Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 227692
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 d’abril de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha instat una modificació dins el punt 2 («Cohesió social») de l'objectiu IV («Cohesió social») en el sentit d'afegir una nova línia amb la finalitat de possibilitar la convocatòria d'ajuts per a les entitats privades sense ànim de lucre que organitzen i desenvolupen serveis i programes formatius en matèria de serveis socials, mitjançant el disseny i la implantació de plans de formació adreçats als professionals del sistema públic de serveis socials, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament d'accions formatives que tenguin per finalitat contribuir a la formació continuada dels professionals de l'àmbit social, que ha de gestionar la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació. Així mateix, des de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies (Conselleria d'Afers Socials i Esports) s'insta l'addició d'una nova línia, dins aquest mateix objectiu IV («Cohesió social») però dins el punt 1 (Igualtat), en concret es tracta d'ajuts ja contemplats a la línia IV.1.30 amb l'ampliació dels possibles beneficiaris, concretament  les associacions de famílies d'alumnes de centres docents, conegudes com APA o AMPA, d'acord els nous criteris aplicables als projectes subvencionats en el marc d'aquest programa aprovats en la Conferència Sectorial d'Igualtat de dia 24 de febrer de 2022 (BOE núm.59 de 10 de març de 2022.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), pel que fa a l'objectiu IV, sobre cohesió social, i més concretament en els seus punts 1i 2 relatius a igualtat i cohesió social respectivament, de manera que s'afegeixen dues noves línies, la línia IV.1.31 i  la línia IV.2.13 amb el contingut següent:

  • IV.1.31

Direcció general: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Font de finançament: capítol IV FF21131

Descripció: subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats integrants de l'Administració local i associacions de famílies d'alumnat de centres docents de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del “Plan Corresponsables”.

Objectius i efectes: promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i permanència en l'ocupació de dones i homes, així com remoure els obstacles que poden produir sobre l'ocupació les responsabilitats de les persones treballadores derivades de l'àmbit familiar o domèstic i d'altres situacions que pertanyen a aquest àmbit; i, fomentar l'ocupació de qualitat en el sector del lleure educatiu.

Indicadors: nombre d'entitats perceptores de la subvenció i nombre de famílies i persones menors beneficiats per la mesura

Cost: 714.000,00 €

Convocatòria: anual (2022)

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

  • IV.2.13

Direcció general: Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a les entitats privades sense ànim de lucre que organitzen i desenvolupen serveis i programes formatius en matèria de serveis socials, mitjançant el disseny i la implantació de plans de formació adreçats als professionals del sistema públic de serveis socials amb l'objectiu de promoure el desenvolupament d'accions formatives que tenguin per finalitat contribuir a la formació continuada dels professionals de l'àmbit social

Objectius i efectes: millora de les capacitats i foment de la formació continuada dels professionals del sistema, posant a disposició dels professionals de l'atenció social eines i instruments tècnics per a la millora continuada de la professió amb la finalitat de promoure el benestar de les persones ateses

Convocatòria: anual o biennal

Cost: 100.000,00 €

Indicadors: nombre d'accions formatives subvencionades, nombre de professionals que participen en les activitats, nombre de programes formatius impresos i difosos

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d'abril 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau