Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 224394
Bases que han de regir la convocatòria de dues línies de subvencions en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'establert a l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a continuació es fan públiques les bases reguladores de la convocatòria de dues línies de subvencions en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus per a l'any 2022, aprovada per acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en data 8 d'abril de 2022, següent:

I) DISPOSICIONS GENERALS

1.- Justificació i objecte

1.1. L'exposició de motius del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, modificat per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, reconeix que la concessió d'ajudes o de subvencions és la principal o més important de les activitats de foment que desenvolupen totes les administracions públiques. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, determina que una part important de l'activitat financera es canalitza mitjançant subvencions, amb l'objecte de donar resposta, amb mesures de recolzament financer, a demandes socials i econòmiques de les entitats públiques o privades.

El Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos de l'illa d'Eivissa (PDSPIGRE), aprovat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió extraordinària i urgent, de dia 22 de juny de 2020, i publicat al BOIB núm. 116 de 30 de juny de 2020, té, com a màxima prioritat, la prevenció dels residus, seguit de, la seua reutilització, la seua preparació per a la reutilització i el seu reciclatge.

Tant la Llei 22/2011 a l'article 16 com la Llei 8/2019 a l'article 22.1.h) atribueixen a les administracions públiques dins del marc de les seues competències, la funció de foment en la prevenció de la generació residus, implantació de la recollida selectiva, millora de la gestió dels residus i impuls i reforç del mercat del reciclat.

Per la seua part el PDSPIGRE a l'article 6.3.d) atribueix al Consell Insular d'Eivissa l'activitat de foment de les activitats públiques i privades de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i recollida separada de residus en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa.

La recent posada en funcionament de la planta de triatge i tractament de residus de l'illa d'Eivissa, on es duen a terme processos de selecció i tractament dels residus, i la implantació de la recollida de la fracció orgànica en la major part dels municipis de l'illa, tot i suposar un pas endavant important en la gestió dels residus urbans a l'illa d'Eivissa, han d'anar acompanyats d'actuacions específiques de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge, a la fi d'assolir els objectius fixats per la llei.

Així, es desprèn des de l'administració, la necessitat de fomentar la prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus, i la voluntat del Departament de Gestió ambiental del Consell Insular d'Eivissa (CIE) de fomentar la realització de projectes i accions enfocats en la prevenció, la reutilització la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus per part de diversos agents socials, com són les entitats sense ànim de lucre i els ajuntaments.

1.2. La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar amb caràcter general la prevenció, reutilització, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus domèstics a l'illa d'Eivissa, i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i, al mateix temps, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

1.3. Característiques de les actuacions objecte de subvenció.

 1. Han d'estar exclusivament centrades en la prevenció, la reutilització, la preparació per a la reutilització, la recollida i/o el reciclatge de residus domèstics, incloent la matèria orgànica.
 2. Han d'estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, han de presentar un pressupost justificat, i han de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la de seguiment.
 3. Els missatges que es difondran han d'incloure els beneficis ambientals i la forma de realitzar les accions de la prevenció, reutilització, la preparació per a la reutilització i/o el reciclatge dels residus.
   
 4. Els elements de difusió i materials que es realitzin en el marc del projecte duran el distintiu del beneficiari de la subvenció i el del Consell Insular d'Eivissa, que es pot consultar a la pàgina web del CIE www. conselldeivissa.es.
 5. Han de ser projectes executats entre l'1 de gener de 2022 i la data de justificació determinada a l'article 8 d'aquestes bases.
 6. L'àmbit territorial de les actuacions serà l'illa d'Eivissa.
 7. Seran subvencionables el personal propi o aliè, d'acord amb el que s'indica a cada línia, el material, i altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i/o de reciclatge projectades, incloses les campanyes de difusió i d'informació del projecte de prevenció, reutilització preparació per a la reutilització i/o reciclatge.
 8. Queden exclosos els gots, els plats, els coberts i les tasses compostables, els premis i els regals no relacionats amb la prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i/o reciclatge.
 9. Les actuacions de neteja d'espais per si soles o que no formin part d'un projecte més ampli de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i/o reciclatge tampoc estan incloses en l'àmbit de l'ajuda.

2.- Consignació pressupostària

Al pressupost del Consell Insular d'Eivissa aprovat per a l'exercici 2022 així com al Pla estratègic de subvencions, publicat al BOIB núm. 20 de 15 de febrer de 2020 (que té una vigència de tres anys), es preveuen dues línies de subvencions per promoure la prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus, una d'elles adreçada a entitats sense ànim de lucre, per un import total de 40.000 € (partida 1700 4890000) i 30.000 € (partida 1700 78900) i una línia adreçada als Ajuntaments de l'illa d'Eivissa, una per import de 200.000 € (partida 1700 46200).

En el cas que una línia no exhaureixi el pressupost màxim establert, s'imputarà la quantia sobrant a l'altra línia que s'hagi exhaurit, inclosa en aquestes bases, tot i que en cap cas es sobrepassarà la quantia màxima que pot percebre cada beneficiari.

