Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 225074
Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada l'11 d'abril de 2022 aprovà la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitat parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera, de conformitat amb el següent acord:

 1. Aprovar les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents a Formentera, convocatòria de 2022, que s'adjunten com annex.
 2. Aprovar la convocatòria de 2022 de concessió de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents a l'àmbit territorial de Formentera.
 3.  Obrir un període de presentació de sol·licituds des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB i fins 29 de juliol de 2022.
 4.  Establir que es podran presentar a aquesta convocatòria les actuacions autoritzades a partir de l'1 d'agost de 2021 que reuneixin les condicions establertes a les bases d'aquesta convocatòria, i que no hagin rebut ajudes del consell.
 5.  Preveure la consignació de l'import de 250.000 € (dos-cents cinquanta mil euros) per a la realització de les actuacions previstes en aquesta convocatòria, amb càrrec al projecte de pressupost del Consell per a l'anualitat de 2023, tot recordant que la concessió de les subvencions quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió, tenint en compte la tramitació anticipada de l'expedient segons el previst a l'article 56 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 6.  Establir que per acord de la Comissió de Govern aquest import inicial podrà ampliar-se en funció de les disponibilitats pressupostàries, la qual cosa podrà donar lloc a un increment de la quantia total de les subvencions.
 7.  Publicar les bases i la convocatòria a la Base Nacional de Publicitat de Subvencions del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, al BOIB, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera

 

 ANNEX Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents a Formentera, convocatòria de 2022

1. Objectiu

 L'objectiu d'aquestes Bases és establir els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per realitzar intervencions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en béns del patrimoni cultural, així com per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i telefòniques existents en l'àmbit territorial de Formentera.

2. Conceptes

1. Es considera subvenció qualsevol ajuda directa o indirecta valorable econòmicament que atorga el Consell Insular de Formentera en els termes d'aquestes Bases.

2. Es consideren intervencions en béns del patrimoni cultural les actuacions de documentació, estudi, restauració, conservació, consolidació i rehabilitació d'elements declarats bé d'interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC) —d'acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears—, béns inclosos en el Catàleg i en l'Inventari del patrimoni cultural de Formentera i elements que, tot i no estar dins el Catàleg i l'Inventari, tenguin  valor etnològic d'acord amb l'article 63 del Pla Territorial Insular de Formentera, sempre que dites actuacions contribueixin a millorar els valors patrimonials del bé.

3. No són subvencionables les ampliacions d'immobles protegits, però sí les actuacions de conservació, consolidació i rehabilitació que afectin les parts protegides, de manera que en el projecte tècnic s'haurà d'especificar quin pressupost correspon a l'ampliació i quin a la resta d'actuacions subvencionables.

4. Es considera rehabilitació de parets de pedra les reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals.

5. També s'inclouen en aquestes Bases la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adients— per parets de pedra seca realitzada d'acord amb la tècnica tradicional i  la construcció de noves parets en sòl rústic dins dels entorns de protecció de béns d'interès cultural (BIC). En ambdós casos les actuacions hauran d'ajustar-se al que determina el Pla Territorial Insular de Formentera (article 42, on s'estableix que l'alçada màxima serà de 0,8 m).

6. S'entén per tècnica tradicional de construcció amb pedra seca la realització de murs a partir de pedra poc o mica treballada, disposada en doble parament, correctament travada i tasconada sense cap tipus de morter d'unió, rebliment de la part central del mur i coronament amb enllosat. Només de manera excepcional i justificada es podran acceptar altres propostes de coronament.

7. La unitat de mesura per al càlcul de l'ajuda econòmica per a les parets és el metre quadrat, que resulta de multiplicar la longitud del tram de mur realitzat per l'alçada mitjana sobre el nivell del sòl. L'amplada mínima serà de 60 cm en les parets de nova construcció, mentre que en les que es rehabilitin s'haurà de conservar l'amplada original.

8. Es considerarà soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques les obres que suposin la desaparició total d'un tram d'esteses aèries existents. Es podran soterrar línies elèctriques de mitja

tensió, centres de transformació aeris existents que es reconverteixin en casetes homologades, línies de baixa tensió (generals i individuals) i línies telefòniques (generals i individuals).

