Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 227688
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. S'ha detectat una error material en la línia I.2.4 del l'annex del Pla Estratègic de Subvencions, relativa als premis autonòmics per la labor realitzada per tots els centres educatius d'àmbit balear, el professorat i l'alumnat participants en el concurs escolar Consumòpolis, gestionats per la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum, en el sentit que el capítol al qual s'imputa aquesta despesa és el capítol VI i no el IV com apareix actualment.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. Els articles 25 i 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar l'errada material detectada en l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), pel que fa a la línia I.2.4, en els termes següents:

On hi diu:

I.2.4

Direcció general: Direcció General de Consum

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: premis a nivell autonòmic per la labor realitzada per tots els centres educatius d'àmbit balear, el professorat i l'alumnat, participants en el concurs escolar Consumópolis

Objectiu i efectes: fomentar l'educació en l'àmbit de consum a través del concurs escolar Consumópolis, amb l'objectiu de sensibilitzar als escolars en la importància que té realitzar actes de consum de forma conscient, crítica, solidària i responsable, així com fomentar la participació dels centres educatius mitjançant el professorat i l'alumnat, en l'adequació de pautes de consum dirigides a la utilització racional dels recursos i a la incorporació de valors ecològics en les decisions individuals de compra, ús i gaudiment; potenciar i desenvolupar habilitats i destreses bàsiques i transversals com la recerca d'informació, el treball autònom, la col·laboració i participació de tots els membres dels equips participants en la consecució d'un objectiu comú; fomentar l'aprenentatge col·laboratiu i pràctic a través de les experiències i vivències compartides pels alumnes de totes les comunitats autònomes participants

Convocatòria: anual

Cost (en espècie): 45.000,00 €

Indicadors: nombre d'alumnes participants al concurs, nombre de centres participants al concurs i distribució geogràfica

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

Hi ha de dir:

I.2.4

Direcció general: Direcció General de Consum

Font de finançament: capítol VI

Descripció: premis autonòmics per la labor realitzada per tots els centres educatius d'àmbit balear, el professorat i l'alumnat participants en el concurs escolar Consumòpolis

Objectiu i efectes: fomentar l'educació en l'àmbit del consum a través del concurs escolar Consumòpolis, amb l'objectiu de sensibilitzar els escolars en la importància que té realitzar actes de consum de forma conscient, crítica, solidària i responsable, així com fomentar la participació dels centres educatius mitjançant el professorat i l'alumnat, en l'adequació de pautes de consum dirigides a la utilització racional dels recursos i a la incorporació de valors ecològics en les decisions individuals de compra, ús i gaudiment; potenciar i desenvolupar habilitats i destreses bàsiques i transversals com la recerca d'informació, el treball autònom, la col·laboració i la participació de tots els membres dels equips participants en la consecució d'un objectiu comú; fomentar l'aprenentatge col·laboratiu i pràctic a través de les experiències i les vivències compartides pels alumnes de totes les comunitats autònomes participants

Convocatòria: anual

Cost (en espècie): 45.000,00 €

Indicadors: nombre d'alumnes participants en el concurs, nombre de centres participants en el concurs i distribució geogràfica

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 5 d'abril de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau