Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 224395
Informe-proposta de resolució del servei de seguretat ciutadana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ateses les actuacions succeïdes, s'han considerat els següents:

FETS

1.- Mitjançant notificació, la Conselleria d'administracions públiques i modernització va remetre a aquesta Batlia la circular del servei de policia tutor de les Illes Balears núm.01/2020, que regula les autoritzacions per a viatges de menors d'edat sense els pares/mares o tutors legals fora del territori nacional.

Tal circular disposa que en data 9 de juliol de 2019 el Ministeri de l'Interior va dictar la Instrucció núm. 10/2019, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per la que es regula el procediment per a atorgar el permís de viatge fora del territori nacional per a menors d'edat.

2.- La mateixa Instrucció núm. 10/2019, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, en el seu punt tercer indica que el formulari per expedir l'autorització dels pares/mares o tutors legals dels menors d'edat podrà ser emplenat i signat per les unitats operatives de la Direcció General de la Policia i de la Direcció General de la Guàrdia Civil, pels jutjats, per les notaries i pels batles.

3.- La Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'interior va emetre un ofici, en data 21 de gener de 2021, dictaminant que els batles i batlesses podien delegar l'expedició i signatura dels permisos de viatge fora de territori nacional per a menors d'edat a les policies locals mitjançant decret de batlia o document que es consideri per part de la secretaria de cada ajuntament, sempre complint amb els requisits que estipula la Instrucció núm. 10/2019, de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

4.- D'acord amb tots els antecedents transcrits, la Direcció General d'Emergències i Interior va confirmar que la signatura d'aquests permisos poden recaure sobre la persona que ostenta la prefectura de la policia local en cada moment, o en cas de municipis amb un cos policial amb més de 50 efectius aproximadament, aquests documents siguin signats per altres comandaments que la prefectura i batlia considerin.

VALORACIÓ JURÍDICA

I.- De conformitat amb l'establert en la legislació aplicable, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, així com el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i tenint en compte que el cos policial en el municipi de Calvià és bastant superior als 50 efectius requerits, per motius d'eficiència funcional i administrativa es pot delegar la tramitació del procediment per a la signatura dels permisos de viatge fora del territori nacional per a menors d'edat.

II.- L'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el qual disposa que, el Batle donarà compte a la Corporació, a cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagi adoptat des de la darrera sessió plenària ordinària perquè els regidors coneguin el desenvolupament de l'administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, prevists en l'article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Per tot el que s'ha exposat, aquesta Prefectura considera convenient elevar la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- Delegar la signatura dels permisos de viatge fora del territori nacional per a menors d'edat als comandaments de la plantilla de la Policia Local de Calvià que es relacionen a continuació:

  • En el Sr. Francisco Darder Kittila, Major en Cap de la Policia Local de Calvià
  • En el Sr. José Antonio Navarro Muñoz, Major de la Policia Local de Calvià
  • En el Sr. José Luís Rubiales Martín, Inspector de la Policia Local de Calvià
  • En el Sr. Jaime Jaume Marcó, Inspector de la Policia Local de Calvià
  • En el Sr. Antonio José Pascual Vallejo, Inspector de la Policia Local de Calvià
  • En el Sr. Antonio Aguareles Garcia, Inspector de la Policia Local de Calvià.
 

SEGON.- Notificar als comandaments de la Policia Local, als qui es delega la signatura dels permisos de viatge fora del territori nacional per a menors d'edat, les encomanes acordades.

TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.

QUART.- Publicar al BOIB la present Resolució.

CINQUÈ.- Comunicar la present Resolució a la Direcció General d'Emergències i Interior.

 

Calvià, 24 de març de 2022

La TAG Municipal Jerònia Ferrer Mas

Vist i plau

El major en ap de la Policia Local Francisco Darder Kittila

Conforme amb l'anterior proposta, que s'elevi a Decret​​​​​​​ El batle Alfonso Rodriguez Badal