Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 223644
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 de setembre de 2021, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat onzè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 10 de març de 2022, es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022) i s'ha exhaurit el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 128, d'11 de setembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationEU.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer des del 30 de juny de 2021 fins al 15 novembre de 2022 per a les sol·licituds amb anualitat de justificació 2022 i, per a la resta, fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la convocatòria de subvencions.

5. Per a les instal·lacions aïllades no connectades a la xarxa elèctrica, amb la documentació justificativa s'ha d'incorporar un document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament.

6. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat dissetè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

7. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

8.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 d'abril de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

NEXTG45-91/2021

20/09/2021

Nuria Aragones Campmajor

***0507**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3.60 kWp

6.358,86

2.160,00

NEXTG45-300/2021

21/09/2021

Miquel Sastre Gomez

***3293**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.28 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.7 kWh

15.548,50

6.341,00

NEXTG45-302/2021

21/09/2021

Juana Vidal Cabanellas

***7597**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.55 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

6.390,00

2.730,00

NEXTG45-307/2021

21/09/2021

Bartomeu Nadal Servera

***1720**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6.30 kWp

8.185,65

3.780,00

NEXTG45-308/2021

21/09/2021

Malachy Cayetano Kerrigan Gurevitch

***6515**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·Lació FV 2.40 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 4.80 kWh

14.972,22

3.996,00

NEXTG45-309/2021

21/09/2021

Antònia Torrens Jaume

***4131**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica aïllada de 5.40 kWp. Instal·lació de bateries de 10.5 kWp

16.037,80

6.915,00

NEXTG45-312/2021

21/09/2021

Miquela Burguera Galmes

***0387**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.95 kWp connectada a xarxa

8.678,70

3.242,25

NEXTG45-313/2021

21/09/2021

Pedro Luis Serra Vich

***4488**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6.30 kWp per autoconsum col·lectiu.

5.849,77

4.473,00

NEXTG45-315/2021

22/09/2021

Miguel Angel Serra Lopez

***5263**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 2.70 kWp

4.758,24

1.620,00

NEXTG45-318/2021

22/09/2021

Antonio Barceló Maimó

***6875**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 5.52 kWp connectada a xarxa

9.633,09

3.000,00

NEXTG45-320/2021

22/09/2021

Antonio Cespedes Capo

***8483**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

INSTAL·LACIÓ FV 4.18 kWp CONNECTADA A XARXA

6.627,42

2.400,00

NEXTG45-322/2021

22/09/2021

Benet Nicolau Ferragut

***2345**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

6.521,90

2.160,00

NEXTG45-325/2021

22/09/2021

Alexandre Duran Grant

***2581**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4.56 kWp

7.633,61

2.736,00

NEXTG45-326/2021

22/09/2021

Antoni Salom Ruiz

***2811**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 6.08 kWp connectada a xarxa

9.226,18

3.648,00

NEXTG45-330/2021

22/09/2021

Hansjoerg Kurt Schaefer

****8988*

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 5 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

14.743,85

7.900,00

NEXTG45-331/2021

22/09/2021

Christian Etter

****2428*

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5.28 kWp

9.670,82

3.000,00

NEXTG45-332/2021

22/09/2021

Esparanza Macarena Vara Navarro

***3972**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.24 kWp connectada a xarxa

6.388,80

1.944,00

NEXTG45-333/2021

22/09/2021

Francisco Javier Martinez Martin

***6696**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5.915 kWp. Instal·lació en municipi de menys de 5000 habitants o municipis de repte demogràfic.

7.990,00

3.874,33

NEXTG45-336/2021

22/09/2021

Lluis Andreu Oliver Obrador

***3680**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 2.28 kWp connectada a xarxa.

5.176,43

1.493,40

NEXTG45-337/2021

22/09/2021

Sebastian Garriga Huguet

***0238**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.24 kWp connectada a xarxa

5.106,32

1.944,00

NEXTG45-342/2021

22/09/2021

Sergio Sosa Alvarez

***4733**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.92 kWp connectada a xarxa

7.233,61

2.940,00

NEXTG45-343/2021

22/09/2021

Jose Luis Fernandez Moyano

***9925**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5.40 kWp

6.490,00

3.240,00

NEXTG45-345/2021

22/09/2021

Joan Florit Bagur

***4017**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6.30 kWp

8.077,16

3.000,00

NEXTG45-347/2021

22/09/2021

Ramon Boqué Argemí

***2798**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5.915 kWp en municipi de menys de 5000 habitants o municipis de repte demogràfic