3.-  Iniciació, instrucció i resolució dels expedients

3.1. L'òrgan competent per a l'aprovació de la present convocatòria és el Consell Executiu, en virtut del que disposa el Decret de Presidència núm. 2019000484, de 16 de juliol de 2019 (BOIB núm. 98 de 17/07/2019) de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa, en el seu punt tercer, apartat e.

3.2. El Departament de Gestió ambiental serà el competent per instruir el procediment de tramitació dels expedients de sol·licitud de les ajudes regulades en aquesta convocatòria.

S'emetrà un informe tècnic en el qual s'avaluaran totes les sol·licituds presentades en la línia adreçada a entitats sense ànim de lucre i en la línia adreçada a ajuntaments s'emetrà un informe individualitzat per a cada ajuntament..

3.3. Una vegada avaluades les sol·licituds, el conseller executiu del Departament de Gestió ambiental formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que expressarà la relació d'entitats beneficiàries per a les quals es proposa la concessió de l'ajuda i la seua quantia; igualment, si és el cas, en les sol·licituds desistides , excloses o per a les quals es proposa la seua denegació, s'indicarà la causa de desistiment, d'exclusió o denegació. Una vegada notificada la resolució provisional, es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè els interessats formulin les al·legacions que estimin oportunes.

Examinades les al·legacions formulades, en el seu cas, per les entitats interessades, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva.

Amb fonament en la proposta de resolució definitiva de l'òrgan instructor, les ajudes es concediran i pagaran, per delegació del Consell Executiu, mitjançant resolució del conseller executiu del Departament de Gestió ambiental que expressarà la relació d'entitats subvencionades i la quantia de l'ajuda. Igualment, si és el cas, les sol·licituds excloses o per a les quals es denega, amb indicació de la causa d'exclusió, desistiment o denegació. La resolució definitiva es notificarà a les entitats interessades.

3.4. La resolució del conseller executiu del Departament de Gestió ambiental, dictada per delegació, i que s'ha de considerar dictada per l'òrgan delegant (en aquest cas el Consell Executiu), no exhaureix la via administrativa. Contra l'esmentada resolució, es podrà interposar davant la Comissió de Govern el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 16/04/16). El recurs haurà de resoldre's i notificar-se en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

3.5. D'acord amb l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el termini màxim per resoldre i notificar el procediment no excedirà els sis mesos, comptats a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB; transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, la petició s'haurà d'entendre desestimada. D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la resolució de concessió de les ajudes s'exposarà a la seu electrònica del CIE (http:// seu.conselldeivissa.es), fent referència al número de registre d'entrada de la sol·licitud.

3.6. La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, d'acord amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, hagin estat desestimades per sobrepassar la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria.

3.7. Les entitats que ho desitgin podran presentar de manera conjunta la sol·licitud i la justificació de la subvenció per tal que es faci la tramitació conjuntament en un sol tràmit. En aquest cas podran presentar la tramitació conjunta fins la data límit de presentació de sol·licituds, sempre que es presenti tota la documentació exigida als apartats corresponents de presentació de sol·licituds i de justificació de cada línia.  Així mateix, es podrà presentar la justificació durant tot el temps que transcorri des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds fins la data límit de justificació.

En aquests casos, tant la resolució de concessió com la resolució de pagament es podran resoldre de forma individual per a cada entitat encara que no hagi finalitzat el termini previst per a la justificació.

3.8. En compliment de l'article 34 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions s'ha de publicar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'imputin, la relació d'associacions o entitats subvencionades i la quantia de l'ajuda concedida i l'objectiu o finalitat de la subvenció, incloses les inferiors a 3.000€.

4.- Règim de les ajudes

El règim serà l'estipulat a cada línia. El procediment de concessió d'aquestes ajudes s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no-discriminació, i per concórrer en el sol·licitant els requisits per ser-ne beneficiari, en el marc del que preveu l'article 13.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Cada entitat pot sol·licitar més d'una ajuda, però en cap cas cada entitat podrà rebre més de la quantitat màxima estipulada en cada línia tenint en compte tots els projectes per als quals sol·liciti subvenció, ja sigui individualment o conjuntament amb altres entitats.

El pagament de la subvenció concedida quedarà condicionat a la implantació del projecte presentat i aprovat pel qual ha estat concedida.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter ocasional i no generen cap dret a continuïtat en l'assignació de finançament per a exercicis posteriors.

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, sempre que l'import total de les ajudes no superi l'import total del projecte. Serà obligació de les entitats beneficiaris de les ajudes informar, en la liquidació d'ingressos i despeses prevista en l'apartat 7 de la línia II) a), en l'apartat 6 de la línia II) b) de les bases, de totes les subvencions rebudes amb destinació a l'activitat objecte de subvenció.

L'import de les subvencions concedides en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, o ingressos o recursos privats, superi el cost de l'activitat que durà a terme el beneficiari.