9. Es consideraran línies elèctriques i telefòniques particulars aquelles el traçat de les quals discorre sobre terrenys de titularitat privada.

10. Als efectes de calcular els imports de les subvencions en concepte de soterrament de línies aèries es computaran únicament els metres lineals de traçat d'estesa aèria que desapareguin completament, de manera que no es tendran en compte els trams en els quals restin encara esteses aèries instal·lades. 

3. Característiques

 Les sol·licituds de subvenció:

a) Tendran caràcter voluntari i eventual, excepte el que es disposi en aquestes Bases.

b) No podran invocar-se com a precedent.

c) No excediran, en cap cas, del percentatge del cost de la rehabilitació o millora, ni del límit que es fixa en les Bases.

d) No podrà exigir-se augment o revisió de la subvenció.

 4. Condicions

1. La concessió de les subvencions regulades en aquestes Bases quedarà condicionada a l'obtenció de la corresponent llicència urbanística de les obres previstes o, si és el cas, a la tramitació de la declaració responsable d'inici d'obra.

2. L'execució de les obres s'haurà de fer tenint en compte la normativa general aplicable i s'ajustarà en tot moment al que disposa el Pla Territorial Insular de Formentera.

3. En cas d'obres de rehabilitació de parets de pedra s'haurà de respectar l'alineació i les característiques originals  del mur que s'hagi de reparar (alçada, amplada i tipus d'enllosat), en consonància amb les directrius marcades per l'article 63 del Pla Territorial Insular de Formentera. En la substitució de parets de blocs de formigó o la construcció de noves parets dins entorns de protecció de BIC, els nous murs de pedra seca s'hauran d'ajustar al que preveu l'article 42 del mateix document en relació als tancaments de parcel·la.

4. Per a les rehabilitacions de paret de pedra seca s'admetrà una única sol·licitud per parcel·la en cada convocatòria.

5. En cas de voler sol·licitar més d'una línia de subvencions per a una mateixa parcel·la o immoble (intervencions en elements del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra o soterraments de línies elèctriques i telefòniques existents), cadascuna s'haurà de tramitar de manera independent i en cap cas es podran duplicar els conceptes per als quals se sol·licita ajuda.

6. Aquestes subvencions seran incompatibles amb altres ajudes econòmiques ja concedides anteriorment pel Consell Insular de Formentera amb la mateixa finalitat, tret que s'acrediti que tornen a concórrer les condicions que justifiquen la necessitat d'efectuar novament l'actuació.  

 5. Percentatges i imports màxims subvencionables

1. En les intervencions en béns del patrimoni cultural els percentatges i imports màxims subvencionables seran els següents:

a) Béns declarats BIC, BC o amb protecció A en el Catàleg: fins a un 90% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 50.000€.

b) Béns amb protecció B en el Catàleg: fins a un 60% del pressupost de  la intervenció, amb un màxim de 30.000 €.

c) Béns amb protecció C en el Catàleg: fins a un 50% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 25.000 €.

d) Béns de l'Inventari: fins a un 40% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 15.000 €.

e) Elements amb valor etnològic: fins a un 40% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 10.000 €

 2. En la rehabilitació de parets de pedra seca i substitució de parets de materials poc adequats els imports subvencionables són els següents, amb un import total màxim de 20.000 euros:

a) Quan limitin amb camí o via d'ús públic: 100 €/m2, o 50 €/m2 si la rehabilitació l'executa el mateix propietari.

b) Quan delimitin parcel·la però no limitin amb camí o via d'ús públic i quan es tracti de parets interiors d'una parcel·la: 85 €/m2, o 40 €/m2 si la rehabilitació l'executa el mateix propietari.

