qui delegui.

Dos vocalies: Cap de Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica

Cap de Secció de Mon Rural i Salut Pública

Aquest òrgan podrà recabar quants informes se considerin necessaris d'altres organismes, així com requerir, mitjançant l'òrgan instructor, a la persona sol·licitant a que presenti documentació o aclariments.

L'òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta Local de Govern.

El procediment de concessió es resoldrà en el termini de quinze (15) dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució. Mitjançant resolució s'acordarà tant l'atorgament de les subvencions com la desestimació i la no concessió, per desistiment, renúncia o impossibilitat material sobrevinguda. Es motivarà de conformitat a les presents bases.

La resolució posa fi a la via administrativa i es pot recórrer mitjançant la interposició de recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un (1) mes comptant a partir de l'endemà del de la notificació, o bé directament mitjançant la interposició de recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del contenciós-administratiu corresponent, en el termini de dos (2) mesos a partir de l'endemà de la publicació.

- En el termini màxim de un (1) mes natural, comptat a partir de l'endemà del de l'adopció de l'acord per part de la la JGL, s'haurà de procedir a la notificació de totes les persones interessades que resultin de l'expedient. El termini màxim per resoldre i notificar no podrà excedir de sis (6) mesos des de la publicació de la convocatòria.

Onzena. Termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària de l'acompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció

1.- La persona beneficiària haurà de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció abans del 16 d'octubre de 2022.

2.- La justificació, sota responsabilitat de la persona declarant, es farà per la modalitat de compte justificatiu simplificat, model normalitzat que es penjarà a la pàgina web del Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica dins el portal de l'Ajuntament: www. calvia.com. A aquest efecte haurà de lliurar la següent documentació:

a. Una relació de les còpies acarades de les factures originals girades per tercers al beneficiari o beneficiaria de la subvenció o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. En el cas d'operacions entre la pagesia integrada en el règim agrari, s'haurà d'acompanyar un document emès per un operador econòmic del sector que acrediti que el valor de l'operació s'adapta al valor de mercat del concepte facturat.

b. Per la línia 4, a més de la documentació anterior:

- Per participar a una acció formativa: Acreditació de la participació lliurada per l'entitat organitzadora.

- Per l'organització d'activitats formatives, jornades, seminaris, demostracions, difusions: una memòria detallada i justificativa de l'acompliment de l'objecte de la concessió de la subvenció, segons el model recollit al punt dos d'aquesta base.

Dotzena. Finançament

1. Durant l'exercici pressupostari 2022, es destina la quantitat de 85.000 euros a les subvencions objecte de la present convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària de exercici 2022 “subvencions pagesos”, distribuïts de la següent manera: 38.000 € per la Línia 1 i 43.000 € pel conjunt de les línies 2,3 i 4, i de 4.000 € per la línia 5.

2.La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria. En cas de que no s'esgoti la quantia de qualsevol de les línies, la quantia sobrant d'aquestes se podrà assignar a les altres en cas de que aquestes s'esgotin.

3. L'import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat, amb caràcter previ a la resolució de les sol·licituds presentades, per l'òrgan que tingui atribuïda la competència per raó de la quantia de la modificació, sense que això doni lloc a una nova convocatòria. L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions. Tot això es durà a efecte de conformitat amb el que estableix l'article 58 de Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tretzena. Formalització de la subvenció

Un cop presentada la justificació de l'acompliment de la finalitat per la qual es va concedir la subvenció, es comprovarà la procedència d'aquesta.

Si s'apreciessin defectes esmenables en la justificació presentada, s'atorgarà un termini de deu dies per la seva correcció.

Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació.

No se contempla la possibilitat de realitzar bestretes. 

Catorzena. Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Reintegrament

Serà procedent el reintegrament de la subvenció en els casos que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la seva normativa de desenvolupament.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, o la data en què la persona deutora ingressi el reintegrament si és anterior a aquesta, en els següents casos:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, de el projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix les normes reguladores de la subvenció.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en aquestes bases.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en aquestes bases així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l'ajuntament a les persones beneficiàries, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l'ajuntament a les persones beneficiàries, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades.