7.500,00

3.874,33

NEXTG45-352/2021

22/09/2021

Juana Millán Nigorra

***0375**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 5.46 kWp connectada a xarxa

7.190,00

3.276,00

NEXTG45-355/2021

22/09/2021

Miguel Oliver Martinez

***4178**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4.05 kWp

7.737,85

2.400,00

NEXTG45-361/2021

22/09/2021

Ruth Gajardo Vargas

***3032**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3.60 kWp

5.898,21

2.160,00

NEXTG45-366/2021

22/09/2021

Juan Segui Tugores

***7842**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 9.45 kWp connectada a xarxa

9.990,00

5.670,00

NEXTG45-368/2021

22/09/2021

Miguel Terrats Oliver

***4207**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.18 kWp connectada a xarxa

6.495,76

1.908,00

NEXTG45-370/2021

22/09/2021

Maria Canal Cornudella

***3536**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.15 kWp connectada a xarxa

6.827,47

1.890,00

NEXTG45-371/2021

22/09/2021

Francisco Javier Martinez Martin

***6696**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4.55 kWp

6.990,00

2.700,00

NEXTG45-372/2021

22/09/2021

Miquel Coll Isern

***6304**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 5.915 kWp connectada a xarxa

7.500,00

3.874,33

NEXTG45-376/2021

22/09/2021

Alejandro Isern Segura

***0119**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa

4.941,46

2.430,00

NEXTG45-377/2021

22/09/2021

Francisco Jose Juan Mari

***5371**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4.50 kWp

7.572,36

2.400,00

NEXTG45-383/2021

22/09/2021

Lee Andrew Hadfield

****8399*

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,555 kWp

10.390,00

5.733,00

NEXTG45-384/2021

22/09/2021

Antonia Cardona Rey

***9087**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 18 kWp connectada a xarxa

26.552,24

10.260,00

NEXTG45-385/2021

22/09/2021

Rafael Planells Bufi

***3843**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4.05 kWp

7.012,41

2.400,00

NEXTG45-388/2021

22/09/2021

Antoni Mayol Verger

***1588**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 1.98 kWp connectada a xarxa

3.730,43

1.188,00

NEXTG45-396/2021

23/09/2021

Felix De Pablo Pons

***6224**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.56 kWp connectada a xarxa

7.019,40

2.136,00

NEXTG45-397/2021

23/09/2021

Ignacio Izaga Martinez

***4448**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,005 kWp

6.145,47

2.403,00

NEXTG45-398/2021

23/09/2021

Marta Ana Vingut Riggall

***5873**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

7.746,42

3.240,00

NEXTG45-399/2021

23/09/2021

Guillermo Moragues Ulacia

***1112**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,56 kWp. Instal·lació de 4,56 kWp a marquesines. Instal·lació en municipi de menys de 5000 habitants o municipis de repte demogràfic.

7.691,85

3.534,00

NEXTG45-400/2021

23/09/2021

Antonio Balague Planells

***0606**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 13.5 kWp connectada a xarxa

17.104,85

6.075,00

NEXTG45-402/2021

23/09/2021

Bartolome Genestar Coll

***2980**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

5.695,41

2.160,00

NEXTG45-403/2021

23/09/2021

Irene Estaun Clariso

***6918**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació de bateries de 6,60 kWh a una fotovoltaica de 3,36 kWp

6.064,85

3.234,00

NEXTG45-404/2021

23/09/2021

Miquel Angel Lacomba Segui

***6775**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 5.28 kWp connectada a xarxa

6.348,58

3.290,40

NEXTG45-405/2021

23/09/2021

Catalina Cànaves Alemany

***7598**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,42 kWp

8.807,12

3.600,00

NEXTG45-408/2021

23/09/2021

Miguel Angel Segura Pol

***9089**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.2 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

9.528,73

4.370,00

NEXTG45-420/2021

23/09/2021

Miguel Ramis Roser

***9038**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.52 kWp connectada a xarxa

5.400,00

1.800,00

NEXTG45-422/2021

23/09/2021

Javier Martinez Flores

***4073**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 9.25 connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

21.432,13

10.450,00

NEXTG45-429/2021

23/09/2021

Maria Adela Morales Cano

***1169**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp. Instal·lació de bateries de 7,68 kWh.

14.922,42

6.463,20

NEXTG45-432/2021

23/09/2021

Maria Del Mar Fernandez Vidal

***2393**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.2 kWp connectada a xarxa

5.301,00

1.920,00

NEXTG45-433/2021

23/09/2021

Juan Bernabe Esteban Vera

***6391**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,30 kWp. Instal·lació de bateries de 7,68 kWh.

16.860,33

7.543,20

NEXTG45-434/2021

23/09/2021

Carmen Torres Ribas

***6017**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 8.1 kWp connectada a xarxa

12.179,86

4.617,00

NEXTG45-436/2021

23/09/2021

Juan Francisco Nuño Paredes

***0675**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.0 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

9.687,36

4.850,00

NEXTG45-437/2021

23/09/2021

Marco Antonio Menendez Blau

***4577**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

IInstal·lació fotovoltaica de 5,39 kWp en municipi de menys 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic.