3. En el soterrament de línies elèctriques i telefòniques se subvencionaran els següents imports, sempre que no se superin el 60 % del pressupost d'execució definit en el projecte tècnic.

a) Línies elèctriques de mitja tensió i de baixa tensió: 80 €/m, amb un import màxim de 40.000 €.

b) Línies elèctriques particulars: 45 €/m, amb un import màxim de 20.000 €.

c) Línies telefòniques generals: 40 €/m, amb un import màxim de 15.000 €.

d) Línies telefòniques particulars: 20 €/m, amb un import màxim de 10.000 €.

e) Soterrament de transformadors: 20.000 € per a cada transformador.

6. Criteris de valoració i preferència

 1. Les sol·licituds de subvencions que es presentin es resoldran mitjançant el procediment de concurrència competitiva i cadascuna es valorarà sobre una puntuació màxima de 100 punts, que resultarà de l'aplicació i la suma dels següents criteris:

1.1 En les intervencions en béns del patrimoni cultural

a) Grau de protecció del bé en el qual es preveu intervenir (màxim de 20 punts). 20 punts per als elements declarats BIC o BC d'acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, o dins dels seus entorns de protecció; 18 punts per als elements amb protecció A del Catàleg; 15 punts per als elements amb protecció B del Catàleg; 10 punts per als elements amb protecció C de Catàleg; 5 punts per als elements inclosos en l'Inventari; 3 punts per als elements amb valor etnològic d'acord amb l'article 63 del Pla Territorial Insular de Formentera.

b) Estat de conservació del bé (màxim de 30 punts), amb una major puntuació per a aquells béns que es troben en pitjor estat de conservació però que encara es puguin considerar recuperables, i una menor puntuació per a aquells que es troben en millor estat.

c) Idoneïtat de la proposta d'actuació (màxim de 50 punts). Es valorarà especialment que la solució, els materials i les tècniques previstes s'ajustin el màxim possible als que s'utilitzaren en la factura original del bé, d'acord amb les directrius marcades pel Plan Nacional de Arquitectura Tradicional de l'Estat i altres plans Nacionals que puguin servir de referència, així com la repercussió que l'execució de l'actuació tendrà en la posada en valor del bé protegit.

1.2 En la rehabilitació de parets de pedra seca

a) Grau de protecció patrimonial dels elements existents a la parcel·la (màxim 50 punts): 25 punts per a cada element declarat BIC o BC d'acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, o dins dels seus entorns de protecció; 20 punts per a cada element amb protecció A del Catàleg; 15 punts per a cada element amb protecció B del Catàleg; 10 punts per als elements amb protecció C de Catàleg; 5 punts per als elements inclosos en l'Inventari.

b) Grau de protecció ambiental (màxim de 20 punts): 20 punts si les parets a rehabilitar es troben en àrea d'alt nivell de protecció (SRP-AANP); 10 punts si es troben en àrea natural d'especial interès (SRP-ANEI).

c) Tipologia del mur (màxim de 10 punts). Es valoraran les característiques patrimonials del bé, tot assignant major puntuació a les tipologies tradicionals que s'ha conservat en menor nombre i que, per tant, tenen major prioritat per a ser restaurades. 

d) Longitud del tram de paret a rehabilitar (màxim 20 punts). La puntuació d'aquest apartat  serà proporcional a la longitud del tram que se sol·licita rehabilitar, en relació al tram més llarg d'entre totes les sol·licituds presentades, d'acord amb la fórmula següent:

 • Pl  = Puntuació per longitud del tram a rehabilitar.
 • L  = Longitud del tram que es vol valorar (en m).
 • Lm = Longitud del tram més llarg d'entre totes les sol·licituds presentades (en m).

1.3 En el soterrament de línies elèctriques i telefòniques

a) Pel grau de protecció patrimonial dels elements afectats existents a la parcel·la (màxim 50 punts): 25 punts per a cada element declarat BIC o BC d'acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, o dins dels seus entorns de protecció; 20 punts per a cada element amb protecció A del Catàleg; 15 punts per a cada element amb protecció B del Catàleg; 10 punts per als elements amb protecció C de Catàleg; 5 punts per als elements inclosos en l'Inventari. Els jaciments arqueològics queden exclosos. Es considerarà afecció quan les línies es trobin en contacte amb els béns protegits o quan discorrin a una distància màxima de 25 m d'aquests.