Les entitats beneficiàries podran subcontractar amb tercers, totalment o parcialment, les activitats objecte d'aquestes ajudes, sempre que es compleixin les prescripcions contengudes a l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5.- Requisits i obligacions dels sol·licitants

5.1. Requisits dels beneficiaris

Per ser beneficiari de les ajudes que es preveuen en aquesta convocatòria, les entitats sol·licitants hauran de complir amb els següents requisits generals:

 1. Estar al corrent de les seues obligacions econòmiques amb el CIE.
 2. Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social.
 3. Els requisits específics que es detallen en el punt «Objecte» de cada línia d'ajuda.

No podran ser beneficiaris de les subvencions les entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i article 10.1 i 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, d'aprovació del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona o en altra normativa sectorial que així ho estableixi.

5.2. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions del beneficiari segons l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a més de les establertes específicament en les bases reguladores de la subvenció, les següents:

 1. Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació de la proposta de resolució definitiva en els casos i en els termes que, si n'és el cas, estableixin les bases reguladores de la subvenció. En tot cas, aquesta comunicació s'entén produïda automàticament si en el termini de 15 dies hàbils, des de la notificació de la proposta de resolució definitiva, no es fa constar el contrari.
 2. Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 3. Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
 4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
 5. Comunicar a l'òrgan competent, la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.
 6. Acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
 7. Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable, i en el seu cas en les bases reguladores.
 8. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
 9. Donar l'adequada publicitat als projectes o activitats que siguin objecte de subvenció, segons l'apartat 4 de l'article 18 de la llei de subvencions, fent constar que l'activitat està subvencionada pel CIE.
 10. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del text refós de la Llei de subvencions
 11. Complir amb les obligacions que estableixin les bases i la legislació aplicable.
 12. En cas de subvencions a béns inventariables mantenir el destí dels bens a la finalitat concreta de la subvenció per un període de cinc anys pel que fa a bens inscriptibles en registre públic i de dos anys per a la resta de béns.

En cas d'incompliment de les obligacions previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per part de les entitats beneficiàries, s'aplicarà el que estableixen els articles 9 i 10 de l'apartat I) Disposicions generals. Així mateix, hauran d'acceptar els compromisos i les obligacions establerts en la present convocatòria, així com els previstos a aquestes bases reguladores.

6.- Documentació a presentar

S'estableix un termini de presentació de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB. D'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds i la resta de documentació, així com qualsevol altra relació amb el CIE, es presentarà per mitjans electrònics a la seu electrònica del CIE (http:// seu.conselldeivissa.es). Els interessats hauran de presentar:

a.- Instància dirigida al conseller de Gestió Ambiental del Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa (Illes Balears), degudament firmada per la persona que sigui representant legal de l'entitat. Hi haurà disponible un model normalitzat de sol·licitud a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, que és el que figura a l'annex per ambdues línies II) a) per a projectes per entitats sense ànim de lucre i II) b) per a projectes a ajuntaments. Les sol·licituds de subvenció hauran d'incloure amb detall els conceptes per als quals es concorre a la convocatòria i que, en tot cas, hauran de ser coherents amb l'objecte de la convocatòria, fet que es justificarà adequadament. Així mateix, s'indicarà a la sol·licitud l'adreça electrònica a la qual el CIE enviarà els avisos de les notificacions telemàtiques referents a aquesta subvenció.

b.- En la presentació de la sol·licitud d'ajuda, l'entitat sol·licitant pot autoritzar al CIE (model normalitzat a l'annex III) perquè obtingui la comprovació del compliment dels requisits establerts als apartats 5.1 a. i 5.1 b. mitjançant certificats telemàtics, sempre que tècnicament sigui possible. En cas de no autoritzar al CIE per aquesta comprovació, el sol·licitant haurà d'aportar les certificacions en els termes previstos. Es podrà simplificar l'acreditació d'aquest compliment mitjançant la presentació de declaració responsable (model normalitzat a l'annex IV), en els casos que descriu l'article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i sempre que l'ajuda sol·licitada sigui com a màxim de 3.000 €. En el cas que l'ajuda sol·licitada superi els 3.000 € s'hauran de presentar certificats que acreditin aquests aspectes.

c.- Sempre que no s'hagi presentat amb anterioritat, s'haurà de presentar original de l'imprès de sol·licitud de transferència bancària, emplenat i segellat pel director/per la directora de l'entitat bancària corresponent (model normalitzat a l'annex V). L'entitat sol·licitant ha de figurar necessàriament com a titular del compte bancari en què, en el seu cas, s'ha de realitzar l'ingrés.

