Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 227477
Advocació de competències de Batlia delegades en Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia ha resolt mitjançant decret de batlia de data 11 d'abril de 2022 el següent: 

Expedient núm.: 77/2022

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Delegacions i Advocacions de Competències

Data d'iniciació: 24/03/2022

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Vist que amb data 30 d'octubre de 2019, mitjançant Resolució núm. 305/2019, aquesta Batlia va dictar la delegació d'atribucions de Batlia en Junta de Govern Local, la qual es transcriu a continuació:

Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de Batlia, determinades a l'article 21.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL):

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, excloent-ne les previstes en l'article art.117.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

g) Aprovar l'oferta d'ocupació públic d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Acordar la imposició de sancions al personal, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en els articles 99.1 i 3 d'aquesta llei.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de Batlia, determinades a la disposició addicional segona de la Llei 09/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

- Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada

- Així mateix l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

Quart.- Així mateix, delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals, d'acord a l'article 21.1.s. de la llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL).

 

​​​​​​​Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de Batlia, determinades a l'article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF):

a) Efectuar les convocatòries derivades de l'oferta anual d'ocupació públic, de conformitat amb les bases aprovades.

b) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió dels llocs de treball de lliure designació.

f) Premiar i sancionar tot el personal de la Corporació, llevat que la sanció consisteixi en la separació del servei o l'acomiadament del personal laboral.

g) La declaració de situacions administratives, així com la jubilació de tot el personal.

h) L'assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions, conforme a les normes estatals reguladores de les retribucions del personal al servei de les Corporacions Locals.

Sisè.- Delegar en la Junta de Govern Local l'atribució de Batlia d'aprovació de les factures que corresponguin al desenvolupament normal del pressupost i que hagin estat rebudes pels serveis d'intervenció, determinada a l'article 41.21 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Setè.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació amb les matèries delegades tindrà el mateix valor que les resolucions que dicti la Batlia en l'exercici de les atribucions que no hagi delegat, sense perjudici de la seva adopció conforme a les regles de funcionament de la Junta de Govern Local. A més, els acords adoptats per delegació s'entendran dictats per la Batlia, com a titular de la competència originària, el qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació. Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades en cap altre òrgan.

Vuitè.- D'acord a l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent al de la data del present decret, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació per part de la Batlia.»

Vist que aquesta delegació comprèn les facultats de direcció i de gestió, així com la de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l'adopció d'actes administratius que afectin tercers.

Atès que la tramitació dels procediments de contractació revesteix una gran complexitat, doncs la normativa en matèria de contractació pública exigeix dur a terme una gran quantitat de tràmits, la qual cosa allarga de manera important la resolució d'aquest procediments. Tots aquests tràmits han de ser respectats escrupolosament, i el fet que sigui la Junta de Govern i no el Batle l'òrgan competent per impulsar i aprovar tots els tràmits i documents que es generen, tenint en compte que la periodicitat de la Junta és de cada 15 dies, provoca una dilació en la tramitació dels procediments. D'altra banda, en la majoria dels casos, les actuacions a licitar venen subvencionades per altres administracions, fet que implica el sotmetiment als terminis fixats a cada convocatòria.

Per l'exposat, la Batlia entén que s'han d'evitar en la mesura del possible els retards injustificats en la licitació de les actuacions i, en aquest sentit, considera convenient reclamar, amb caràcter general, l'exercici de les competències que es detallen a continuació:

- L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

- Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada

- Així mateix l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

Per tot plegat, en virtut del que es disposa en els articles 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els articles 43, 44, 45, 114 a 118, 120 i 121 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC

PRIMER. Reclamar les següents competències assumides per la Junta de Govern Local, en virtut del que es disposa en la Resolució d'aquesta Batlia de delegació de competències de data 30 d'octubre de 2019, amb caràcter general, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 116 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2.868/1986, de 28 de novembre:

- L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

- Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada

- Així mateix l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

SEGON. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de què faci efecte des d'aquest dia de la seva signatura, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

TERCER. Adonar de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament a l'efecte de que quedi assabentat del seu contingut, de conformitat amb l'establert en l'article 44.4 en relació amb el 38 d) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals”

  

Buger, en el dia de la signatura electrònica (21 d'abril de 2022)

El batle

Pere Torrens Escalas