9.456,76

3.530,45

NEXTG45-439/2021

23/09/2021

Jose Daniel Piña Gelabert

***7968**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 8,80 kWp

11.511,40

5.280,00

NEXTG45-440/2021

23/09/2021

Andreu Gelabert Puigserver

***9386**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.04 kWp connectada a xarxa

4.632,66

1.824,00

NEXTG45-442/2021

23/09/2021

Gray Arthur Gillot

****2914*

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 10.25 kWp connectada a xarxa

13.013,90

4.612,50

NEXTG45-444/2021

23/09/2021

Marie Elizabeth Germann Ep Jaubert

****6353*

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.64 kWp connectada a xarxa

6.279,90

2.184,00

NEXTG45-445/2021

23/09/2021

Francisco Dalmau Mulet

***6526**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,52 kWp en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

5.653,49

2.305,60

NEXTG45-448/2021

23/09/2021

Maria Gamundí Palou

***8283**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 6.42 kWp connectada a xarxa

8.728,30

3.600,00

NEXTG45-457/2021

23/09/2021

Bernardo Segui Casasnovas

***3091**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,375 kWp

6.264,17

2.025,00

NEXTG45-458/2021

23/09/2021

Marta Aguilo Mascaro

***3544**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 1.75 kWp connectada a xarxa

4.361,00

1.050,00

NEXTG45-459/2021

23/09/2021

Juan Vaquer Morey

***5933**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,90 kWp

6.697,35

2.940,00

NEXTG45-460/2021

24/09/2021

Juan Jose Juan Sancho

***3531**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació Fv 3.6 kWp connectada a xarxa

5.883,93

2.160,00

NEXTG45-463/2021

24/09/2021

Maria Marta Llompart Villalonga

***1368**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 1,98 kWp

5.332,54

1.188,00

NEXTG45-466/2021

24/09/2021

Ana Maria Gual Aloy

***0096**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.15 kWp connectada a xarxa (ampliació instal·lació existent)

2.199,43

1.890,00

NEXTG45-467/2021

24/09/2021

Jaime Antonio Cerda Guardiola

***4269**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,18 kWp

10.274,58

3.108,00

NEXTG45-470/2021

24/09/2021

Bernardo Molina Perez

***9631**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4 kWp connectada a xara i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

12.063,70

5.145,00

NEXTG45-471/2021

24/09/2021

Antonio Cavaller Gener

***2976**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6 kWp

10.080,03

3.600,00

NEXTG45-472/2021

24/09/2021

Miguel Torres Torres

***4649**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Incorporació de bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge 10 kWh en instal·lació existent

6.814,84

4.900,00

NEXTG45-474/2021

24/09/2021

Maria Jose Molina Bordoy

***4494**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 1.5 kWp connectada a xarxa

4.029,30

900,00

NEXTG45-476/2021

24/09/2021

Bartolome Capo Gari

***9043**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.92 kWp connectada a xarxa

10.176,16

2.952,00

NEXTG45-479/2021

24/09/2021

Antonia Serra Roig

***3625**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 2,70 kWp

5.805,05

1.620,00

NEXTG45-480/2021

24/09/2021

Pau Gutiérrez Deda

***3549**

2023 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 6.84 kWp connectada a xarxa

8.691,70

4.104,00

NEXTG45-484/2021

24/09/2021

Jaime Jose Agueda Rodriguez

***0338**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.490,00

2.700,00

NEXTG45-486/2021

24/09/2021

Esperanza Perez Minutti

***1319**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 5 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

17.986,65

7.900,00

NEXTG45-487/2021

24/09/2021

Tomas Fontanet Martorell

***9851**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,60 kWp a municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

5.490,00

2.358,00

NEXTG45-495/2021

24/09/2021

Luis Garrido Garcia

***6157**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,55 kWp. Instal·lació de bateries de 5 kWh.

14.520,00

5.180,00

NEXTG45-496/2021

24/09/2021

Isabel Dorado Torrecilla

***9481**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.55 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

13.945,25

5.180,00

NEXTG45-502/2021

24/09/2021

Juan Riera Antonio

***4868**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.35 kWp connectada a xarxa

5.632,37

2.610,00

NEXTG45-504/2021

24/09/2021

Andrea Fiorentino

****8636*

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.788,10

2.700,00

NEXTG45-508/2021

24/09/2021

Rafael Taltavull Truyol

***2945**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 3.375 kWp connectada a xarxa

6.264,17

2.025,00

NEXTG45-513/2021

24/09/2021

Jaume Castell Rossello

***2375**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,32 kWp. Instal·lació de bateries de 9,60 kWh.

16.607,58

7.896,00

NEXTG45-550/2021

20/09/2021

Juan Luis Ferrari Fernandez

***4528**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4 kWp

5.113,46

2.400,00

NEXTG45-942/2021

22/09/2021

Manuel Gonzalez Lopez

***5991**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació fotovoltaica 4.05 kWp

7.372,53

2.400,00

NEXTG45-951/2021

22/09/2021

Juan Luis Batanas Gallego

***1513**

2022 G/731A01/78000/00 19701 MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa

7.137,00

2.400,00