 

​​​​​​​d.- Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions que s'esmenten a l'article 5.1 de les I) Disposicions generals d'aquestes bases (s'inclou al model de sol·licitud, annex I).

e.- Declaració de l'existència d'altres subvencions o ajudes públiques o privades sol·licitades per al projecte, amb indicació de la quantia sol·licitada, el percentatge que suposa del cost total del projecte, si estan en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat (s'inclou al model de sol·licitud, annex I). En cas d'haver sol·licitat altres ajudes i que aquestes estiguin concedides, s'haurà d'adjuntar la notificació de resolució d'atorgament. En cas que no s'hagin sol·licitat altres ajudes o subvencions, serà necessari declarar aquest fet (s'inclou al model de sol·licitud, annex I).

f.- Si el certificat digital amb el qual es firma la sol·licitud és de representant legal de l'entitat, només caldrà presentar el NIF de l'entitat sol·licitant. Si el certificat digital pertany a una persona física sense cap tipus de representació, s'haurà d'aportar el document acreditatiu del poder amb el qual actua, a més del NIF de l'entitat.

g.- En el cas que sigui una entitat que representa a diversos associats la que presenta la sol·licitud, serà necessari adjuntar un llistat de les entitats a les quals representa, i acreditar que actua en el seu nom i representació.

h.- Documentació acreditativa de la seua inscripció en el registre competent i escriptura de constitució i dels seus estatuts (únicament en el cas d'entitats sense ànim de lucre).

i.- Apartat tècnic, explicant les característiques tècniques i econòmiques del projecte i que s'hauran d'ajustar a les dades exigidesa l'annex II.

El CIE podrà demanar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud. No serà necessari aportar la documentació que ja consti en poder del CIE sempre que es trobi vigent, però s'haurà d'indicar la referència de l'expedient administratiu en què consta.

En el cas d'entitats que presentin més d'un projecte, hauran de presentar una sol·licitud per projecte, amb l'apartat tècnic corresponent per a cada sol·licitud. Només estaran exemptes de presentar la documentació dels apartats b, c, d, f, i h, d'aquest article 6, a partir del segon projecte presentat, encara que pertanyi a línies diferents, sempre que s'indiqui aquesta circumstància i quedi clar en quina sol·licitud es poden trobar aquests documents.

La presentació de la sol·licitud degudament firmada comporta la plena acceptació d'aquestes bases i la submissió a aquestes.

En el cas que l'entitat decideixi presentar conjuntament la sol·licitud i la justificació, haurà de presentar també la documentació descrita a l'apartat corresponent de cada línia. En aquest cas només haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat desenvolupada amb les orientacions tècniques descrites en l'apartat i. d'aquest article 6.

7.- Selecció de beneficiaris i valoració

La selecció dels beneficiaris es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en cada línia d'ajuda.

8.- Justificació i pagament de la subvenció

8.1. Justificació i pagament de la subvenció en la línia II) a), adreçada a entitats sense ànim de lucre i  en la línia II) b), adreçada a ajuntaments pel desenvolupament de projectes.

8.1.1. La justificació de la subvenció es farà en una sola vegada. Existeixen dues opcions:

 1. Durant el termini de presentació de sol·licituds, conjuntament amb la sol·licitud. En aquest cas es considera que el termini de justificació s'inicia en el mateix moment que el termini de presentació de sol·licituds.
 2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i, com a màxim fins a la data límit de justificació, el 19 de setembre de 2022 En aquest cas es considera que el termini de justificació s'inicia a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Inclourà la totalitat del projecte, tot i que no s'hagi subvencionat el 100%. Si amb la documentació presentada no s'arriba a justificar el 100% de l'actuació per la qual es va sol·licitar l'ajuda, la quantitat d'ajuda concedida es reduirà proporcionalment a la despesa justificada i de manera que les ajudes cobriran només les despeses correctament justificades.

8.1.2. Es consideraran despeses justificables les que siguin efectivament realitzades i pagades entre l'1 de gener de 2022 i fins a la data límit de presentació de la justificació que en cap cas podrà excedir del 19 de setembre de 2022.

8.1.3. Per justificar la subvenció, el beneficiari haurà de presentar a la seu electrònica del CIE la documentació esmentada dins cada línia.

8.1.4. Amb aquesta documentació i amb l'informe favorable del tècnic o la tècnica del Departament de Gestió Ambiental sobre el compliment de les bases i de l'objecte de la subvenció, s'emetrà informe proposta del o la cap de Secció per fer efectiu el pagament del 100% de la subvenció concedida, mitjançant resolució del conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental. Prèviament a l'emissió de l'informe tècnic, el/la tècnic/a podrà realitzar els controls necessaris per verificar el compliment dels termes establerts en la present convocatòria.

9.- Revocació i reintegrament de les ajudes concedides

9.1.  D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, s'ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. En tal cas, quedarà sense efecte l'acte de concessió i en el seu cas es reintegraran, totalment o parcialment, les quantitats percebudes indegudament a més de l'interès de demora corresponent en els termes que estableix l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005.

L'incompliment de l'obligació de justificar la finalitat de l'ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més de la revocació, la impossibilitat de participar en pròximes convocatòries d'ajudes del Consell Insular d'Eivissa, mentre no es faci la devolució de l'import reclamat.