Quinzena. Comprovació de les subvencions

Entre els deures de totes les persones beneficiàries d'una subvenció s'inclou la de justificar davant l'òrgan concedent el compliment de les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 14.1.b) de la LGS. Per a això, les persones beneficiàries s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent de la subvenció.

La justificació de l'acompliment de les condicions i dels objectius previstos, constitueixen un acte amb forma documental i de caràcter obligatori, que correspon a la persona beneficiària de la subvenció i que dóna inici a les actuacions de comprovació de l'òrgan concedent amb vista a la seva verificació.

La persona beneficiària de la subvenció ha de complir doncs, no només les condicions de fons que determinin el dret a la subvenció, sinó també les condicions formals referides a la forma i el temps d'acreditació d'aquelles.

Una vegada que la persona beneficiària ha presentat la justificació de la subvenció, amb l'estructura i abast que estableixen aquestes bases, aquella ha de ser comprovada per l'òrgan concedent, d'acord amb el que estableix l'article 32 de la LGS, segons el qual "l'òrgan concedent comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció".

Correspon a el cap de secció Món Rural i Salut Pública, com a part de l'òrgan concedent de la subvenció, examinar la realització de les persones beneficiàries de les activitats subvencionades, així com el compliment de la finalitat que determina la concessió i gaudi. El Cap de Secció del Mon Rural i Salut Pública, com a part de l'òrgan concedent de la subvenció, haurà d'establir un pla d'actuació per a comprovar la realització per les persones beneficiàries de les activitats subvencionades per tal de procedir a la comprovació que estableix la Llei general de Subvencions. Aquest pla hauria de supervisar la totalitat de les subvencions concedides o bé es pot establir una mostra de les concedides, en cas de ser així s'haurà d'especificar la forma de selecció de la mostra, així com els principals aspectes a comprovar en el moment de la seva realització

Efectuades les actuacions oportunes per a la comprovació de la realització de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció i el compliment de la finalitat prevista, el cap de Secció de Món Rural i Salut pública ha de finalitzar el procediment amb un informe tècnic responsable de la comprovació en el que faci constar l'adequació de la subvenció als objectius proposats, recollint de forma desglossada el compliment de les obligacions, requisits i resultats fixats per a cada persona beneficiària i subvenció. En cas contrari, haurà d'iniciar el procediment de sol·licitud de reintegrament parcial o total de la subvenció. 

Setzena. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries:

 • Col·laborar en les actuacions de seguiment de l'Ajuntament, i aportar tota la informació que li sigui requerida, així com qualsevol altres de comprovació i control que fossin necessàries amb la finalitat de verificar el compliment específic de les obligacions associades a l'ajuda.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i inspecció que l'Ajuntament consideri pertinents.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, tenint en compte que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 • Exercir l'activitat agrària i mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Les persones beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament establerts.

Dissetena. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals

Les subvencions concedides seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles rebudes no podran sumar en cap cas més del 100 % de la base imposable de les despeses subvencionables o justificades per les diferents administracions o entitats que han donat les ajudes o subvencions per un mateix concepte. 

Divuitena. Recursos

Contra aquestes bases, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Batle de l'Ajuntament de Calvià en el termini d'un mes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'u d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. O bé, recurs contenciós administratiu davant els tribunals competents en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de el de la seva publicació en el BOIB, d'acord amb el que disposin els articles 10 i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Calviá, en el dia de la signatura electrònica (20 d'abril de 2022)

La tinenta de batle delegada de Joventud, Participació Ciutadana, Medi Ambient, ​​​​​​​Transició Ecològica i Memòria Democràtica (Per delegació d'alcaldia de dia 14 de juny de 2021) Margarita Plomer Fornés