b) Pel grau de protecció ambiental (màxim de 20 punts): 20 punts si les línies a soterrar es troben en àrea d'alt nivell de protecció (SRP-AANP); 10 punts si es troben en àrea natural d'especial interès (SRP-ANEI).

c) Longitud del tram de traçat d'estesa aèria que desaparegui completament (màxim 30 punts). La puntuació d'aquest apartat  serà proporcional a la longitud del tram d'estesa aèria que se sol·licita eliminar completament, en relació al tram més llarg d'entre totes les sol·licituds presentades, d'acord amb la fórmula següent:

 • Pl  = Puntuació per longitud del tram d'estesa aèria que es preveu eliminar completament.
 • L  = Longitud del tram que es vol valorar (en m).
 • Lm = Longitud del tram més llarg d'entre totes les sol·licituds presentades (en m).

2. Les sol·licituds s'agruparan segons les tres tipologies contemplades en aquestes bases (intervencions en elements del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra seca i soterrament de línies elèctriques i telefòniques) i per ordre decreixent de valoració (de major a menor puntuació total obtinguda).

 7. Requisits

1. Per a poder optar a la subvenció serà necessari acreditar que el sol·licitant i les obres compleixin els requisits fixats en aquestes Bases.

2. Podran sol·licitar subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca i per dur a terme intervencions en elements del patrimoni cultural les persones físiques o jurídiques el règim de les quals sigui d'utilització tant en propietat com lloguer, o d'altres formes de gaudi. Les relacions entre propietaris i llogaters dels habitatges llogats, sobre les quals s'efectuïn les actuacions previstes en les presents Bases, es regularan mitjançant conveni subscrit entre les parts interessades i en el seu defecte per allò que es disposa en la llei d'arrendaments urbans sobre les obres de conservació i millora.

3. Queden excloses les societats que no hagin pogut formular balanç abreujat al tancament de l'últim exercici, d'acord amb el que estableix l'article 181 del Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de societats anònimes.

8. Partides pressupostàries i convocatòries

1. El Consell Insular de Formentera realitzarà una única convocatòria durant el 2022 perquè les persones interessades puguin sol·licitar subvencions dins del termini assenyalat a l'anunci corresponent, que es publicarà al BOIB i als diaris locals.

2. La partida econòmica de 250.000 euros prevista per a aquesta convocatòria d'ajudes (actuació 6 de l'article 8 del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Formentera per al període 2022 i primer trimestre de 2023, publicat al BOIB 36/2022, de 12 de març), es consignarà en els pressuposts generals del Consell de l'exercici de 2023.

3. La concessió de les subvencions quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió, tenint en compte la tramitació anticipada de l'expedient segons el previst a l'article 56 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. La quantia de la partida pressupostària es distribuirà inicialment de la següent manera: 35% per a intervencions en béns del patrimoni cultural, 50% per a rehabilitació de parets de parets de pedra seca i 15% per a soterrament de línies elèctriques i telefòniques. No obstant això, si en alguna d'elles existeix romanent aquest es podrà traslladar a altres línies de subvenció. En aquest cas es prioritzarà, en primer lloc, la rehabilitació de parets de pedra; en segon, les intervencions en béns del patrimoni cultural; i en tercer lloc, el soterrament de línies elèctriques i telefòniques.

 

5. La concessió de les subvencions es farà seguint l'ordre estricte de puntuació obtinguda per cada sol·licitud dins de cadascuna de les tres línies de subvenció, sempre que resti import suficient fruit de l'assignació indicada en el punt anterior.