La revocació de l'ajuda pot afectar el total o part de l'ajuda concedida per raó del incompliment total o parcial de les obligacions de l'entitat beneficiària.

9.2. Si amb posterioritat a la concessió de les ajudes s'observen incompliments parcials o totals de les activitats objecte de les ajudes (incompliment material) aquestes poden ser sotmeses a reintegrament. En aquest sentit, de conformitat amb l'article 17.3.n de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 37.2 de la mateixa llei, s'estableixen els següents criteris de graduació del possible incompliment material de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, i sempre que els beneficiaris acreditin una actuació inequívoca tendent a la satisfacció dels seus compromisos:

GRAU DE COMPLIMENT MATERIAL

PERCENTATGE DE REDUCCIÓ

70-74 %

15 %

75-79 %

12 %

80-84 %

9 %

85-89 %

6 %

90-94 %

3 %

95-99 %

1 %

Els incompliments que suposin un grau de compliment material de 75% o inferior implicaran el reintegrament total de la subvenció.

L'òrgan instructor aplicarà aquests criteris per determinar el percentatge de reducció i la quantitat que finalment haurà de percebre l'entitat beneficiària, o en el seu cas, l'import a reintegrar.

El reintegrament es realitzarà pel procediment que estableix el Títol II de la Llei general de subvencions, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les entitats interessades. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Per incompliment material s'entén tot aquell que impliqui la no realització de les actuacions objecte de la subvenció i que queda reflectit al compte justificatiu presentat per l'entitat. Pel cas de béns inventariables inclou l'obligació de manteniment del seu destí en els terminis establerts.

10.- Règim d'infraccions i sancions

En el cas d'incompliments formals, el règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per incompliment formal s'entén tot aquell que impliqui un incompliment de la normativa de subvencions, com ara l'incompliment de la presentació de la justificació en el termini establert, la justificació deficient, la deficiència en la publicitat del CIE com a entitat subvencionadora, l'incompliment en l'acreditació d'aquest fet, etc.

Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals o civils en què es pugui incórrer.

11.- Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regirà per les disposicions contingudes a les seues bases, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que sigui d'aplicació, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, pel Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, i la resta de normativa aplicable.

Així mateix, hi és d'aplicació la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99, i suplement en català núm. 17, de 30/12/99).

12.- Publicitat

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'extracte per la seua publicació, tal i com estableix la normativa vigent de subvencions en l'article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d'acord amb el procediment establert en l'article 20.8 de la mateixa llei. L'eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l'extracte en el BOIB.

II) LÍNIES D'AJUDA

a) AJUDES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

1.- Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta línia d'ajudes és fomentar la implantació de projectes de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus domèstics a l'illa d'Eivissa que incloguin actuacions en els següents àmbits:

- Dependències pròpies.

- Projectes dirigits a la ciutadania.

1.2. Actuacions subvencionables en els diferents àmbits:

 1. Actuacions dirigides a la prevenció i reciclatge de la matèria orgànica, com ara el compostatge domèstic i comunitari.
 2. Ambientalització de compres (establiment de pautes de compra amb criteris de prevenció, reutilització i reciclatge).
 3. Actuacions per a la prevenció de la publicitat i premsa gratuïta, i del paper que no constitueix envàs en general.
 4. Promoció de la reparació i reutilització d'equips i productes (mercats de segona mà, productes reutilitzables, etc.).
 5. Actuacions per a l'estalvi d'envasos (foment de la reutilització de bosses o d'altres elements, evitar el sobreembalatge, afavorir els sistemes de dipòsit, devolució i retorn, substitució de productes d'un sol ús per productes reutilitzables, etc., i en general actuacions destinades a realitzar la transició cap al compliment dels objectius de la Llei de residus de les Illes Balears).
 6. Campanyes de conscienciació de prevenció, de reutilització i/o de reciclatge generals o específiques (promoció del consum immaterial, promoció de bones pràctiques i ús responsable del paper, conscienciació del malbaratament alimentari, etc.).
 7. Elaboració de materials didàctics (vídeos, audiovisuals, etc.).
 8. Tallers per reciclar residus i convertir-los en nous objectes útils.
 9. Altres actuacions relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

1.3. Seran subvencionables el personal propi o aliè, el material (inclosos béns inventariables) i altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i/o de reciclatge projectades, incloses les campanyes de difusió i d'informació del projecte de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i/o reciclatge.

2.- Consignació pressupostària

La quantitat màxima que es destina a la present convocatòria és de 70.000 € (setanta mil euros) distribuïda en aportacions per a despesa corrent amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1700 4890000 (40.000 €) i aportacions per a béns inventariables amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1700 78900 (30.000 €). En cas que no s'esgoti la quantitat consignada en una de aplicacions pressupostàries, l'import romanent pot transferir-se a l'altra aplicació.

En qualsevol cas l'import màxim a obtenir per cada beneficiari és de 6.000 € per a despesa corrent i 4.000 € per a béns inventariables.

3.- Sol·licitants

Poden concórrer a aquesta línia les entitats i associacions sense ànim de lucre que vulguin dur a terme un projecte a l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa, de prevenció, preparació per a la reutilització, reutilització i/o reciclatge de residus. Poden ser associacions ecologistes, associacions de vesins, comunitats de propietaris, associacions de mares i pares d'alumnes, etc.

 

​​​​​​​4.- Comissió avaluadora

Es constituirà una comissió avaluadora integrada per:

 • President: Sr. Jaume Estarellas Fernández. Suplent: Sra. Eva M. Tur Torres
 • Secretària: Sra. Belén Planells Tur. Suplent: Sr. Alejandro Montero Guasch
 • Primera vocal: Sra. Carina Eva Escandell Ribas Suplent: Sr. Francisco Javier Marí Álvarez
 • Segon vocal: Sr. Juan Antonio Torres Planells. Suplent: Sra. Júlia Torres Gregorio
 • Tercera vocal: Sra. Neus Ribas Ribas Suplent: Sr. José Antonio Domínguez Sánchez.

Aquesta comissió emetrà un informe tècnic sobre la base del qual es formularà la proposta de resolució provisional.

5.- Règim de les ajudes

El procediment de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

6.- Selecció de beneficiaris i valoració

La selecció dels beneficiaris es realitzarà pel procediment de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat i l'efecte d'establir una prelació entre elles d'acord amb els criteris de valoració establerts a continuació, i adjudicar subvenció, fins als imports establerts en l'apartat 2 d'aquesta línia d'ajuts, i fins el 100 % de l'import del projecte (IVA inclòs), a aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicar-se els següents criteris, i fins exhaurir les partides pressupostàries destinades a aquesta línia de subvencions. La Comissió avaluadora puntuarà cada projecte d'acord amb els següents criteris:

 1. El grau d'interès que suposin les actuacions proposades per a la millora en la prevenció, la reutilització i el reciclatge de residus de l'illa d'Eivissa, especialment les actuacions relacionades amb la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus orgànics. Es valorarà aquest interès en funció del benefici aportat a l'administració, tant a nivell de consell insular com local, per tractar-se d'una acció inclosa entre les seues prioritats, i de l'abast o repercussió de l'acció projectada. S'adjudicaran fins un màxim de 4 punts.
 2. La qualitat del projecte presentat a l'apartat tècnic inicial. Es valorarà aquesta qualitat en funció de la concreció dels seus objectius, la justificació de l'adaptació del projecte a l'objecte de la convocatòria, l'explicació detallada de les actuacions, el desenvolupament de la metodologia, la idoneïtat dels materials i recursos humans i la presentació dels suports documentals en els quals es basarà el treball. També es valorarà la presentació del projecte. S'adjudicaran fins un màxim de 3 punts.
 3. La relació del cost del projecte amb el treball presentat i desenvolupat. Es valorarà l'eficiència de les actuacions. S'adjudicaran fins un màxim de 3 punts.

Per cada punt obtingut, es comptaran 10 punts percentuals (és a dir, si se li atorguen 7,5 punts, equivaldrà a un 75% de l'import sol·licitat).

En cas de no arribar la quantitat total per pagar tots els imports sol·licitats, es tendran en compte les puntuacions per pagar en primer lloc els projectes amb més puntuació en l'ordre resultant, i fins que s'exhaureixin les quantitats disponibles.

7.- Justificació i pagament de la subvenció

7.1. Per justificar la subvenció, el beneficiari haurà de presentar a la seu electrònica del CIE la següent documentació:

1) Compte justificatiu simplificat (art. 30 de Llei 38/2003 i art. 75 del Reial decret 887/2006), que tendrà caràcter de document amb validesa jurídica per a la justificació de la subvenció. Inclourà la següent informació (continguda en el model normalitzat l'annex VI el qual és obligat presentar), i conté:

- Una memòria tècnica d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtenguts (annex IX, contingut mínim).

- La memòria haurà d'anar acompanyada d'un exemplar de la publicitat escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, o bé captures de pantalla de la publicitat relativa a l'activitat subvencionada, en la qual ha de constar expressament el patrocini del CIE, mitjançant el logotip de la institució.

- En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost estimat, en la memòria s'indicaran les desviacions esdevingudes en els apartats corresponents.

- Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament, forma de pagament i percentatge i import subvencionat pel CIE, amb subtotals i totals.

- El detall d'ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

Una liquidació d'ingressos i despeses i balanç econòmic de l'activitat objecte de subvenció.