9. Presentació de les sol·licituds

1. Per sol·licitar les subvencions regulades en aquestes Bases les persones interessades hauran de presentar la següent documentació:

1.1. Intervencions en elements del patrimoni cultural:

a) Instància normalitzada (Annex I) degudament emplenada i signada.

b) Documentació acreditativa del titular o sol·licitant.

c) Pressupost estimat de l'obra. S'hi hauran d'especificar les partides i els materials (el pressupost subvencionable serà el definit al projecte tècnic). Si és el cas, s'haurà d'especificar quina part del pressupost correspon a ampliació de l'immoble i quina a actuacions subvencionables (restauració, conservació, consolidació i rehabilitació). En qualsevol cas, es computaran únicament les partides d'aquelles actuacions que contribueixin al manteniment, conservació i posada en valor del bé patrimonial protegit.

d) Projecte bàsic/memòria descriptiva (en funció de l'abast de les actuacions previstes), en els quals haurà de constar, com a mínim, justificació de l'interès de l'actuació de cara a la conservació, manteniment i posada en valor del bé, així com definir els materials i les solucions tècniques que es preveuen aplicar.

e) Localització del bé.

f) Referències cadastrals de la parcel·la on es troba el bé.

g) Documentació fotogràfica suficient per avaluar l'estat actual de conservació del bé.

1.2. Rehabilitació de parets de pedra seca:

a) Instància normalitzada (Annex I) degudament emplenada i signada.

b) Plànol de la situació de les parets de pedra seca que es rehabilitaran.

c) Referències cadastrals de de la parcel·la on es troben les parets per rehabilitar.

d) Fotografies de l'estat actual de les parets.

e) Dimensions de les parets que s'han de rehabilitar, longitud, amplada, i/o alçada.

f) Pressupost de les obres de rehabilitació de la paret per empresa habilitada o bé declaració que les obres seran executades per la mateixa persona propietària, si és el cas (Annex II).

g) Documentació acreditativa del titular o sol·licitant.

1.3. Soterrament de línies elèctriques i telefòniques existents:

a) Instància normalitzada (Annex I) degudament emplenada i signada.

b) Documentació acreditativa del titular o sol·licitant.

c) Pressupost d'execució previst (el pressupost subvencionable serà el definit al projecte tècnic).

d) Memòria succinta en la que se descriuran els objectius perseguits i es justificarà l'interès de l'obra per a la que es realitza l'ajuda. Els sol·licitants hauran de presentar en el termini de 2 mesos a partir de la data de l'inici de la convocatòria publicada al BOIB, projecte tècnic. Transcorregut aquest termini sense haver presentat la documentació requerida es considerarà ha desistit de la sol·licitud de subvenció.

e) Plànol de situació E: 1/5000 y E: 1/1000.

f) Referències cadastrals de la parcel·la on es troben les línies que s'han de soterrar.

g) Característiques tècniques de l'obra, amb indicació explícita dels metres lineals d'estesa que desapareixeran.

2. A banda de l'expedient de sol·licitud de subvenció, també s'haurà de tramitar la corresponent llicència urbanística o, en els casos que pertoqui, la declaració responsable d'inici d'obres, la concessió/validació de les quals serà vinculant a l'hora d'atorgar la subvenció.

3. En les intervencions en element del patrimoni cultural i en els soterraments de línies elèctriques i telefòniques existents, els pressuposts estimats que s'aportin junt amb la sol·licitud de subvenció hauran de coincidir amb els que s'aportin per tramitar l'expedient de llicència urbanística o declaració responsable d'inici d'obres.

10. La Comissió Avaluadora

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència del Consell convocarà la Comissió Avaluadora, que estarà formada per les següents persones:

 • Un/a tècnic/a de l'àrea de Patrimoni Cultural, que assumirà la Presidència.
 • Un/a tècnic/a de l'àrea d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de l'àrea de Serveis Insulars o bé de l'àrea d'Infraestructures.
 • Un/a funcionari/ària de l'àrea de Patrimoni Cultural o persona en qui delegui.
 • La persona titular de la Secretaria del Consell o persona en qui delegui, que assumirà la Secretaria.

2. La Comissió Avaluadora valorarà els projectes d'acord amb els criteris establerts a l'article 6 d'aquestes bases i formularà proposta de concessió a la Comissió de Govern del Consell, que serà l'òrgan resolutori.

3. La Comissió Avaluadora té potestat per resoldre els dubtes que puguin plantejar aquestes bases, així com per prendre els acords necessaris sobre la seua interpretació, a fi de garantir un bon desenvolupament del procés de valoració de les sol·licituds.