- Una declaració signada pel responsable de l'entitat tot declarant que:

 1. Les dades incloses són certes.
 2. Els ingressos de l'activitat subvencionada inclosa aquesta subvenció, i/o altres subvencions i ingressos concurrents, si n'és el cas, no en superen el seu cost.
 3. Les despeses subvencionades han estat efectivament pagades abans de la data límit de justificació.
 4. No es recuperarà ni compensarà l'IVA, i si n'és el cas, l'import imputat a la justificació únicament inclou la part d'IVA no deduïble pel beneficiari.
 5. S'han executat i abonat les actuacions objecte de subvenció, es compleix amb l'objectiu i la finalitat subvencionada i els fons obtinguts han set destinats a finançar l'objecte de la subvenció atorgada.
 6. Les despeses realitzades per l'execució del projecte subvencionat no superen el valor de mercat.
 7. La subvenció atorgada pel Consell d'Eivissa s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida la subvenció.
 8. Es comunicarà al Consell Insular d'Eivissa qualsevol modificació que es produeixi respecte a les dades que consten en el certificat de finançament que impliqui un augment dels ingressos rebuts o una disminució de les despeses incloses al cost del projecte o activitat.
 9. Es manifesta la disposició a què el Consell Insular d'Eivissa pugui comprovar qualsevol dels justificants relacionats, amb la finalitat d'obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per la qual cosa en podrà ser requerida la remissió dels justificants originals.

2) Certificació d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l'AEAT i les obligacions amb la seguretat social.

3) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos.

4) Qualsevol altra documentació que es consideri d'interès per a justificar el projecte, o bé que es derivi de les bases o sigui requerida a l'entitat beneficiària a fi de comprovar la justificació econòmica del projecte subvencionat.

El Departament de Gestió Ambiental podrà realitzar, mitjançant tècniques de mostreig aleatori simple, les comprovacions que estimi necessàries i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. Així, podrà sol·licitar a aquelles entitats beneficiàries seleccionades, la remissió dels justificants que consideri oportuns (factures i justificants de pagament), sense perjudici del control financer que pugui realitzar la Intervenció general del CIE.

El mostreig es realitzarà seleccionant per sorteig entre el 25% i el 30% del total de sol·licituds generades. Per a cadascun d'aquests projectes corresponents a les sol·licituds seleccionades, es demanarà el 100% de les factures i justificants de pagament. L'òrgan instructor es reserva la facultat d'incrementar el mostreig si es detecta un alt nivell d'incompliment. Tot això sense perjudici del pagament de la subvenció, que podrà ser tramitat amb anterioritat a la presentació dels justificants.

En aquest sentit, les factures originals o altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa del pressupost executat del projecte subvencionat han d'estar expedits a nom de les entitats subvencionades, i han de reunir tots els requisits que exigeix la normativa reguladora de les obligacions de facturació. Hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seues característiques, per tal de comprovar que s'ajusten als requisits de la convocatòria i als conceptes subvencionats. En el cas d'exempció de l'IVA, s'acreditarà suficientment la concessió d'aquesta exempció. Es procedirà de la mateixa manera en cas que no es practiqui la retenció de l'IRPF. Així mateix, per justificar les actuacions realitzades amb personal propi, serà necessari adjuntar originals dels TC1 i TC2 del personal dedicat a les tasques detallades.

L'entitat beneficiària serà la responsable d'estampillar les factures i resta de documents indicant les quantitats imputables a cadascuna de les subvencions rebudes.

En el cas d'entitats que hagin presentat més d'un projecte, hauran de presentar un compte justificatiu per projecte, corresponent a cada sol·licitud presentada.

​​​​​​​b) AJUDES PER PROJECTES A AJUNTAMENTS DE L'ILLA D'EIVISSA

1.- Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta línia és el foment i la promoció de la recollida selectiva dels residus en totes les seues fases i per a tots els fluxos de residus generats a l'illa d'Eivissa susceptibles de ser recollits selectivament, i al mateix temps, complir amb els objectius establerts a la normativa vigent. Especialment, s'inclouen a l'objecte les actuacions encaminades a millorar la gestió i informar sobre la correcta gestió de la fracció orgànica dels residus.

 

​​​​​​​1.2. Els objectius específics són el foment i la promoció dels esforços que els consistoris de l'illa d'Eivissa dediquen a la recollida selectiva, així com la disminució en la fracció rebuig, de la proporció de residus que disposen d'un sistema de recollida selectiva.

Les actuacions subvencionables poden ser:

 1. Campanyes informatives de la correcta separació de la matèria orgànica.
 2. Disseny i elaboració d'altres campanyes de conscienciació ciutadana.
 3. Elaboració de materials didàctics (vídeos, audiovisuals, etc.).
 4. Disseny, planificació i execució de recollides específiques a grans productors.
 5. Elaboració d'estudis enfocats a optimitzar la xarxa de contenerització i les seues recollides.
 6. Campanyes de foment del compostatge domèstic i/o comunitari.
 7. Foment de recollides específiques de residus voluminosos amb l'objectiu de ser introduïts en la cadena de la reutilització i preparació per a la reutilització.
 8. Elaboració d'estudis per detectar problemàtiques en la recollida selectiva actual i detectar oportunitats de millora.
 9. Tasques de manteniment i millora de la xarxa de contenerització (reparacions, retolació, neteja...).
 10. Altres actuacions relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

1.3. Seran subvencionables el personal aliè, el material (únicament béns no inventariables) i altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció, preparació per a la reutilització, reutilització i/o de reciclatge projectades, incloses les campanyes de difusió i d'informació del projecte de prevenció, preparació per a la reutilització, reutilització i/o reciclatge.

2.- Consignació pressupostària

La quantitat màxima que es destina a la present convocatòria és de 200.000 € ( dos cent mil euros) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1700 46200. La quantia màxima a la qual podrà aspirar cada ajuntament és 40.000 €.

3.- Sol·licitants

Podran sol·licitar aquesta ajuda tots els ajuntaments de l'illa d'Eivissa.

4.-  Règim de les ajudes

De conformitat amb l'article 17.2 del Decret 2/2005 de 28 de desembre d'aprovació del Text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, aquestes ajudes es tramitaran en règim de concurrència no competitiva.

5.- Iniciació, instrucció i resolució dels expedients

De conformitat amb l'article 17.3 del Decret 2/2005 de 28 de desembre d'aprovació del Text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre de forma individualitzada.

El/La instructor/a de l'expedient emetrà un informe tècnic individualitzat per a cada sol·licitud (o grup de sol·licituds formulada per un mateix ajuntament) en el que s'avaluaran les propostes presentades com a aptes o no aptes. Els projectes i/o actuacions presentats seran aptes sempre que compleixen amb l'objecte de la subvenció i es concedirà el 100% de la quantitat sol·licitada, fins al màxim previst a l'apartat II)b) 2 , per a cada ajuntament. Tanmateix, si part de les despeses o conceptes no entren dins allò subvencionable segons el que estableixen aquestes bases, es reduirà l'import de l'ajuda corresponent.

6.- Justificació i pagament de la subvenció

La justificació del projecte es durà a terme mitjançant el compte justificatiu simplificat (art. 30 de Llei 38/2003 i art. 75 del Reial decret 887/2006), que tendrà caràcter de document amb validesa jurídica per a la justificació de la subvenció.

Per justificar la subvenció, el beneficiari haurà de presentar a la seu electrònica del CIE la següent documentació, (és d'obligada presentació l'annex VII i de l'annex VIII):

1) Model de compte justificatiu simplificat (model normalitzat annex VII), presentació de la documentació i declaració responsable signada pel representant de l'entitat, que conté:

1.a) Dades del projecte i de l'entitat

1.b) Relació de documentació presentada i que integren el compte justificatiu simplificat

1.c) Una memòria tècnica d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtenguts (segons annex IX que determina el contingut mínim). La memòria es pot incloure en el model de compte justificatiu simplificat o annexar com a documentació.

A la memòria s'haurà de justificar degudament la publicitat duta a terme i haurà d'aportar bé un exemplar de la publicitat escrita i gràfica de les publicacions, o bé captures de pantalla de la publicitat relativa a l'activitat subvencionada, en la qual ha de constar expressament el patrocini del CIE, i haurà d'incloure el logotip de la institució.

En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost estimat, en la memòria s'indicaran les desviacions esdevingudes en els apartats corresponents.

1.d) Declaració responsable.

 • Les dades incloses són certes.
 • Els ingressos de l'activitat subvencionada inclosa aquesta subvenció i/o altres subvencions i ingressos concurrents, si n'és el cas, no en superen el seu cost.
 • Les despeses subvencionades han estat efectivament pagades abans de la data límit de justificació.
 • No es recuperarà ni compensarà l'IVA.
 • S'han executat i abonat les actuacions objecte de subvenció, es compleix amb l'objectiu i la finalitat subvencionada i els fons obtinguts han set destinats a finançar l'objecte de la subvenció atorgada.
 • Les despeses realitzades per l'execució del projecte subvencionat no superen el valor de mercat.
 • La subvenció atorgada pel Consell d'Eivissa s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida la subvenció.
 • El compromís de comunicar al CIE qualsevol modificació que es produeixi respecte a les dades de finançament que consten en aquest document i que impliquin un augment dels ingressos rebuts o una disminució de les despeses incloses al cost del projecte o activitat.

2) Certificat del secretari de la corporació, que recull les dades econòmiques del projecte (segons model normalitzat, annex VIII, d'obligada presentació), que faci constar:

2.a) L'import de les obligacions reconegudes i pagades amb càrrec al projecte subvencionat.

2.b) Detall d'ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

2.c) Liquidació d'ingressos i despeses de l'activitat objecte de subvenció.

2.d) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament, forma de pagament i percentatge i import subvencionat pel CIE, amb subtotals i totals.

3) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos.

4) Qualsevol altra documentació que es consideri d'interès per a justificar el projecte, o bé que es derivi de les bases o sigui requerida a l'entitat beneficiària a fi de comprovar la justificació econòmica del projecte subvencionat.

 

Eivissa, 20 d'abril de 2020

La cap de secció de Medi Ambient Ana Belén Planells Tur

Documents adjunts