Article 11. Termini d'execució de les actuacions

1. La subvenció estarà condicionada a l'obtenció de la llicència urbanística o, si és el cas, a la validació de la declaració responsable d'inici d'obres.

2. El termini fixat per a l'execució de les obres objecte de la subvenció serà el que consti en la corresponent llicència i es computarà a partir de l'endemà de la recepció de la notificació de concessió de la subvenció o bé de la llicència urbanística (es tendrà en compte el document que es notifiqui més tard).

3. En qualsevol cas, el termini total d'execució no podrà superar els 24 mesos. En cas que se superi, es considerarà que l'interessat ha desistit.

Article 12. Justificació i abonament de les subvencions

1. Una vegada finalitzades les obres, les persones interessades hauran de presentar al Consell Insular de Formentera la següent documentació justificativa:

1.1. En les intervencions en elements del patrimoni cultural la subvenció es rebrà una vegada finalitzades les obres i després d'aportar la següent documentació:

a) Instància normalitzada (Annex III) degudament emplenada i signada.

b) Fotografies de l'estat final una vegada realitzada la intervenció per la qual se sol·licita subvenció.

c) Factures de les despeses derivades de la intervenció i els corresponents justificants de pagament.

d) Llicència d'obres.

e) Certificat del compte bancari on s'hagi d'efectuar l'ingrés de la subvenció.

1.2. En les rehabilitacions de parets de pedra seca la subvenció es rebrà una vegada finalitzades les obres i després d'aportar la següent documentació: 

a) Instància normalitzada (Annex III) degudament emplenada i signada.

b) Fotografies de l'estat final una vegada realitzada la intervenció per la qual se sol·licita subvenció.

c) Factures de les despeses derivades de la intervenció i els corresponents justificants de pagament si la rehabilitació l'ha dut a terme una empresa habilitada.

d) Les obres que siguin executades pel mateix propietari, la persona beneficiària haurà de comparèixer davant la Secretaria del CIF als efectes d'emetre declaració responsable relativa a l'execució personal de les obres.

e) Llicència d'obres.

f) Certificat del compte bancari on s'hagi d'efectuar l'ingrés de la subvenció.

1.3. En els soterraments de línies elèctriques i/o telefòniques existents la subvenció es rebrà una vegada finalitzades les obres i després d'aportar la següent documentació:

a) Instància normalitzada (Annex III) degudament emplenada i signada.

b) Fotografies de l'estat del terreny després de la realització de les obres de soterrament.

c) Factures de les despeses derivades del soterrament i els corresponents justificants de pagament.

d) Llicència d'obres.

e) Certificat de direcció d'obra i/o instal·lació firmat per un tècnic competent i degudament visat.

f) Projecte tècnic visat per col·legi oficial.

g) Certificat del compte bancari.

h) Altra documentació complementària que pugui resultar procedent.

2. En el cas d'ajudes concedides que superin la quantia de 30.000 euros, el beneficiari haurà de poder justificar que ha de sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, en compliment del que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Consell realitzarà les inspeccions que es considerin necessàries per assegurar-se de la correcta i efectiva realització de las obres. Tot això sense perjudici que, en els béns del patrimoni cultural, i d'acord amb el que preveu l'article 22.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, l'administració pugui realitzar les inspeccions i els controls que consideri oportuns per garantir que les obres s'ajusten a l'autorització concedida.

4. Quan els òrgans competents del Consell hagin verificat que la documentació justificativa és correcta, es procedirà a l'aprovació del reconeixement de l'obligació d'abonar l'ajuda concedida.

Article 13. Obligació dels beneficiaris

Els beneficiaris d'aquestes subvencions es comprometen a posar, en un lloc visible a l'indret on es troben els elements que han set objecte de subvenció, la placa que els lliuri el Consell. Aquesta obligació haurà de ser complerta en el termini màxim de 15 dies des de la inspecció definitiva. En cas de no complir aquesta obligació, podria ser motiu de denegació de la subvenció.

Article 14. Publicitat

L'anunci corresponent de les presents Bases es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Formentera, amb la data de la signatura electrònica (20 d'abril de 2022)

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres

Documents adjunts